Publikace, výstavy, přehledy, zprávy

Oddělení bibliografie se, mimo svou hlavní činnost, podílí na odborných a vzdělávacích úkolech knihovny. V chronologickém řazení uvádíme některé z nich. 

Připravujeme

Připravujeme tematické bibliografie historických učebnic z fondu Pedagogické knihovny:

čítanka Boženy Němcové

1) bibliografii západoukrajinských učebnic vydaných do roku 1918 a podkarpatoruských učebnic vydaných do roku 1938

Vytváříme dva bibliografické soupisy historických učebnic sestavených v ukrajinštině či rusínštině. První soupis obsahuje několik slabikářů pro západoukrajinské (haličské) školy s výukou ukrajinštiny z let 1884 až 1907 vydaných ve Vídni a ve Lvově. Druhým, rozsáhlejším je bibliografický soupis učebnic Podkarpatské Rusi, který obsahuje učebnice pro základní a střední školy z let 1919 až 1938. Jako doplněk k tomuto seznamu učebnic je vytvářen soupis odborné literatury týkající se organizace školství v Podkarpatské Rusi a školské politiky československé vlády v tomto regionu. Pro oba bibliografické soupisy vytváříme registr nakladatelství, v nichž příslušné učebnice a odborná literatura vycházely, a to s doplňujícími informacemi o zaměření a době působení jednotlivých nakladatelství, vydaných publikacích a jejich autorech. Zvlášť je vytvářen anotovaný autorský rejstřík, přičemž jsou ověřována biografická data autorů, a to na základě nejnovějších údajů z aktualizovaných tištěných i elektronických encyklopedií a dalších zdrojů. Bibliografické soupisy západoukrajinských a podkarpatoruských učebnic včetně příslušné odborné literatury, soupisy nakladatelství s jejich charakteristikou i rejstřík autorů učebnic budou zveřejněny v elektronické podobě na webu Pedagogické knihovny. Projekt byl představen formou prezentace na konferenci a následně ve sborníku Vydavatelské a nakladatelské hnutí na Ukrajině v roce 2021.

2) bibliografii učebnic přírodopisu vydané do roku 1950

Bibliografie Historické učebnice přírodopisu ve fondu Pedagogické knihovny z let 1850-1950 je plánována jako další z bibliografických soupisů učebnic Pedagogické knihovny. Zpřístupněny již byly bibliografie historických učebnic českého jazyka, matematiky, zeměpisu, občanské výchovy, čítanky a slabikáře. V roce 2022 byla zahájena rešeršní činnost a excerpce katalogizačních záznamů učebnic přírodopisu v jejich širokém oborovém pojetí (zahrnuty jsou botanika, zoologie, biologie člověka, geologie, mykologie, ale i základy chemie a fyziky). Výsledný bibliografický soupis bude rozdělen do oddílů dle typu školy (obecná škola, měšťanská škola, gymnázium, střední škola, učitelský ústav), v jejich rámci pak podle podoborů přírodopisu i chronologicky podle data vydání.

Za rok 2022

Součástí činnosti oddělení je přednášková činnost.

Na XXIV. kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů konaném k Hradci Králové ve dnech 16. až 18. října 2022 jsme se věnovali dílu i životu moravského nakladatele Františka Radouška: … skutečnost byla jiná, než jsem si ji za mřížemi představoval…“: životní příběh a odkaz Františka Radouška, přerovského nakladatele vzdělávací literatury. Zajímal nás především jeho nejvýraznější nakladatelský počin, kterým byla ediční řada čítanek.

Práce na bibliografii západoukrajinských učebnic (vydání do roku 1918) a podkarpatoruských učebnic (vydání do roku 1938) byla prezentována na mezinárodní konferenci Vydavnyčyj ruch v Ukrajinì: seredovyšča, artefakty ve Lvově. V příspěvku jsme upozornili i na publikace pedagogického zaměření, jež vydávali příslušníci meziválečné ukrajinské emigrace v ČSR (vydání do roku 1945).

Především odborné knihovnické veřejnosti byla určena přednáška Oborová článková excerpce v praxi, aneb lesk a bída zpracování pedagogické literatury na 33. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii v Českých Budějovicích.

Pro orientaci a účely katalogizace jsme připravili Přehled typů základních škol na českém území od roku 1774.

Publikovali jsme elektronické vydání Čítanky Boženy Němcové. Jde o částečně rozšířené a doplněné vydání tištěné Čítanky (2021). Elektronická verze je interaktivní, čímž je umožněna snadnější orientace a práce s textem – ať již při vyhledávání dobových pojmů, literárních postav či historických osobností: https://www.npmk.cz/pro-skoly/projekty-pro-skoly/citanka-bozeny-nemcove.

Podíleli jsme se na rešerši k výuce cizojazyčných žáků, kterou knihovna připravila v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Za rok 2021

Ke dvojitému výročí Boženy Němcové (1820-1862) jsme připravili reedici výboru ze spisovatelčina díla, Čítanku Boženy Němcové (sestavil Vincenc Vávra; vydáno r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška). Text původní Čítanky jsme revidovali a doplnili o bibliografické informace, doprovodné statě a anotovaný jmenný rejstřík. Významnou složkou našeho vydání jsou dětské ilustrace – vítězné práce soutěže pořádané k výročí B. Němcové.

  • NĚMCOVÁ, Božena, VÁVRA, Vincenc (ed.). Čítanka Boženy Němcové. Vydání druhé, přehlédnuté a doplněné.  Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2021. ISBN 978-80-86935-54-6.

Osobnost sestavitele čítanky Vincence Vávry je zajímavá sama o sobě. K některým detailům z jeho životopisu vyšel článek:

Ke vzniku grafického zpracování nového vydání se pak vyjadřuje:

K tématu je blízký také článek o původním nakladateli Čítanky:

Zpracovali jsme Bibliografický soupis nejcitovanějších anglojazyčných periodik z oblasti výchovy a vzdělávání (údaje z roku 2020) na základě časopiseckého indikátoru SJR (SCImago Journal Rank) používaného v databázi Scopus. Soupis je rozčleněn podle geografických oblastí, v nichž jednotlivá periodika vycházejí (Severní Amerika, asijsko-pacifický region, Velká Británie a Irsko, Skandinávie, Benelux).

Za rok 2020

Připravili jsme výstavy o osobnostech, které měly důležitou úlohu při utváření české vzdělanosti. K dvoustému výročí narození Boženy Němcové vznikla výstava Božena Němcová 1820 – 2020: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Plánovaná vernisáž se kvůli tehdejší pandemii covidu-19 neuskutečnila.

Druhá, menší výstava Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokré  se věnovala tomuto dnes málo známému českému spisovateli, učiteli a překladateli.

Za rok 2019

Podíleli jsme se autorsky i edičně na publikaci k 100. výročí založení Pedagogické knihovny (HLUBUČEK, Pavel. PK 100: Sto let Pedagogické knihovny J. A. Komenského : 1919–2019. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2020. ISBN 978-80-86935-48‑5.), která navazuje na řadu jubilejních publikací a sborníků knihovny.

Vzácným podkarpatoruským a západoukrajinským slabikářům a učebnicím ve fondu PK se věnovaly příspěvky na mezinárodní konferenci Vydavnyčyj ruch v Ukrajinì: seredovyšča, artefakty a konferenci Bibliotheca Antiqua 2019. Tiskem vyšly ve sbornících:

  • PETIŠKOVÁ, Dagmar. Pedagogická ukrajinika ve fondech Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze: publikační činnost Ukrajinského reformního reálného gymnázia a podkarpatoruské učebnice v meziválečném Československu = Pedahohìčna ukrajinìka u fondach Nacìonal'noho Pedahohìčnoho muzeju ta bìblìoteky ìmenì Jana Amosa Komens'koho u Prazì : kolekcìja vydan' Ukrajins'koji reformovanoji real'noji hìmnazìji ta pìdkarpatorus'kych pìdručnykìv u mìžvojennìj Čechoslovaččynì. In: Vydavnyčyj ruch v Ukrajinì: seredovyšča, artefakty: dopovìdì ta povìdomlennja Mìžnarodnoji naukovovoji konferencìji  (L'vìv, 24-25 žovtnja 2019 r.). L'vìv: L'vìvs'ka nacìonal'na naukova bìblìoteka Ukrajiny ìmenì V. Stefanyka 2019, 2019, s. 199-204.
     
  • PETIŠKOVÁ, Dagmar. Západoukrajinské a podkarpatoruské slabikáře a čítanky z let 1884-1937 ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze: West-Ukrainian and Subcarpathian spelling-books and reading-books (1884-1937) in the collection of the Pedagogical library of J. A. Comenius in Prague. In: Bibliotheca Antiqua 2019: sborník z 28. konference, 13.-14. listopadu 2019, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci ; Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019, s. 85-94.