Oborové odkazy

Oborové instituce

MŠMT — Ministerstvo školství ČR

EDU.CZ — Jednotný metodický portál MŠMT (Školský informační a vzdělávací portál)  
        

         EDU.cz

Eurydice  Dům zahraniční spolupráce 

        Eurydice 

www.aivd.cz — Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

  • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Zasazuje se o kvalitu v dalším vzdělávání, je mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých

NPI — Národní pedagogický institut  

  • Sloučením Národního ústavu pro vzdělávání (NUV) a Národního institutu pro další vzdělávání vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky

EDUin — Informační centrum o vzdělávání

  • Společnosti EDUin dlouhodobě a systematicky informuje veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojuje odbornou a širokou veřejnost a kultivuje debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru

Česká asociace pedagogického výzkumu — česká spolupráce s EERA (Evropská asociace pedagogického výzkumu) 

Česká školní inspekce — registr inspekčních zpráv, metodický portál Kvalitní školavzdělávání v datech 

INFRACZ.cz —  akreditované vzdělávání pedagogů, metodické materiály a pomůcky 

Knihovny

Knihovny.cz

SKC – Souborný katalog ČR

Národní knihovna ČR 

Městská knihovna v Praze 

Moravská zemská knihovna 

Národní technická knihovna 

Knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

Slovenská pedagogická knižnica 

The National Library of Education 

The Library of Congress 

Pedagogické školy

Vysoké školy

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 

Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta 

Jihočeská univerzita Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta 

Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta 

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta

Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik — Ústav pedagogických a psychologických věd a Ústav speciální pedagogiky - obor Speciální pedagogika 

Univerzita Jana Amose Komenského Prahastudijní program Speciální pedagogikaResocializační a penitenciární pedagogika 

Střední školy – výběr

Pedevropská — Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická Praha

Střední pedagogická škola Futurum Praha

Střední pedagogická škola Beroun

Střední pedagogická škola Mladá Boleslav

Střední pedagogická škola svaté Anežky České Odry

Střední pedagogická škola Karlovy Vary

Střední pedagogická škola Krnov

Střední pedagogická škola Most

Střední pedagogická škola Boskovice

Dětská literatura

 

BiblioHelp – přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou

BOOKSTART - S knížkou do života - Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Celé Česko čte dětem — Prostřednictvím společného čtení budujeme pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Centrum české dětské knihy — projekt spolku Knižní stezka dětem, podporuje uměleckou tvorbu dětí a dětské čtenářství.

Česká sekce IBBY — International Board on Books for Young People (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) je mezinárodní nevládní organizací UNESCO. Program IBBY dnes zahrnuje zejména osvětovou, propagační a informační činnost.

Čtenářské kluby - Chceme dětem z mateřských a základních škol (i se speciálními vzdělávacími potřebami, z nepodnětného či sociálně slabého prostředí, se specifickou poruchu učení) ukázat radost ze čtení a příjemný čas strávený nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy.

Čtení pomáhá — spojte potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým (každý školák zapojený do projektu získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů), doporučená literatura dle věku

ČteSyRád — ČTEnářův SYmpatický RÁDdce - pro děti i dospělé tematické sady, tipy, bonusy a kvízy, statistický TOP

Kniha dětské srdce – Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti s novým názvem Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí

Lovci perel – Čtení jako zábavná hra, která motivuje k objevování příběhů a prožívání dobrodružství. Lovci perel jsou nyní již osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.

Magnesia Litera – Kniha pro děti a mládež - výroční knižní ceny Magnesia Litera propagují kvalitní literaturu a dobré knihy a to bez omezení a bez ohledu na žánry

Nejlepší knihy dětem — Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

Rosteme s knihou — Kampaň na podporu četby knih – web pro dospělé (rodič, učitel, knihovník a další zájemci najdou trochu teorie o čtenářství, inspirace, pozvánky na literární akce, knihy doporučené i jejich široký výběr či informace o tom, jak to dělají jinde, a mnoho dalších aktualit a zajímavostí) a web Rostík (zábava, soutěže a hry, kde je hlavním účinkujícím kniha).

Zlatá stuha — Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot

Česko

ADRA - Globální rozvojové vzdělávání 

Atlas školství — kam na školu - vyhledávání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy (podle měst a zaměření, forem studia a dalších kritérií)

Centrum pro studium vysokého školství — základní a aplikovaný výzkum českého vysokého školství, kvalitativní i kvantitativní metody, statistické zpracování dat a jejich analýza; Časopis AULA (archiv čísel)

Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Česká škola — zpravodajský portál obsahuje články a diskuze k aktuálním školským tématů - Albatros Media (aktualizace ukončena 2021) - 

ČT edu — portál vzdělávacích videí České televize 

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování — webový portál pro učitele

Dějepis21 — Ústav pro studium totalitních režimů 

DVPP.info — vzdělávací nabídka pro pedagogy 

Eduzměna.cz — Nadační fond pro děti ve školách

Etická výchova — portál pro etickou výchovu ve školách v ČR 

ERUDIO s.r.o. — Studijní informační systém (IS STUDIUM) je určen studentům, pedagogům, uchazečům o studium na vysoké škole i účastníkům programů celoživotního vzdělávání a komplexně sleduje životní cyklus studia od vyplnění elektronické přihlášky uchazeče až po tisk diplomu 

Fakta — vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání — cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům či úředníkům a zástupcům ministerstev

FyzWeb — články a pomůcky pro výuku fyziky  - Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze 

Inkluzivní škola.cz — inspirace a podpora pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem 

Jděte ven - Příroda je to nejlepší hřiště na světě. Inspirujeme rodiny, aby trávily s dětmi více času venku. Deníky, Hravý herbář, Kurz SPOLU VEN, Hry, Questy, Větvánci.

Jeden svět na školách — vzdělávací program Člověka v tísni 

Komunikační výchova — Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Kritické myšlení — Reading and Writing for Critical Thinking - Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Základní i pokračovací kurzy pro učitele všech předmětů i stupňů škol), Rozvoj čtení, čtenářství a pisatelství (Dílny čtení, dílny psaní, kurzy rozvoje čtenářské gramotnosti, kurz věnující se žánrům dětské literatury a mnoho dalších), Kurzy MBTI a další 

Magazín Perpetium — novinky a trendy ve vzdělání 21. století z Česka i zahraničí 

Mediagram — Metodický portál je určen pro učitele na středních školách k podpoře mediální výchovy. Obsahuje nabídku různých témat, audiovizuální ukázky a úkoly pro žáky - Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

Mediální výchova a mediální gramotnost — Fakulta sociálních věcí Univerzity Karlovy (neaktualizováno) 

Moderní dějiny — vzdělávací portál především pro učitele, ale také studenty a žáky - články k problematice moderních dějin, podklady pro výuku a informace o seminářích (Občanské sdružení PANT)

Mojeskola.net — web České pedagogické komory

Občankáři.cz — web obsahuje pomůcky pro výuku společenských věd (obrazové materiály, pracovní listy prezentace, textové materiály apod.) - Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd 

Otevřená věda — Akademie věd ČR 

Podpora pedagogů ve vzdělávání Ukrajinců – rozcestník zpřístupňuje informace pomáhající při vzdělávání ukrajinských dětí a jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol, knihovníkům a dalším

Pomoc učitelům — web slouží ke vkládání, vyhledávání, prohlížení a stahování bezplatných pomůcek pro učitele 

Studium chemie — Přírodovědecká fakulta UK 

Učitelské listy — web o změnách ve vzdělání - Učitelské listy poskytují publikační prostor na jakékoli téma z celého spektra vzdělávání pedagogickým odborníkům, učitelům a ředitelům všech typů škol i odborníkům působícím v oblasti celoživotního vzdělávání, volného času, psychologům či terapeutům

Učíme se venku - Naším cílem je dostat děti VEN. Přidejte se k tisícům učitelů a rodičů, kteří učí venku - nabízíme nejen inspiraci a rady pro začínající, ale i další rozvoj díky dlouhodobému vzdělávání, mapě rozvoje a mentorům. Stanete se součástí komunity aktivních učitelů, nadšených rodičů a zkušených lektorů.

Zahraničí

Kurzy

Coursera — spolupracuje s více než 275 předními univerzitami a společnostmi a nabízí vzdělávací příležitosti od praktických projektů a kurzů až po certifikáty připravené k práci a studijní programy 

MIT — otevřené kurzy Massachusetts Institute of Technology 

Databáze                           

DOAB (Directory of open access books) — akademické recenzované knihy 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) — open access časopisů a článků 

Infobooks — obsahuje více než 3 500 knih ve formátu PDF, přístup k licencovaným materiálům Creative Commons připraveným studenty, univerzitami, vládami a odborníky na danou problematiku 

JSTOR 

Mr. Free Tools  — webová stránka vyhledává zdroje, které jsou zdarma a určené pro profesní růst (v odkaze je kategorie vzdělávání)

OAPEN Library - akademické knihy, hlavně humanitní a sociální věda 

OrbisPictus — slovenský katalog učebnic a pracovních sešitů 

SpringerOpen — recenzované články ve vědě, technologii, medicíně, humanitní a sociální vědy

TRC (Teacher Reference Center – EBSCO) 

Wiley Open — program full open access časopisů 

Portály

EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) — Evropská asociace pro výzkum učení a výuky – mezinárodní vědecká komunita, jejímž primárním cílem je podporovat aktivní kulturu výzkumu v oblasti učení a výuky 

EERA (European Education Research Association) — Evropská asociace pedagogického výzkumu - upozorňuje na potřebu evropského sdružení, podporuje výměnu myšlenek mezi evropskými výzkumnými pracovníky a spolupráci v oblasti výzkumu a usiluje o zvýšení kvality výzkumu

Europa — portál Evropské komise k problematice vzdělávání - European Education Area (dokumenty EU zdarma k problematice vzdělávání) 

Eurydice — Evropský projekt zaměřený na srovnávání vzdělávacích systémů v různých zemích - TESE (Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě), EACEA (Agentura EU podporující a řídící projekty v oblasti vzdělávání, profesní přípravy, sportu) 

Fachportal Pädagogik — německý portál pro pedagogiku, prohledává německé i zahraniční zdroje 

PISA – PISA je mezinárodní program OECD testující studenty ve věku 15 let - jejich schopnosti a znalosti v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd