Český pedagogický tezaurus

Český pedagogický tezaurus obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (jejich teorie, výzkumu i praxe) a výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie, jazykovědy, přírodních a společenských věd, ekonomie apod.). Vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o řadu dalších potřebných termínů. Deskriptory v něm jsou uspořádány jednak abecedně, jednak do tematických oddílů, tzv. mikrotezaurů. Tezaurus je průběžně upravován a doplňován tak, aby odpovídal vývoji v oblasti výchovy a vzdělávání a měnícím se informačním potřebám.

Tištěná verze tezauru (3. pracovní vydání z roku 2006) je k dispozici ve studovně PK. Elektronická verze tezauru je na webu PK vystavena v systematické podobě (tzv. stromu) nebo je možné tezaurus prohlížet jako abecední rejstřík. Deskriptory jsou přímo navázány na katalogy a databáze PK, kliknutím na název deskriptoru nebo modrou ikonku se objeví přehled dokumentů na vybrané téma. K formulaci rešeršního dotazu při vyhledávání dokumentů lze deskriptory kombinovat mezi sebou nebo s údaji z dalších rejstříků, např. se zeměpisnými názvy, jmény osob, volně tvořenými předmětovými hesly, názvy korporací apod.

Pojem TEZAURUS

Tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. Termíny v něm obsažené se dělí na deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) a nedeskriptory (synonyma, nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ). Deskriptory jsou mezi sebou provázány vztahy nadřazenosti a podřazenosti a vazbami typu VIZ TÉŽ odkazujícími na další tematicky příbuzné deskriptory. Méně známé termíny jsou doplněny vysvětlující poznámkou. To vše slouží k lepší orientaci v tezauru a co nejpřesnějšímu vyjádření tématu popisovaného dokumentu nebo rešeršního dotazu.