Český pedagogický tezaurus

Český pedagogický tezaurus (ČPT) je základní klasifikační a vyhledávácí nástroj v Pedagogické knihovně. 

Obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (teorie, výzkumu i praxe) a výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie a dalších).

Pracovat s ČPT lze:

V systematické podobě (tzv. stromu) – umožňuje dohledat v katalogu užité termíny k tématu a k nim související pojmy na základě širších oblastí a následně dokumenty ve fondu (přes ikonu lupy – Lupa).

Např.: zajímá-li mne časová organizace výuky, naleznu v 05 Řízení a organizace školství pojem organizace výuky a pod ní užší pojmy organizace času a rozvrh hodin. U pojmu organizace času naleznu také odkaz na související termín režim dne v jiné části tezauru. Pomocí těchto termínů mohu vyhledat literaturu ve fondech.

V abecedním pořádku – slouží k přímému nalezení termínu používaného v katalogu (ve vyhledávání se zohlední spolu s daným termínem i jeho synonyma).

Např.: potřebuji-li literaturu k didaktickým učebním pomůckám, najdu pojem didaktická učební pomůcka (termíny uvádíme v jednotném čísle) a skrze něj odpovídající literaturu. Vyhledávání zohledňuje synonyma, v katalogu užitý pojem didaktická učební pomůcka tedy najdu i přes vyhledávání vyučovací pomůcka.

Pojem tezaurus

Termín tezaurus, jenž je v lingvistice synonymem pro lexikon či slovní zásobu daného jazyka, je v informačních vědách a knihovnictví výrazem pro slovník řízeného selekčního jazyka, tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů. Uspořádán je tak, aby vyjadřoval vztahy či vazby mezi jednotlivými výrazy.

Struktura tezauru

Tezaurus se skládá z deskriptorů, tj. preferovaných podob termínů uváděných v jednotném čísle a sloužících k vyjádření tématu v katalogizačních záznamech. Soubor deskriptorů, které v rámci tezauru tvoří určitou tematickou oblast, nazýváme mikrotezaurus (takovými tematickými mikrotezaury jsou např. učení, kurikulum, afektivita a city).

Synonyma k deskriptorům, a rovněž historické a nepreferované termíny, nazýváme nedeskriptory. Uživatel skrze ně může najít pojem-deskriptor užitý v popisu dokumentů (v katalogizačních záznamech např. užíváme znalost, v rejstříku jsou také nedeskriptory vědomostpoznatek, které na deskriptor znalost odkazují).

Deskriptory jsou uspořádány v systematické, stromové, struktuře. Například mikrotezauru 07 Výchovně vzdělávací a jiná zařízení je podřazen deskriptor škola a jemu deskriptor základní škola. Deskriptory jsou pomocí odkazů viz též provázány s dalšími relevantními místy v tezauru (např. u deskriptoru škola je odkaz viz též na deskriptor rozmístění škol, který spadá pod školskou správu).

U každého deskriptoru nalezne uživatel anglický ekvivalent termínu a u pojmů, které to vyžadují, také stručnou definici nebo poznámku ke způsobu užití v katalogu.

Původ ČPT

Český pedagogický tezaurus vznikl na začátku 90. let 20. století na základě překladu anglické verze Evropského pedagogického tezauru. Tezaurus je průběžně upravován a doplňován pracovníky oddělení bibliografie Pedagogické knihovny tak, aby odpovídal vývoji v oblasti pedagogiky a měnícím se potřebám uživatelů.

ČPT mohou užívat další instituce ke svým účelům. Využití nalezne především v pedagogických knihovnách a institucích zpracovávajících pedagogické bibliografie.