GDPR

Osobní údaje čtenářů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s  novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR).

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen PK), která je součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, zpracovává osobní údaje čtenářů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s  novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR). Viz Příl. 2 Knihovního řádu Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Osobní údaje svých čtenářů PK shromažďuje, zpracovává a uchovává za účelem:

  • poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených Knihovním řádem NPMK nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá
  • ochrany knihovního fondu určeného k absenčnímu půjčování, zejména z důvodu mimosoudního nebo soudního vymáhání dokumentů, které čtenář nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty
  • naplnění povinností uložených PK zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a dalšími obecně závaznými právními předpisy

PK zpracovává osobní údaje svých čtenářů v tomto rozsahu:

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého/přechodného bydliště, číslo OP/PASu, E-mail, mobil, pevná linka, kategorie (student, učitel…), státní příslušnost

Pravdivé a ověřené osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanci PK manuálně a v automatizovaném knihovním systému, kde jsou chráněny hesly proti přístupu cizích osob. Získané osobní údaje se používají pouze pro komunikaci mezi knihovnou a čtenářem.

Aktualizace osobních údajů:

  • osobní návštěva knihovny
  • on-line na čtenářském kontu  (e-mail nebo telefonní kontakt)

Doba uchovávání osobních údajů:         

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenáře ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, kde zároveň potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje knihovna zpracovává po dobu registrace, maximálně však 4 roky (zohlednění hlavní cílové skupiny studentů) od jejího ukončení (nyní zakotveno v Knihovním řádu  Čl. V).

Pokud si to uživatel přeje a nemá vůči knihovně pohledávky, může být zapomenut.

Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, výjimkou je právní vymáhání nevrácených dokumentů.