Instituce

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
Osoba pověřená řízením organizace: Ing. Michaela Tatýrková

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského patří mezi nejstarší muzea v České republice. Vzniklo v roce 1892 díky českým učitelům jako výraz snahy o uchování a dokumentování historických tradic českého školství, pedagogiky a odkazu J. A. Komenského. Je to významné vědecké a dokumentační centrum, které se orientuje na dějiny českého školství a pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského.
Od roku 1991 je Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského státní rezortní muzeum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 1996 se sídlem muzea staly Dům U Zlatého slunce (Valdštejnská 20) a Dům U Zlatého šífu (Valdštejnská 18). Historie obou domů sahá až ke konci 14. století. Jejich nejznámějším majitelem byl Havel Oberšvender, tzv. stříbrný komorník, opatrovatel stříbrného nádobí Rudolfa II., který oba domy koupil v roce 1623.

Sbírkový fond muzea tvoří:

 • knihovna specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu (součástí jsou školní učebnice a slabikáře);
 • archiv písemností klasiků české pedagogiky (jeho součástí je tzv. Slavín);
 • sbírka pedagogických periodik;
 • fotoarchiv – dokumentuje historii školství od roku 1860;
 • sbírka vzácných školních pomůcek včetně školních obrazů, grafických listů, uměleckých tisků - včetně Komenského map Moravy; 
 • Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (humanistů, kteří ve 20. století propagovali toleranci mezi národy);

Činnosti muzea:

 • péče o sbírky a jejich uložení (pramenné informace k dějinám českého školství 18. – 21. století);
 • vědecko – výzkumná činnost;
 • pořádání konferencí a odborných přednášek;
 • výstavní, metodická a publikační činnost;
 • vzdělávací projekty a dlouhodobé granty (jako součást celoživotního a dalšího vzdělávání – pro odbornou i laickou veřejnost z ČR i zahraničí);
 • spolupráce s médii a zahraničními partnery;
 • Pedagogická knihovna J. A. Komenského;


Expozice:

 • Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě (pod záštitou České komise pro UNESCO) – její součástí je:
  1. školní kabinet;
  2. interaktivní program J. A. Komenský – život, dílo a odkaz;
  3. promítání filmů z dějin českých zemí;
  4. školní vysvědčení v elektronické podobě;
  5. školní třídy z 1. republiky a za socialismu;
 • Krátkodobé výstavy zaměřené především na dějiny školství a na osobnost J. A. Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského je jediná takto specializovaná knihovna v České republice. Vznikla v roce 1919, její fond tvoří téměř půl milionu svazků. Hlavním úkolem knihovny bylo přispívat ke studiu pedagogiky a školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných, a to zejména se zřetelem ke školské reformě. Velký důraz byl kladen na získávání moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství. K těmto zásadám se knihovna hlásí i dnes, neboť je veřejně přístupná.
Knihovna se zaměřuje na oblast výchovy, vzdělávání a školství. Své služby nabízí a poskytuje nejen učitelům a studentům pedagogických oborů středních a vysokých škol, ale i studujícím společenskovědních oborů. Součástí knihovny je také Sukova knihovna, unikátní fond dětské literatury.

Mezi speciální sbírky Pedagogické knihovny J. A. Komenského patří:

 • sbírka učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století;
 • jedinečná sbírka našich i zahraničních slabikářů, učebních osnov, plánů, učebních textů všech vysokých škol bývalého Československa (po roce 1990 především skript pedagogických fakult);
 • sbírky pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti;
 • sbírka literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost (včetně časopisů v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež); 
 • sbírka komeniologické literatury.

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se Národní pedagogická knihovna Komenského k 1. 7. 2011 začlenila do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Název instituce se změnil na Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Tato změna zvýšila efektivitu práce s informacemi pro školy a širokou pedagogickou veřejnost.