Reakce NPMK k tiskové zprávě NKÚ

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) zrealizovalo rozbor a stanovisko k tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně Kontrolního závěru z kontrolní akce (KA) 19/09 Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky.

Dokument byl předán NPMK na vědomí 18. 5. 2020. Vybrali jsme pasáže, které se konkrétně dotýkají naší instituce (v listině jako NPM), na něž jsme měli potřebu zareagovat.

Na závěr rovněž jakožto členi Mezinárodní rady muzeí (ICOM) přikládáme text od předsednictví Českého výboru ICOM reflektující tiskovou zprávu NKÚ. S obsahem souhlasíme a plně se s ním ztotožňujeme.

V tiskové zprávě ke KA č. 19/09 - str. 8:

„Zcela nedostatečnou evidenci sbírkových předmětů vedlo NPM. V době kontroly měl tento správce vedeno v CES 48 699 evidenčních čísel sbírkových předmětů, ve své elektronické evidenci 54 773 a skutečný počet evidenčních čísel sbírkových předmětů spravovaných NPM dle odhadu z roku 2005 činil 147 308. Rozdíl mezi údaji v CES a v elektronické evidenci činil více než 6 tisíc evidenčních čísel sbírkových předmětů. Rozdíl mezi elektronickou evidencí a kvalifikovaným odhadem NPM činil téměř 93 tisíc sbírkových předmětů. O těchto sbírkových předmětech nevedlo NPM řádnou evidenci a nemělo o nich přehled. NPM postupně zavádí tyto předměty do sbírkové evidence i do CES. Při zachování dosavadní rychlosti postupu tuto situaci NPM napraví nejdříve za 26 let.“

Reakce NPMK:

„Uvedený počet 147 308 evidenčních čísel sbírkových předmětů spravovaných NPMK pochází již z počátku 90. let, kdy byl zcela nahodile bez skutečného prokalkulování odhadnut počet předmětů bez řádné inventarizace. Toto nesprávně zanesené číslo se poté objevuje např. ve výkazech pro statistiky AMG a NIPOS již od 90. let bez kvalifikované opory v řádné evidenci sbírkových předmětů.

Rozdíl mezi evidenčními čísly sbírkových předmětů vedených v CES a čísly v elektronické evidenci NPMK je způsoben rozdílem mezi shrnujícím hlášením do evidence CES 1 až 2 x do roka a probíhající každodenní elektronickou evidencí.“

V tiskové zprávě ke KA č. 19/09 - str. 17

„U NPM nebylo vzhledem k nedostatečné evidenci možné splnění této povinnosti vyhodnotit. Zároveň u tohoto správce sbírky nelze očekávat splnění povinnosti inventarizovat celou sbírku v průběhu 10 let.“

Reakce NPMK:

„V květnu 2020 byla inventarizace sbírky NPMK dokončena i přesto, že NPMK v posledním období plnilo jiné mimořádné úkoly. K urychlenému ukončení inventarizací byl poskytnut příspěvek i pomoc ze strany MŠMT v podobě zajištění OON pro další pracovníky k posílení výkonu inventarizace. Během května 2020 byl podle platných předpisů stanoven harmonogram inventarizací pro období let 2020-2030.“

Jak je to ve skutečnosti s českými muzei a péčí o sbírky?

Text Českého výboru ICOM „Špatná nebo dobrá zpráva o muzeích?“

K nalezení zde: http://icom-czech.mini.icom.museum/spatna-nebo-dobra-zprava-o-muzeich-r…