Konference

Generální konference ICOM ve dnech 20. – 28. 8. 2022

ICOM

Uspořádání Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v Praze v roce 2022 (dále jen „GK“) je mimořádná příležitost k propagaci českého muzejnictví a české kultury vůbec. Mezinárodní rada muzeí ICOM je největší a nejvýznamnější oborovou organizací na světě. Generální konference ICOM jejich významem pro kulturu je možné přirovnat k Olympijským hrám. GK ICOM v roce 2022 připravuje Český výbor ICOM.

České muzejnictví je významným společenským fenoménem, který se podílí na tvorbě kulturní identity české, evropské i světové. Téma generální konference ICOM bude znít The Power of Museums a v jednotlivých panelech proběhne debata o přínosu a schopnosti muzeí podílet se na formování a rozvoji společnosti v aktuálně diskutovaných oblastech: budoucnost, udržitelný rozvoj, lidská práva, ekonomika a také schopnost obrody sektoru z následků pandemie
COVID-19.
Hlavní téma je rozvinuté dále do čtyř sekcí:

  1. Účel: Muzea a občanská společnost – úloha muzeí v oblasti lidských práv, sociální angažovanosti a politické angažovanosti.
  2. Udržitelnost: Muzea a schopnost adaptace – prozkoumá možnosti rozvoje i udržitelných modelů financování, definování sociálních a ekonomických příspěvků muzeí rozvoji společnosti.
  3. Vize: Muzejní leadership – bude se zabývat otázkami a podporou rozvoje vedení muzeí, schopnost představitelů reagovat na výzvy a změny.
  4. Rozvoj: Muzea a nové technologie – hodnocení dopadů technologií na veřejnost, zkušenosti, ochrana sbírek a návštěvníků.

Program Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v roce 2022

Bohatý program bude mít kolem 350 položek (přednášky, workshopy, exkurze atd.). Hlavní program bude probíhat v Praze v prostorách Kongresového centra Praha a muzeí a galerií. Regiony navštíví delegáti v rámci více jak čtyř desítek konferenčních exkurzí.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se jako spolupracující organizace připojí v rámci organizace Muzejní noci 23.8. 2022 a podpoří jednání odborných sekcí, předevšímmezinárodního výboru CECA (ICOM International Committee for Education and Cultural Action). Členové tohoto výboru představují profesionály zabývající se výzkumem a praktickou činností na poli muzejní edukace a komunikace s veřejností.    

  • 22. 8. 2022      Slavnostní zahájení (NZM a NTM / Letná + Letenský zámeček)
  • 23. 8. 2022      Muzejní noc (akce -7- pražských muzeí / vč. NPMK)
  • 25. a 26. 8. 2022 Vlastní konference (o jeden den zkráceno vzhledem k hybridní formě) vč. Muzejního veletrhu (opět KCP)
  • 25. 8. 2022 Off-site meetings – prezentace v různorodých formách / Ad CECA – NPMK
  • Zahájení registrace – listopad 2021!

Více informací na ICOM Prague 2022

Ke stažení:

Mezinárodní konference „Věda, osvěta, vzdělávání a sociálně pedagogická péče: média profesní, národní, sociální, genderové, globální či osobní identity?“

Konference je plánována na podzim roku 2022. Bližší informace o termínu včetně kontaktu pro zasílání přihlášek budou zveřejněny začátkem roku 2022.

Konference se bude konat u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského

Pořadatelé: NPMK, FF UK, HÚ AV ČR, TU Liberec, Universität Hamburg, TU Dresden, BBF DIPF Berlin, UNI Maribor

Konference si klade za cíl na mezinárodní úrovni hledat mimo jiné odpovědi i na tyto otázky: jak instituce vědy, osvěty a vzdělanosti vytvářely prostor v 18. - 20. století, jaké pedagogické koncepce a vzdělávací přístupy vychází z cílů a norem kolektivních identit, jak je upevňují a jak se naopak proti nim staví; jak spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti a osvěty procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní identity a procesy společenské a kulturní integrace.

Konference se zaměří na role osobností pedagogické vědy, které podporovaly univerzitní i neuniverzitní vědecké instituce, ale i spolkové, osvětové, knihovnické a jiné vzdělávací organizace směřující k utváření identity „moderního člověka“.  Podstatnou roli zde sehrály rovněž učitelské spolky. Jejich sjezdy, tisk, ale i tzv. poutě učitelstva vedly ke krystalizaci profesního programu v „národním duchu“. Tehdejší tzv. zemské výstavy demonstrovaly víru v pokrok a moderního ducha a staly se v mnohonárodnostní monarchii prostorem národního soutěžení. Právě na jedné z nich se stala přehlídka rozvoje „národní“ vzdělanosti v roce 1892 základem pro založení Musea Komenského v Praze, jež mělo učitelstvu dodávat „odhodlání a sílu“ k dalšímu profesnímu rozvoji a utváření národního školství.