Konference

Mezinárodní konference „Svět ve škole aneb studijní cesty jako součást vzdělávání. Proměny pedagogického vědění, školního kurikula a profesního rozvoje učitelů a učitelek“

Hlavní pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova v Praze, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Hochschule Alanus Mannheim, Univerzita Augsburg, Humboldt Universität Berlin, Univerzita Palackého v Olomouci

Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze - Valdštejnská 20, Praha 1

Termín: 20. a 21. června 2024

Mezinárodní konference

Cestovatelské výpravy za poznáním představují důležitou součást utváření jak středověké vzdělanosti, tak i moderní pedagogiky, výchovy, didaktiky, ale i samotného osvícensky a moderně založeného pojetí vzdělávání. Studijní cesty iniciovaly vznik mnoha vzdělávacích koncepcí a inspirativních a inovativních školských vzdělávacích programů, za nimiž stáli mimořádně aktivní reformní učitelé a pedagogové (cestovatelé) - muži i ženy.

Výsledky badatelských cest či romantického hledání „zapomenutých“ míst, kulturou „nedotčených“ civilizací se promítaly do vzdělávacích obsahů a mnoha didaktických pomůcek. To ostatně dokládají bohaté sbírky pedagogických muzeí v Evropě, které dnes nabízí nejen historickou řadu učebnic, didaktických školních obrazů, časopisů, ale i cestovatelských deníků a cestovních zpráv. Právě analýza a reflexe těchto sbírek by měla stát, mimo jiné, v centru pozornosti jednotlivých konferenčních příspěvků.

 

Konference škola, základ života.

Škola, základ života. Konference u příležitosti 250. výročí vydání Všeobecného školního řádu

 

všeobecný školní řád

 

Všeobecný školní řád, který z nařízení císařovny Marie Terezie vstoupil v platnost dne 6. 12. 1774, dodnes zůstává nejdůležitější reformou v dějinách českého školství a stal se základním kamenem při jeho budování. Právě změny ve školství byly jedním z rozhodujících faktorů na cestě k postupné proměně venkovské agrární společnosti ve společnost moderní průmyslovou. Je proto důležité významný mezník v podobě vydání Všeobecného školního řádu připomínat a podrobněji zkoumat jak v kontextu podoby školství v době před tereziánskými školskými reformami, tak působení těchto reforem v dlouhodobějším horizontu.

Cílem konference konané na připomínku 250. výročí vydání Všeobecného školního řádu v termínu 5.–⁠6. 12. 2024 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského je poskytnout prostor pro prezentaci příspěvků z těchto tematických okruhů:

 

1) Materiální podmínky fungování školství – rozvoj sítě škol, problematika školních budov a jejich vybavení – české země patřily již před vydáním Všeobecného školního řádu k území s početnou sítí škol, a to jak v rámci Habsburské monarchie, tak celé Evropy. Zároveň zavedení školní povinnosti znamenalo zvýšené nároky na stavbu nových školních budov, které leckde vznikaly jen obtížně, často byly využívány budovy pro výuku nevhodné a nedostatečně vybavené. Cílem tohoto tematického bloku je ukázat nejen budování škol a rozvoj jejich sítě po roce 1774, ale i ukázat stav v době reformám předcházející, případně srovnat situaci v Čechách s jinými zeměmi.

2) Školní každodennost, výuka a učitelé – široká škála pramenů úřední i osobní povahy poskytuje doklady o každodenním školním životě, výuce, ale i o učitelích a jejich hmotném zabezpečení, vítané jsou i příspěvky k problematice vzdělávání a přípravy učitelů.

3) Konfesní školy evangelické a židovské – tematický okruh se zaměří na dosud méně zmapovanou problematiku konfesijních škol, jejichž vznik umožnily patenty vydané Josefem II. roku 1781 (toleranční patent, patent umožňující přístup židovských dětí do veřejných škol a zakládání sekulárních židovských škol).

4) Dozor nad školami – příspěvky k problematice církevního a státního dozoru nad školami a výsledkům vizitací na školách.

 

Chronologicky příspěvky nejsou omezeny na 70. a 80. léta 18. století, vítané jsou příspěvky ukazující školství jak v době reformám předcházející, tak i v období následujícím.

Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii.

 

Základní informace:

 

Pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká společnost pro výzkum 18. století,   Centrum pro dějiny vzdělanosti HÚ AV ČR

 

Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (společenský sál muzea ve 2. patře), Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, www.npmk.cz

 

Termín: 5.–⁠6. 12. 2024

 

Přihlášky s návrhy příspěvků zasílejte na adresu historik@npmk.cz do 10. 6. 2024

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte do 15. 7. 2024

 

Délka příspěvku: max 25 min.

 


 

logo česká společnost 18. století

 

NPMK logologo centrum pro dejiny vzdelanosti