Proběhlé konference

II. kongres českých polonistických studií 2023

Ve dnech od 15. do 18. října 2023 bude probíhat v Praze II. kongres českých polonistických studií VĚDA – KULTURA – SPOLUPRÁCE. Kongres budou spolupořádat Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Polsko-česká vědecká společnost se sídlem ve Vratislavi, Velvyslanectví Polské republiky v České republice a Polský institut v Praze.

         Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze se zapojí do kongresu jako partnerská instituce. V rámci této akce se uskuteční na půdě Pedagogické knihovny dne 17. října 2023 seminář věnovaný spolupráci českých a polských knihoven Edukační a kulturní potenciál knihoven v kontextu česko-polské spolupráce. Seminář má za cíl představit výsledky již uskutečněných společných česko-polských projektů v oblasti knihovnictví, ale i zhodnotit možnosti nových aktivit v této oblasti. Bude také prostorem pro prohloubení spolupráce mezi představiteli českých a polských knihoven, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků a zkušeností.

         Organizátoři této akce: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Dolnoslezská veřejná knihovna T. Mikulského ve Vratislavi, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín a Polsko-česká vědecká společnost.

         Bližší informace o II. kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií a také program najdete na webových stránkách Historického ústavu Akademie věd České republiky: https://www.hiu.cas.cz/aktuality/ii-kongres-polskych-bohemistickych-a-ceskych-polonistickych-studii

V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte baronova@npmk.cz

Pozvánka

 

Ke stažení:

Mezinárodní konference "Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže"

Mezinárodní konference Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže

Hlavní pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského Praha, Historický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, University of Zurich, University of Dresden, Technická univerzita v Liberci, Národní památkový ústav Praha

Místo konání: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A .Komenského v Praze - Valdštejnská 20, Praha 1  

Termín: 19. a 20. června 2023;

Náročné a komplikované časy, situace ve školách a celkově ve výchově a vzdělávání leží "ve stínu" pandemie a války. Mezinárodní konference v roce 2023 se zaměří na dopady válek a epidemií, které, bohužel, k reflexi výchovy a vzdělávání patří. Konference se zaměří i na aktuální či "současné dějiny" školství a vzdělávání s ohledem na handicapy a nerovnosti. Výzva nabízí mnoho témat v rámci sociální pedagogiky, předškolní pedagogiky, vzdělávací politiky a sociologie i environmentální diskuse.

Organizátoři konference uvítají, pokud by byla rovina časovosti ve výchově – přirozená rovina kulturních a sociálních jevů jako je výchova/vzdělávání - analyzována společnými pohledy, což by mohlo být velmi obohacující. Také politicko-společenské změny posledních 30 letech v České republice (v kontextu evropské či světové diskuse), respektive ve střední Evropě stojí za hlubší retrospektivní pohled, který lépe pomůže chápat "výzvy" současnosti. 

Výzva k účasti na mezioborovém semináři „Učitelé a archeologie"

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

srdečně Vás tímto zveme k účasti na dvoudenním mezioborovém semináři Učitelé a archeologie, který se bude konat v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (Valdštejnská 20, Praha 1) ve dnech 24. a 25. listopadu 2022.

Pozvánku s navrženými okruhy témat a přihlášku naleznete v příloze.

Za organizační tým:

PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., Mgr. Martina Halířová, Ph.D., Mgr. Michaela Vávrová

Přibička

Ke stažení:

Generální konference ICOM ve dnech 20. – 28. 8. 2022

ICOM

Uspořádání Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v Praze v roce 2022 (dále jen „GK“) je mimořádná příležitost k propagaci českého muzejnictví a české kultury vůbec. Mezinárodní rada muzeí ICOM je největší a nejvýznamnější oborovou organizací na světě. Generální konference ICOM jejich významem pro kulturu je možné přirovnat k Olympijským hrám. GK ICOM v roce 2022 připravuje Český výbor ICOM.

České muzejnictví je významným společenským fenoménem, který se podílí na tvorbě kulturní identity české, evropské i světové. Téma generální konference ICOM bude znít The Power of Museums a v jednotlivých panelech proběhne debata o přínosu a schopnosti muzeí podílet se na formování a rozvoji společnosti v aktuálně diskutovaných oblastech: budoucnost, udržitelný rozvoj, lidská práva, ekonomika a také schopnost obrody sektoru z následků pandemie
COVID-19.
Hlavní téma je rozvinuté dále do čtyř sekcí:

 1. Účel: Muzea a občanská společnost – úloha muzeí v oblasti lidských práv, sociální angažovanosti a politické angažovanosti.
 2. Udržitelnost: Muzea a schopnost adaptace – prozkoumá možnosti rozvoje i udržitelných modelů financování, definování sociálních a ekonomických příspěvků muzeí rozvoji společnosti.
 3. Vize: Muzejní leadership – bude se zabývat otázkami a podporou rozvoje vedení muzeí, schopnost představitelů reagovat na výzvy a změny.
 4. Rozvoj: Muzea a nové technologie – hodnocení dopadů technologií na veřejnost, zkušenosti, ochrana sbírek a návštěvníků.

Program Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v roce 2022

Bohatý program bude mít kolem 350 položek (přednášky, workshopy, exkurze atd.). Hlavní program bude probíhat v Praze v prostorách Kongresového centra Praha a muzeí a galerií. Regiony navštíví delegáti v rámci více jak čtyř desítek konferenčních exkurzí.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se jako spolupracující organizace připojí v rámci organizace Muzejní noci 23.8. 2022 a podpoří jednání odborných sekcí, předevšímmezinárodního výboru CECA (ICOM International Committee for Education and Cultural Action). Členové tohoto výboru představují profesionály zabývající se výzkumem a praktickou činností na poli muzejní edukace a komunikace s veřejností.    

 • 22. 8. 2022      Slavnostní zahájení (NZM a NTM / Letná + Letenský zámeček)
 • 23. 8. 2022      Muzejní noc (akce -7- pražských muzeí / vč. NPMK)
 • 25. a 26. 8. 2022 Vlastní konference (o jeden den zkráceno vzhledem k hybridní formě) vč. Muzejního veletrhu (opět KCP)
 • 25. 8. 2022 Off-site meetings – prezentace v různorodých formách / Ad CECA – NPMK
 • Zahájení registrace – listopad 2021!

Více informací na ICOM Prague 2022

Ke stažení:

Mezinárodní konference „Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče“

knihovna

knihovna

Konference se bude konat ve dnech 23. - 24. června 2022 v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (v případě nepříznivé epidemické situace online).

Konference se koná u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského

Pořadatelé: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze, Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno; Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia; Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung DIPF Berlin, INSPÉ - Université de Bordaux.

Konference si klade za cíl na mezinárodní úrovni hledat mimo jiné odpovědi i na tyto otázky: jak instituce vědy, osvěty a vzdělanosti vytvářely prostor v 18. - 20. století, jaké pedagogické koncepce a vzdělávací přístupy vychází z cílů a norem kolektivních identit, jak je upevňují a jak se naopak proti nim staví; jak spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti a osvěty procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní identity a procesy společenské a kulturní integrace.

Konference zaměřuje pozornost na roli osobností a institucí (univerzitní i neuniverzitní) pedagogické vědy, vzdělávací a sociálně pedagogické práce a osvětové činnosti v utváření osobní a profesní pedagogické identity. Chceme tematizovat a analyzovat „pedagogizující“ význam, roli, vývoj i počátky, krizi a změny pedagogické vědy, ale i její současné postavení v „hybridním“ prostředí vědeckého života v otázce utváření osobní a profesní pedagogické identity.

Ke stažení:

Komenský – posel porozumění

Komenský

Dne 31. března 2022 vystoupí od 10:30 hod M. Pánková se svým referátem J. A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění v rámci duchovně-kulturního setkání „Komenský posel porozumění“ v Komenského sálu ve sboru Církve československé husitské. Návštěvníci si budou moci také koupit např. publikace o J. A. Komenském nebo zhlédnout v sále výstavu J. A. Komenský. Vzdělávání pro všechny z fondu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Konference se koná v budově sboru československo husitské církve, úřad ústřední rady CČSH na adrese: Wuchterlova 5, 160 00  Praha 6 - Dejvice. Přihlášky zasílejte na adresu prihlasky@ccsh.cz. Pro více informací o akci pište na oldrich.novacek@ccsh.cz nebo volejte na Tel.: +420 737 279 993, +420 220 398 112.

Pozvánka a celý program k dispozici ZDE.

Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism

Organisers: 'Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte' (the Working Group on Pre-modern Educational History) in the History of Education Research Section of the German Educational Research Association; The Institute of History of the Czech Academy of Sciences (Centre for the History of Education); The National Pedagogical Museum and Library of JA Comenius; University of Lucerne; Saarland University; Technical University of Liberec; Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano; Eötvös Loránd University of Budapest.

Term and place of the conference: 30.09. – 01.10.2021; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, Valdštejnská 20, Praha 1 (The National Pedagogical Museum and the Library of J. A. Comenius Prague) – CHANGE – DUE TO THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION THE CONFERENCE WILL BE HELD ONLINE

Length of presentations: 25 minutes

Conference languages: English and German

The international conference builds on the long-standing tradition of scientific conferences under the auspices of Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, which is characterized by broad interdisciplinary cooperation between numerous European university and non-university research institutions. It aims at a profound reflection on pedagogically relevant transitions in historical, cultural, social, religious and political contexts. The life of each individual as well as of whole groups of the European population in early modern and modern times includes many such transitions. A number of them are typical of childhood and adolescence, the life phases on which the conference will primarily focus.  They do not only relate to the physical and mental maturation of a person and thus to the individual phases of their development, but also to education and upbringing in general, including religious upbringing and preparation for a future career. The focus is on formal curricular as well as extra-curricular and non-formal fields of teaching. These transitions are very closely related to numerous accompanying rites (rites of passage, see: "Les rites de passage" by Arnold van Gennep or liminal processes, see: Victor Turner etc.) or refer to a certain period in the biography of a person or a “calendar” of a cultural system.

The conference theme was deliberately chosen to be very broad. Contributions are welcome from not only historians and researchers in the field of educational science, but also - as is the tradition in Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte - from scholars from other disciplines relevant to the theme. In particular, the focus should be on the following topics:

 • Terminology related to the subject of transfer, transitions and rites of passage
 • Theoretical concepts of transfer and transitions from the Middle Ages to the present day
 • Types of transfers, transitions and rites of passage
 • Transitions and rites of passage in various denominational, national and social environments
 • Gender-specific transitions and rites of passage
 • Transitions connected with a certain content and a certain type of education and upbringing (at home, private, in monasteries, schools, etc.) or connected with preparation for a future career (e.g. transitions in connection with work in an ecclesiastical order such as the novitiate and the like)
 • Transitions and rites of passage in literature, in the visual arts as well as in material culture in relation to the past (forms of representation, perception at the time, etc.)
 • Development trends of the examined topic in Europe from the Middle Ages to the modern age

Please send draft presentations including an abstract (up to 1 page) by 15 February 2021 to: cdv@hiu.cas.cz.

The Conference Organisers' Committee reserves the right to select presentations. If successfully assessed by reviewers, studies based on the oral presentations will be published in an anthology.

Organizace

 

Ke stažení:

Konference ICOM 2021 ve dnech 25. – 27. srpna 2021

Mezinárodní sympozium je důležitou součástí příprav generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022.

Tato akce bude předcházet generální konferenci ICOM v r. 2022. Sympozium má za úkol předjednat témata generální konference. S ohledem na dopady pandemie COVID 19 budou témata diskutována právě s důrazem na tyto dopady. V plánu je celkem šest panelů. Úkolem hlavního příspěvku v panelu Edukace by mělo být představení nových cest vzdělávání, které reagují na pandemii COVID. Místem konání je Praha, institucionálně (pořadatelem a garantem konference) je Národní muzeum a Český výbor ICOM. Účastníci z těch částí světa, které čelí komplikovanému průběhu pandemie COVID-19, se akce zúčastní on-line.

Program mezinárodního sympozia v příloze.

Ke stažení:

Mezinárodní konference: Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu

 9.-10. září 2020, Praha - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

AKCE BYLA ZRUŠENA

THE CONFERENCE „From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times“ WERE CANCELED

Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

U příležitosti 150. výročí vydání zákona  o pravidlech vyučování na školách obecných (tzv. „Hasnerův zákon“) pořádá Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Základní škola Kolín V, Mnichovická ulice, konferenci Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference proběhne 14. a 15. listopadu 2019 v Kolíně.

K pasivní účasti je možné se přihlásit na e-mailu konferencekolin2019@seznam.cz. Konferenční poplatek činí 150 Kč/den a je splatný v hotovosti při prezenci.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde: http://konferencekolin2019.sweb.cz/

Ke stažení:

Reflexe pokračování pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Kvalita výuky žáků je naším společným cílem

Také v letošním roce pořádá NPMK jako hlavní koordinátor pokusného ověřování společné setkání učitelů a edukátorů v kultuře. Celostátní odborné kolokvium REFLEXE POKRAČOVÁNÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“, jehož vznik podpořilo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční dne 7. října 2019 v sále MŠMT.
V rámci akce zaměřené na téma Kvalita výuky žáků je naším společným cílem bychom rádi zhodnotili dosavadní vývoj projektu. Na programu je zveřejnění nejdůležitějších výsledků druhého běhu pokusného ověřování a předání aktuálních informací o změnách RVP ZV.
 

Kromě úvodního referátu, který přednese koordinátorka projektu, se můžou zájemci z řad publika těšit na zajímavá vystoupení kolegyň, které se zabývají výzkumem současné zážitkově-vzdělávací praxe. S krátkým příspěvkem rovněž vystoupí zástupci spolupracujících paměťových institucí, kteří seznámí publikum s možnostmi širokého využití edukačního obsahu sbírek napříč nejrůznějšími vzdělávacími předměty. Přihlášení účastníci akce budou navíc seznámeni i s nejnovějšími zjištěními z oblasti posilování výuky průřezových témat a předávání klíčových kompetencí, k němuž dnes a denně dochází při výuce žáků v paměťových institucích.

 

Kontakty: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea

Za organizační tým: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. a PhDr. Lenka Lajsková

Konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Ve dnech 16. a 17. května 2019 se bude v Praze konat mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání.

Tato konference zahájí sérii dalších aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského v letech 2020 – 2022.

Na akci jsou srdečně zváni především učitelé společenskovědních předmětů, komeniologové, muzikologové, historici umění, umělečtí terapeuti, edukátoři v kultuře, studenti vysokých škol napříč uvedenými obory včetně všech zájemců o předložené téma.

Ke stažení: