Proběhlé konference

Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism

Organisers: 'Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte' (the Working Group on Pre-modern Educational History) in the History of Education Research Section of the German Educational Research Association; The Institute of History of the Czech Academy of Sciences (Centre for the History of Education); The National Pedagogical Museum and Library of JA Comenius; University of Lucerne; Saarland University; Technical University of Liberec; Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano; Eötvös Loránd University of Budapest.

Term and place of the conference: 30.09. – 01.10.2021; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, Valdštejnská 20, Praha 1 (The National Pedagogical Museum and the Library of J. A. Comenius Prague) – CHANGE – DUE TO THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION THE CONFERENCE WILL BE HELD ONLINE

Length of presentations: 25 minutes

Conference languages: English and German

The international conference builds on the long-standing tradition of scientific conferences under the auspices of Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, which is characterized by broad interdisciplinary cooperation between numerous European university and non-university research institutions. It aims at a profound reflection on pedagogically relevant transitions in historical, cultural, social, religious and political contexts. The life of each individual as well as of whole groups of the European population in early modern and modern times includes many such transitions. A number of them are typical of childhood and adolescence, the life phases on which the conference will primarily focus.  They do not only relate to the physical and mental maturation of a person and thus to the individual phases of their development, but also to education and upbringing in general, including religious upbringing and preparation for a future career. The focus is on formal curricular as well as extra-curricular and non-formal fields of teaching. These transitions are very closely related to numerous accompanying rites (rites of passage, see: "Les rites de passage" by Arnold van Gennep or liminal processes, see: Victor Turner etc.) or refer to a certain period in the biography of a person or a “calendar” of a cultural system.

The conference theme was deliberately chosen to be very broad. Contributions are welcome from not only historians and researchers in the field of educational science, but also - as is the tradition in Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte - from scholars from other disciplines relevant to the theme. In particular, the focus should be on the following topics:

  • Terminology related to the subject of transfer, transitions and rites of passage
  • Theoretical concepts of transfer and transitions from the Middle Ages to the present day
  • Types of transfers, transitions and rites of passage
  • Transitions and rites of passage in various denominational, national and social environments
  • Gender-specific transitions and rites of passage
  • Transitions connected with a certain content and a certain type of education and upbringing (at home, private, in monasteries, schools, etc.) or connected with preparation for a future career (e.g. transitions in connection with work in an ecclesiastical order such as the novitiate and the like)
  • Transitions and rites of passage in literature, in the visual arts as well as in material culture in relation to the past (forms of representation, perception at the time, etc.)
  • Development trends of the examined topic in Europe from the Middle Ages to the modern age

Please send draft presentations including an abstract (up to 1 page) by 15 February 2021 to: cdv@hiu.cas.cz.

The Conference Organisers' Committee reserves the right to select presentations. If successfully assessed by reviewers, studies based on the oral presentations will be published in an anthology.

Organizace

 

Ke stažení:

Konference ICOM 2021 ve dnech 25. – 27. srpna 2021

Mezinárodní sympozium je důležitou součástí příprav generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022.

Tato akce bude předcházet generální konferenci ICOM v r. 2022. Sympozium má za úkol předjednat témata generální konference. S ohledem na dopady pandemie COVID 19 budou témata diskutována právě s důrazem na tyto dopady. V plánu je celkem šest panelů. Úkolem hlavního příspěvku v panelu Edukace by mělo být představení nových cest vzdělávání, které reagují na pandemii COVID. Místem konání je Praha, institucionálně (pořadatelem a garantem konference) je Národní muzeum a Český výbor ICOM. Účastníci z těch částí světa, které čelí komplikovanému průběhu pandemie COVID-19, se akce zúčastní on-line.

Program mezinárodního sympozia v příloze.

Ke stažení:

Mezinárodní konference: Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu

 9.-10. září 2020, Praha - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

AKCE BYLA ZRUŠENA

THE CONFERENCE „From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times“ WERE CANCELED

Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

U příležitosti 150. výročí vydání zákona  o pravidlech vyučování na školách obecných (tzv. „Hasnerův zákon“) pořádá Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Základní škola Kolín V, Mnichovická ulice, konferenci Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference proběhne 14. a 15. listopadu 2019 v Kolíně.

K pasivní účasti je možné se přihlásit na e-mailu konferencekolin2019@seznam.cz. Konferenční poplatek činí 150 Kč/den a je splatný v hotovosti při prezenci.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde: http://konferencekolin2019.sweb.cz/

Ke stažení:

Reflexe pokračování pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Kvalita výuky žáků je naším společným cílem

Také v letošním roce pořádá NPMK jako hlavní koordinátor pokusného ověřování společné setkání učitelů a edukátorů v kultuře. Celostátní odborné kolokvium REFLEXE POKRAČOVÁNÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“, jehož vznik podpořilo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční dne 7. října 2019 v sále MŠMT.
V rámci akce zaměřené na téma Kvalita výuky žáků je naším společným cílem bychom rádi zhodnotili dosavadní vývoj projektu. Na programu je zveřejnění nejdůležitějších výsledků druhého běhu pokusného ověřování a předání aktuálních informací o změnách RVP ZV.
 

Kromě úvodního referátu, který přednese koordinátorka projektu, se můžou zájemci z řad publika těšit na zajímavá vystoupení kolegyň, které se zabývají výzkumem současné zážitkově-vzdělávací praxe. S krátkým příspěvkem rovněž vystoupí zástupci spolupracujících paměťových institucí, kteří seznámí publikum s možnostmi širokého využití edukačního obsahu sbírek napříč nejrůznějšími vzdělávacími předměty. Přihlášení účastníci akce budou navíc seznámeni i s nejnovějšími zjištěními z oblasti posilování výuky průřezových témat a předávání klíčových kompetencí, k němuž dnes a denně dochází při výuce žáků v paměťových institucích.

 

Kontakty: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea

Za organizační tým: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. a PhDr. Lenka Lajsková

Konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Ve dnech 16. a 17. května 2019 se bude v Praze konat mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání.

Tato konference zahájí sérii dalších aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského v letech 2020 – 2022.

Na akci jsou srdečně zváni především učitelé společenskovědních předmětů, komeniologové, muzikologové, historici umění, umělečtí terapeuti, edukátoři v kultuře, studenti vysokých škol napříč uvedenými obory včetně všech zájemců o předložené téma.

Ke stažení:

Mezinárodní konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Technická univerzita v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich ve spolupráci se Senátem ČR a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy mezinárodní konferenci „Nová škola a nová výchova v nové Evropě“, která proběhne 20. a 21. září 2018. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto významnou akci zahájí PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník a PhDr. Markéta Pánková, ředitelka pedagogického muzea.

            Události roku 1918 přinesly nejenom vznik nových národních států, ale také hledání školských modelů odpovídajících situaci po světovém konfliktu a zároveň zohledňující kontinuitu společenského vývoje v nově vzniklých státech. Právě diskuse o nových cílech výchovy a vzdělávání ve světě probuzeném z „válečného černého snu“ do světa „nového, demokratičtějšího, sociálně spravedlivějšího pořádku“, a to v situaci mnohonárodnostních, kulturně a nábožensky různorodých států, zaznamenala největší proměny. Reformní koncepty výchovy tak oscilovaly mezi krajně levicovými, sociálně demokratickými, konzervativně křesťanskými a konzervativně národními „projekty“ až po nacionalisticky uzavřené či spirituálně opodstatněné představy. 

            Cílem konference, které se zúčastní odborníci z 12 evropských zemí a Ázerbajdžánu, je analyzovat koncepce reformy výchovy a společnosti, proměny pedagogické vědy a transfer vědeckých poznatků z oblasti pedagogiky mezi evropskými zeměmi a USA, roli školy v sociální otázce, modernizaci vyučovací procesu a rozvoj školské soustavy v nově vzniklých státech. 

            Po konferenci „Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství“, kterou Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci uspořádaly v roce 2014, je tato konference v krátké době již druhá, která se věnuje velmi zajímavé problematice úsilí o reformu pedagogiky a školství v meziválečné Evropě, jež přináší mnohé inspiraci i dnešním pedagogům.

            V průběhu konference ocení ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková medailí J. A. Komenského prof. Jürgena Oelkerse. Součástí doprovodného programu je i koncert hudebního uskupení Hot Sisters, během nějž zazní dobová meziválečná hudba.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 18
Praha 1
tel.: 257 533 455
web: www.npmk.cz

Kontakty:
Mgr. Magdaléna Šustová, vedoucí oddělení dějin školství, sustova@npmk.cz
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea,
tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz

Ke stažení:

5. mezioborové sympozium

Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 sekonalo 5. mezioborové sympozium „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“, které pořádají Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,Západočeské muzeum v Plzni a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Dnes již tradiční sympozium k dějinám vzdělanosti a vzdělávání je především výzvou k mezioborovým přesahům. Jeho cílem je nejen poukázat na propojení historických událostí a jejich geografické konkretizace, ale také upozornit na osobnosti vzdělavatelů, kteří přinášeli svými cestami za hranice města, země, regionu či kontinentu nová poznání. Současně chceme akcentovat téma životních cest, jako jsou profesní růst či stěhování kvůli zaměstnání.

Součástí sympozia bylo zahájení výstavy „Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel“ v Národopisném muzeum Plzeňska dne 25. 4. 2017 v 16.00.

K účasti na sympoziu (bez příspěvku) se bylo možné přihlásit do 31. 3. 2017.

Ke stažení:

Mezinárodní vědecká konference

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická  univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uspořádaly 17. října 2016 konferenci

"Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání. Od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům - humanistům v drama-tických událostech 20. století"

Mezinárodní konference připomněla společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších - dětí v tragickém 20. století.

Ke stažení: