Pro knihovníky-bibliografy

Knihovníky z jiných institucí a bibliografy v oblasti pedagogiky jistě není třeba seznamovat se způsoby katalogizace a analytického zpracování, přesto je vhodné uvést některá specifika, technické aspekty a přístup k věcným údajům v analytických záznamech Pedagogické knihovny. V případě nezodpovězených otázek v tomto přehledu nebo pro možnou spolupráci využijte prosím kontakty na konci této stránky.

Technická struktura analytických článkových záznamů

Záznamy v Pedagogické bibliografické databázi jsou vytvářeny na doporučené úrovni záznamů RDA/MARC 21 dle katalogizační politiky Národní knihovny ČR (záznamy vytvořené před rokem 2015 byly zpracovávány dle AACR2) a instrukcí pro přispěvatele do ANL – tuto úroveň zpracování však naše záznamy svým rozsahem přesahují. Zpracování záznamů v Pedagogické knihovně má, z důvodu oborového zaměření, i několik dalších specifik.

Každoročně aktualizovaný seznam zpracovávaných periodik zveřejňujeme na webu knihovny. V rámci spolupráce s dalšími knihovnami odesíláme záznamy z vybraných periodik do ANL, jejich seznam lze nalézt v Souborném katalogu ČR.

Všechny článkové záznamy obsahují anotaci, kterou vytváří zpracovatel záznamu. Anotace jsou záměrně stručné a krátké, jsou určeny k rychlé orientaci. Psány jsou s ohledem na pedagogické souvislosti a obsah pedagogické databáze (na rozdíl od anotací v článcích periodik samých, tvořených v kontextu zaměření časopisu).

Základním popisným nástrojem v článkové bibliografii (a ve všech dalších částech katalogu) v Pedagogické knihovně je Český pedagogický tezaurus, o jeho technické struktuře je pojednáno níže. Aby bylo možné udržet konzistentní napojení na tento soubor autorit a nedocházelo k záměně s předmětovými termíny z národních autorit nebo dokonce s volně tvořenými termíny, všechny výskyty pole 650 v jakémkoliv bibliografickém záznamu jsou napojeny na něj.

Pokud při katalogizaci vznikne potřeba užít národní autoritu, především u článků z oborů blízkých pedagogice nebo článků, kde je nepedagogická problematika zkoumána z hlediska pedagogiky, pak se propojení realizuje v poli 653. Pole 653 však také slouží k uvedení volně tvořeného termínu.

Všechny záznamy článků obsahují překlad názvu, pokud zdrojový dokument neobsahuje souběžný název. U všech cizojazyčných článků s výjimkou slovenštiny uvádíme překlad do češtiny v poli 242. Názvy česky a slovensky psaných článků překládáme, opět v poli 242, do angličtiny.

V poli 504 vždy uvádíme „Obsahuje bibliografické odkazy“, pokud článek obsahuje seznam literatury či citace další literatury (pokud jsou však v textu jen jeden či dva letmé odkazy, nebude tento výraz užit). U starších článkových záznamů tento byl tento údaj uváděn jen tehdy, pokud článek obsahoval seznam literatury (poznámky pod čarou včetně jejich počtu jsme uváděli v poli 300).

U článků, které mají přiděleno a v periodiku uvedeno číslo DOI, provazujeme jejich záznam odkazem v poli 856 na plný text. Odkazy na plné texty v jiném formátu, než je DOI, uvádíme také v tomto poli.

Lokální pole, která se nenahrávají do ANL  a CPK (knihovny.cz), mohou být zajímavá pro bibliografy pracující přímo s katalogem Pedagogické knihovny. Knihovna v minulosti přejímala záznamy od několika dalších pedagogických institucí – přejaté záznamy mají siglu instituce, od které byl záznam přejat, a to v poli 1144 (tyto záznamy vznikly před přijetím RDA, proto není údaj o provenienci záznamu v poli 040).

Užití pole 856 tedy omezujeme na odkazy na plný text. V lokálním poli 1197pak uvádíme odkazy na webové stránky, které jsou předmětem zájmu článku nebo kterým je v něm věnována zvýšená pozornost.

Specifického zpracování se dostává komeniologické literatuře. K ní se pojí několik lokálních polí. Pole 1039 obsahuje typ fondu, u komeniologické literatury je to KOM (na rozdíl od většiny článkových záznamů, kde je uvedeno PBD), pole lze opakovat. V poli 1630 je dílo J. A. Komenského jako předmět. V rámci knihovního systému jde o oddělený soubor autorit. Knihovna každoročně vydává soupis Komeniologická literatura – s ním souvisí pole 1171 obsahující zařazení do článkové komeniologické literatury a pole 1175 s údajem, do kterého roku ročenky záznam spadá.

Technická struktura Českého pedagogického tezauru

Český pedagogický tezaurus technicky tvoří autoritní (nikoliv klasifikační) záznamy MARC 21, přičemž využita jsou jen některá pole, a to s určitými specifiky. Kód pro tento tezaurus v podpoli $2 v polích 650 a 653 v bibliografických záznamech je „pedag“.

Tezaurus je rozdělen do 38 mikrotezaurů, dva poslední jsou pomocné. Názvy mikrotezaurů začínají pořadovým dvojčíslím. Mikrotezaury se nepoužívají u jednotlivých bibliografických záznamů, ale každý deskriptor (autoritní záznam) v tezauru náleží do právě jednoho z nich. Propojení deskriptoru na mikrotezaurus je v poli 1009 podpoli $a. Mikrotezaurům je nadřazen čistě technický záznam 00 Vrchol stromu tezauru, pod který jejich záznamy hierarchicky spadají.

Každý deskriptor je v samostatném záznamu. Slovo či slovní spojení vyjadřující termín je umístěno v poli 150, podpoli $a. Identifikační čísla záznamů obsahuje pole 001. Tvoří je zkratka „kpw“ (vychází z užitého AKS), číslo 51 (číslo souboru autorit/fondu tezauru) a číslo záznamu samé.

Jednotlivé deskriptory jsou na své místo ve struktuře zařazeny pomocí odkazů v polích 550. V tezauru jsou tři typy těchto polí: 550 bez podpole $w – odkaz viz též na jiné místo v tezauru, 550 s podpolem $w s hodnotou „g“ (broader term) – nadřazený deskriptor (v záznamu musí být právě jedno takové pole), a 550 s podpolem $w s hodnotou „h“ (narrower term) – podřazený deskriptor (tato podoba pole 550 je opakována pro všechny podřazené deskriptory).

Od záznamu 00 Vrchol stromu tezauru je přes pole 550 s hodnotami „h“ v podpoli $w možno dojít ke všem deskriptorům zahrnutým v tezauru.

Deskriptory mohou obsahovat termín v jiné než jejich základní podobě, ať už je to synchronní synonymum, anebo historický (asynchronní) ekvivalent, a to v poli 450. Tato synonyma či ekvivalenty nazýváme nedeskriptory. Na rozdíl od některých jiných tezaurů nemají oddělené záznamy a jsou zahrnuty v záznamu deskriptoru. U všech deskriptorů je uvedena anglická podoba výrazu v poli 750. Výjimku tvoří jen ty deskriptory, které jsou samy v angličtině (termíny, které se používají v anglickém znění a nemají zavedenou českou podobu, která by byla zcela rovnocenná s anglickým pojmem).

Většina deskriptorů vzhledem k zařazení do stromové struktury a následování kodifikované pedagogické terminologie nevyžaduje další popis v záznamu. U těch, kde je to třeba, je doplněno pole 680 s poznámkou k užití či pole 677 s definicí pojmu na úrovni sloužící k orientaci při věcném zpracování článků a monografií.

Bližší informace o vedení tezauru, jeho historii a tvorbě deskriptorů naleznete na oddělené stránce Český pedagogický tezaurus.

Kontakty

Bibliografické oddělení uvítá jakoukoliv odbornou spolupráci, která je v našich možnostech, stejně jako připomínky ke zpracování a tipy na zlepšení. Rádi Vám také zodpovíme odborné otázky ohledně Pedagogické bibliografické databáze nebo Českého pedagogického tezauru.

Kontakt na vedoucí Oddělení bibliografie:

Mgr. Dagmar Petišková, Ph.D.  

Email: petiskova@npmk.cz

Tel.: 221 966 433

písemná korespondence:

Dagmar Petišková
vedoucí Oddělení bibliografie
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

Správce Českého pedagogického tezauru

Mgr. Jana Valverde

Email: valverde@npmk.cz

Tel.: 221 966 416


Dotazy ohledně technické struktury článkových záznamů a podněty k opravám v záznamech:

Petr Savický

Email: savicky@npmk.cz 

Tel.: 221 966 439