Pedagogická bibliografická databáze

Databáze je budována od začátku 90. let 20. století a obsahuje anotované bibliografické záznamy článků z českých a zahraničních pedagogických časopisů, výběrově též záznamy článků ze souvisejících, převážně společenskovědních oborů (komeniologie, sociologie, psychologie, ekonomie aj.) a záznamy příspěvků z českých pedagogických sborníků.

V databázi lze vyhledávat vstupem přes online katalog, další možností vyhledávání je vstup přes Seznam zpracovávaných časopisů nebo přes Český pedagogický tezaurus, jehož termíny (deskriptory) jsou používány při popisu obsahu článků. K získání soupisu záznamů článků k požadovanému tématu můžete také využít naše rešeršní služby.