Základní škola – 2. stupeň

„Jak se chránit na sociálních sítích“

Edukační program má za cíl seznámit žáky se všemi riziky, které jim hrozí při on-line komunikaci. V rámci lekce se seznámí s pravidly nakládání s osobními údaji a publikování, získají přehled o všech komunikačních kanálech, které mohou být rizikové. V rámci lekce žáci v rámci řízené diskuse konfrontují své zkušenosti s etickými zásadami komunikace.  

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ – doporučeno pro 6. – 7. třídu

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví, Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova

Výstupy: Děti si osvojí pravidla komunikace na internetu, naučí se vyhnout rizikovým situacím a ochránit se, pokud se v rizikové situaci ocitnou. Děti si uvědomí nutnost odpovědnosti za vlastní chování a za možné důsledky.

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20,- Kč/ žák + pedagogický doprovod zdarma


„Myšlenkové mapy a J. A. Komenský v literatuře“

Žáci se formou tvorby myšlenkové mapy seznámí s životem a dílem J. A. Komenského.  Lekce je postavena na samostatném vyhledávání informací o osobnosti Komenského v tištěných i elektronických dokumentech dostupných v knihovně, jejich syntéze a zpracování ve formě organizátoru znalostí – myšlenkové mapy.   Seznámí se tak nejen s populárně naučnou literaturou věnující se J. A. Komenskému, ale naučí se vizualizovat vztahy mezi jednotlivými zjištěnými fakty.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ – doporučeno pro 8. – 9. třídu

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výstupy: Žák si osvojí způsob organizace znalostí a seznámí se s různými typy dokumentů a žánrů k tématu osobnosti J. A. Komenského. 

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20,- Kč/ žák + pedagogický doprovod zdarma


„Rozumíme Boženě Němcové“ 

Lekce má za cíl přiblížit práci a texty Boženy Němcové žákům 2. stupně základní školy a usnadnit cestu k pochopení kontextu doby a odlišnosti jazyka, ve kterém Božena Němcová tvořila. Formou práce s textem Čítanky Boženy Němcové se žáci seznámí se slovníky (slovník překladový, slovník cizích slov, etymologický slovník, slovník spisovné češtiny) a informačním aparátem knihy (bibliografická poznámka, vysvětlivky).

Cílová skupina: žáci 8. - 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Výstupy: Žák dokáže rozpoznat jazykové a stylistické archaické jevy, naučí se orientovat se v základních jazykových příručkách, které mu dopomohou k pochopení textu, uvažuje u významu slov a dokáže je použít v jeho významech. Pochopí historické a kulturní okolnosti vzniku díla Boženy Němcové.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (dějepis)

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 20,- Kč/ žák + pedagogický doprovod zdarma