Základní škola – 1. stupeň

„Klíč ke čtenářskému deníku“

Edukační program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci se seznámí s krátkým uceleným textem současné tvorby pro děti z fondu Sukovy studijní knihovny, přiměřeným věku a čtenářské úrovni. Po společné četbě žáci rekapitulují obsah textu, rozlišují podstatné a okrajové informace. Pracovní list v podobě čtenářského deníku, který dostanou v knihovně k dispozici, jim napomáhá zaznamenat čtenářský zážitek a příběh reprodukovat. Čtenářský deník je koncipován tak, aby podněcoval tvořivé myšlení a logické uvažování.

Cílová skupina:  1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 2. – 3. třídu

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova

Výstupy:  Žák na základě pozitivního čtenářského zážitku rozvíjí své kompetence k učení a kompetence komunikativní, žák získává pozitivní vztah k aktivní četbě, učí se přečtený text analyzovat a kreativně reprodukovat.

Počet žáků: max. 30

Cena programu – 20,- Kč na žáka / pedagogický doprovod zdarma/ v ceně je pracovní list do čtenářského deníku


„Orbis pictus“

Edukační program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a informační gramotnosti.  Program má za cíl seznámit děti s encyklopedickým dílem Orbis Pictus a přiblížit dětem zážitkovým způsobem tvorbu encyklopedického díla. Děti se hravou formou seznámí s pravidly organizace 

znalostí a kategorizace poznání. Naučí se hledat logické vztahy mezi pojmy a strukturovat vědomosti.

Cílová skupina:  1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 4. – 5. třídu

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova

Výstupy:  Žák se seznámí s populárně naučnou literaturou pro děti a jejím rozdělením v knihovně, naučí se hledat souvislosti a ve skupinové práci vytvoří a ztvární heslo do encyklopedie třídy, kterou děti během lekce vytvoří a odnesou si s sebou. Počet žáků: max. 30

Cena programu – 20,- Kč na žáka / pedagogický doprovod zdarma/ v ceně je pracovní list do čtenářského deníku