Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení pedagogové,

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí i v roce 2024 možnost účasti na 2. ročníku akreditovaného vzdělávacího programu Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších.

Nabízený vzdělávací program prezentuje didaktické metody výuky o tématech tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu, klade důraz na mezipředmětové vztahy – nejen na historická témata, ale také na výtvarné umění, literaturu, pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost, zaměřuje se i na etickou výchovu.

Vzestup agresivity, netolerance a antisemitismu v mezinárodním i domácím prostoru potvrdil, že vést děti a mládež k toleranci a humanitě má své opodstatnění. Proto i v letošním roce zájemcům z řad pedagogů nabízíme další termín tohoto semináře.

Program nabídne pedagogům práci s archiváliemi, audio materiálem a s dokumentárním záznamem výpovědí přeživších holocaust. Účastníkům bude představena také činnost významného, ale přesto málo známého humanisty Přemysla Pittra, který se angažoval v pomoci dětem židovským i německým během poválečné „akce zámky“. Dále budou účastníci seznámeni s typologií jednotlivých strategií, jakými se přeživší vyrovnávali s hrůznými zážitky holocaustu v poválečném období, a jak je ovlivnily v jejich dalším profesním a osobním životě. Někteří z přeživších se věnovali profesionální umělecké dráze a jejich hrůzné prožitky šoa silně ovlivnily jejich tvorbu. Závěrečná část semináře představí soudobou literaturu pro děti a mládež v oblastech humanity, svobody, válek, holocaustu a odporu proti tyranii. Praktická část se zaměří na didaktické intervence při práci s knihou v rámci čtenářských dílen, ve výuce dějepisu, výchovy k občanství, občanského a společenskovědního základu a při činnosti čtenářských klubů.

Z hodnocení účastníků 1. ročníku semináře v r. 2023:

„Vnímám jako užitečné metodické podporování učitelů.“

„Program byl opravdu velmi zajímavý a přínosný. Materiály, které jste na webu zpřístupnili, považuji za velmi nápomocné a rozhodně je v naší práci využijeme.“

Termín konání:

22. října 2024

Ukončení podávání přihlášek:

14. října 2024

Místo konání:

Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Cílová skupina:

učitelé společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ

Cena: 300,- Kč

Přihlašovací formulář