Pro školy

Komenský zlepšuje svět. Pořiďte si J. A. Komenského v kostce

„Zásadní odkaz Komenského vidím v jeho síle a statečnosti, v hledání cest, jak zlepšit svět. Především kladl důraz na vzdělávání, protože přes vzdělávání lze najít cestu ke svobodě člověka. A svoboda je pro nás to nejdůležitější.“

Markéta Pánková

autorka publikace

Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého génia staletí

Cena: 220,- Kč

O účelu vzniku publikace a obsahové stránce se dozvíte více v tomto videu.

Přečtěte si o autorce PhDr. Markétě Pánkové více informací ZDE.

Autorka podává v této mimořádně zdařilé publikaci základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání.

Kniha je přehledně rozdělena do kapitol podle životních událostí. Vedle základního textu autorka  zpracovala hesla podávající údaje o nejdůležitějších osobách, které Komenského ovlivnily, a míst zmíněných při výkladu života a díla Komenského. Dále předkládá vysvětlení vybraných pojmů a historických událostí, stejně jako aktualizovanou genealogickou tabulku Jana Amose Komenského, která tvoří samostatnou přílohu.

V knize čtenáři rovněž naleznou jednak ukázky z korespondence Komenského s tehdejšími vzdělanci, s mecenáši a přáteli, a jednak z děl Komenského, jako jsou: Cesta světla  (Via lucis); Unum necessarium (Jedno potřebné); Analytická didaktika (samostatně nevydaná), Didactica magna (Velká didaktika) a Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica). Pro čtenáře vytipovala nejdůležitější Komenského pedagogické, filozofické a teologické práce a zpracovala k nim anotace.

Autorka knihy se zabývá i tím, jak společnost vnímala odkaz Komenského v 18., 19. a 20. století. Až společnost 19. a 20. století objevila zásadní přínos českého geniálního myslitele evropské a světové vzdělanosti pro naši lepší budoucnost. Publikace obsahuje obrazový materiál doplňující jednotlivé kapitoly a přílohy. Vznikla ve spolupráci s UNESCO za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského.

Publikaci je možné zakoupit ZDE či na recepcích Pedagogického muzea (Valdštejnská 20) či Pedagogické knihovny (Jeruzalémská 12). 

Komenský v kostce