Střední škola

„K čemu jsou dnes knihovny – historie a současnost, databáze, katalogy, informační zdroj“

Edukační program seznamuje studenty s nejnovějšími trendy a službami ve zpracování a poskytování informací. Program je operativně upravován dle zaměření školy: soustředí se na obecný přehled pro všechny vědní obory nebo se specializuje na zdroje z vyučovaných oborů školy. Cílem je seznámit budoucí maturanty se službami knihoven, které mu pomohou při přípravě k maturitě a přijímacímu řízení na VŠ.

Cílová skupina:  žáci 1. – 4. ročníků SŠ

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie/ Průřezové téma: Mediální výchova

Výstupy: Studenti si osvojí postupy získávání a zpracovávání informací. Dokáží se orientovat v nabídce producentů informací, osvojí si způsob posuzování informace z hlediska relevance a etického použití.

Počet žáků: max. 30

Cena programu:  20,- Kč/žák + pedagogický doprovod zdarma


„Maturitní četba - tipy, triky a dobré rady, jak (hravě) odmaturovat z literatury “

Cílem lekce je pomoc studentům s nastavením strategie volby titulů k maturitě z českého jazyka. Během skupinové a individuální práce s díly vybraných do seznamu maturitní četby si osvojí způsob jak propojovat jednotlivá díla a jak najít cestu k autorovi a dobovému kontextu.  Seznámí se s riziky nevhodného výběru titulů, naučí se, jak pracovat s různými adaptacemi děl.   Pracujeme s konkrétním seznamem děl školy, na příkladu konkrétního titulu či autora, dle výběru studentů.

Cílová skupina:  žáci 3. – 4. ročníků SŠ 

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura

Výstupy: Studenti si osvojí postupy a strategie při zpracování čtenářského zážitku v rámci přípravy k ústní části maturity z literatury. Dokáží formulovat důvody výběru děl z kánonu k maturitě a vyhodnotit jedinečnost a originalitu díla v historických literárních souvislostech.

Počet žáků: max. 30

Cena programu:  20,- Kč/žák + pedagogický doprovod zdarma


„LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE – nejstarší young adult literatura“

Labyrint světa a ráj srdce jako průvodce dospíváním. Studenti se seznámí s dílem a osobností J. A. Komenského, budou hledat paralely mezi novověkým a současným vnímáním světa. Zamýšlet se budou nad momenty životní volby, určenosti a svobodné vůle.

Cílová skupina:  žáci 3. – 4. ročníků SŠ 

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Osobností a sociální výchova

Výstupy: Studenti si osvojí postupy a strategie při zpracování čtenářského zážitku z díla Labyrint světa a ráj srdce v rámci přípravy k ústní části maturity z literatury. Dokáží formulovat důvody výběru děl z kánonu k maturitě a vyhodnotit jedinečnost a originalitu díla, osobnost autora J. A. Komenského a vznik díla v historických literárních souvislostech.

Počet žáků: max. 30