Základní škola – 2. stupeň

„Škola a válka“ - NOVINKA

Edukační program pracuje s těmi aspekty předmětu „branná výchova“, která jsou aktuální i v dnešní době, případně se s nimi děti setkávají málo. Děti si vyzkoušejí, jak rychle plyne čas při záchraně života, jak nést kamaráda, který se zranil a nemůže chodit, zkusí si zapamatovat světelný signál vysílaný Morseovou abecedou a zjistí, co patří do evakuačního zavazadla.

Program děti absolvují v tříčlenných hlídkách v prostoru přízemí muzea a podívají se také do sklepních prostor, kde je zařízený „protiatomový kryt“.

Na řízený program může navázat samostatná práce s pracovními listy.

Cílová skupina: 2. stupeň 

Délka programu: cca 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

Výstupy:  Žáci si uvědomí základní předpoklady a schopnosti pro řešení krizových situací a prostřednictvím prožitku si vyzkouší svou připravenost k jejich zvládnutí.

Počet žáků: max. 24


„Odkaz J. A. Komenského.Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.“

Samostatná práce

Tato edukativní samostatná činnost žáků je zaměřena na jejich seznámení s komplexní problematikou dějin školství, k čemuž využívá stálou interaktivní expozici pedagogického muzea „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“, pod záštitou České komise pro UNESCO, jež je věnována dějinám školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku po současnost včetně nadčasového odkazu J. A. Komenského a je rozdělena do dvanácti oddílů.

 1. Počátky křesťanské vzdělanosti (9. -14. století)
 2. Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. polovina 14. století – poč. 15. století)
 3. Zlatý věk humanismu (15. -16. století)
 4. Zrod moderní pedagogiky (15. 17. století)
 5. Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. -1. pol. 18. století)
 6. Odkaz J. A. Komenského (1592-1670)
 7. Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 8. Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
 9. Tradice české vzdělanosti v 19. století
 10. Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigue Masaryka (1918-1938)
 11. Vzdělanost a totalita (1938-1989)
 12. Demokracie a pluralita ve vzdělání (současnost)

Součástí stálé expozice je:

 • Školní kabinet (přelom 19. a 20. století)
 • Interaktivní program: J. A. Komenský – život, dílo, odkaz
 • Promítání dokumentů
 • Elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení a školních obrazů
 • Ukázky školních tříd z doby 1. republiky a z období socialismu
 • Písařský koutek s dobovým psacím náčiním (pero s násadkou, husí brk)
 • Expozice – Jak se cvičívalo – historie výuky tělocviku

Žáci obdrží v ceně vstupného pracovní sešity s úkoly, přizpůsobenými danému věku, jejichž řešení naleznou, pod vedením průvodců, ve stálé expozici. Lze pracovat jednotlivě i ve skupinách.

Vyplněné sešity si žáci mohou odnést domů, případně využít pro další výuku. 

Cílová skupina: 2.stupeň

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se na základě samostatné badatelské činnosti orientují v problematice vývoje vzdělanosti na území České republiky od středověku do dnešní doby.

Počet žáků: max. 50

Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut pracovní sešit.


„Pojď sem, dítě“

Vzdělávací program– Jan Amos Komenský

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky tohoto tématu ve 4. -9. ročníku ZŠ. Jedná se o ucelený přehled života a díla Jana Amose Komenského, jednoho z nejvýznamnějších českých vzdělanců s celosvětovým významem, zakladatele moderní pedagogiky a výchovy. Rovněž je kladen důraz na odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny.
Představíme také postavu Komenského jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd.).
Ve skupinách obdrží žáci Komenského životopis rozdělený na etapy, výsledky dle zadání jsou prezentovány ostatním spolužákům. Pořad je možno doplnit jednoduchými výtvarnými technikami, např. návrh erbu Komenského jako „učitele“ národů, či psaní husím brkem.

Tento pořad je vhodné zkombinovat s programem Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 45 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy:  Žáci se blíže seznámí s osobností J. A. Komenského, důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti, pedagogické a mravní zásady, důležitost celoživotního a systematického vzdělávání.

Počet žáků: max. 24                                                                                                    

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


 „Ve škole české královny Marie Terezie“

Vzdělávací program

Tento pořad je připraven pro prohloubení výuky o tereziánských reformách školství. Žáci se seznámí se zavedením povinného vzdělávání dětí a vyzkoušejí si psaní kurentem, písmem používaným od 16. do 20. století. Rovněž se pokusí odhalit tajemství slov jako zbožorobna či nosočistoplena, vypočítají dobovou slovní úlohu a v závěru si sami vyplní vysvědčení a opatří razítkem s podobiznou Marie Terezie.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci pochopí význam zavedení všeobecné školní docházky, především její důležitost pro kvalitu života každého jednotlivce.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


„Jsem Jehuda Bacon.“

(Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu)

Vzdělávací program

Pořad představuje izraelského výtvarníka českého původu Jehudu Bacona (nar. 1929), který přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunzkirchenu. J.Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral Přemysl Pitter. J. Bacon je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností, která poskytuje médiím rozhovory týkající se holocaustu a zejména v Německu a Rakousku pořádá besedy pro mládež. Přestože již od roku 1948 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu.

Žáci a studenti ve vzdělávacím pořadu zhlédnou dokumentární medailonek, dále budou pracovat s reprodukcemi výtvarných děl J. Bacona a s kopiemi archivních dokumentů. Výsledný efekt tak bude mít za cíl i vizualizaci problematiky holocaustu, působení na emoce žáků a studentů, umocňování jejich prožitku z výuky a posílení jejich odporu vůči antisemitismu a nesnášenlivosti.

Propojení historie a výtvarného umění může být zajímavé i pro žáky a studenty umělecky zaměřených škol.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, doporučeno pro 9. třídu

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: U žáků dojde k propojení historie a výtvarného umění, toto posílení jejich prožitku povede k umocnění odporu proti násilí, nesnášenlivosti a antisemitismu.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


„17. listopad“

Vzdělávací program

Program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století na ZŠ. Žáci se sami aktivně podílí na rekonstrukci událostí, které se odehrály 17. listopadu v letech 1939 a 1989. Během rekonstrukce pracují s výpověďmi pamětníků, dobovými obrazovými materiály, jako jsou autentické nahrávky, nebo fotografie. Pomocí tohoto programu mohou žáci lépe pochopit totalitní systémy během 2. světové války a v období po roce 1948.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, doporučeno pro 9. třídu

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se seznámí s historickým významem událostí 17. listopadu. Rovněž odhalí, jaké nebezpečí představovali vzdělaní lidé pro totalitní režimy.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


„Evropský humanista Přemysl Pitter“

Vzdělávací program

„Kdo zachraňuje jednu duši, zachraňuje celý svět.“

Tento pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století na ZŠ. Přemysl Pitter (1895 – 1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval „akci zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné.

V roce 1951 byl nucen Pitter emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky života strávil ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna významnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I.třídy Spolkové republiky Německo, in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Pořad kombinuje zhlédnutí výukového DVD s následnou besedou. Pro práci ve skupinách jsou připraveny podkladové materiály.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, doporučeno pro 9. třídu

Délka programu: 45- 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Na osudu a odkazu humanisty P. Pittra mohou žáci sledovat, jak historické události 20. století ovlivňovaly životy obyčejných lidí    

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


„Bílá hora a doba J. A. Komenského“

Vzdělávací program

Program nabízí žákům detailní náhled na průběh stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře. Rekapituluje základní sled událostí v hlavních známých pojmech. V expozici muzea pak propojuje dějiny s životními osudy hlavních aktérů povstání a zmiňuje také život a dílo zakladatele moderní pedagogiky, J. A. Komenského. Děti uvidí školní obrazy z fondu našeho muzea, které témata Bílé hory zobrazují, a zjistí, že výklad dějin je ovlivněn mnoha faktory. Dotkneme se základním způsobem otázky interpretace dějin, důležitosti orientace v nich a vytváření vlastního názoru a hodnocení v duchu Komenského hesla: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Program může být doplněním výuky i samostatným celkem.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 75 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět (dějepis)

Výstupy: Program ukazuje historické období v plastickém pohledu na tehdejší společnost. Skutky každého z nás tvoří malé a i velké dějiny. Základem dobrých rozhodnutí může být kvalitní vzdělání.

Počet žáků: max. 25

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


„Malý písař“

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna, ve které se děti postupně seznámí s různými druhy písma, které se používaly na našem území od příchodu Cyrila a Metoděje do 20. století, vyzkouší si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a tzv. českou latinkou. Dotknou se neobvyklých materiálů používaných ke psaní před objevem papíru, rovněž si osvojí techniku psaní kaligrafickým perem, popřípadě husím brkem. Seznámí se s novými pojmy (papyrus, pergamen, gotická minuskula, kurent, kaligrafické pero, iniciála, iluminace)

Pro tento program jsou připraveny pracovní listy s informacemi o druzích písma a předlohami pro psaní.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Výstupy: : Žáci se pomocí praktické vlastní zkušenosti seznámí s měnící se podobou písma a psacích potřeb v závislosti na vyvíjející se společnosti a rozsahu vzdělávání obyvatelstva.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma. V ceně jsou zahrnuty pracovní listy. 


„Za tajemstvím písma a papíru“

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna, ve které se žáci mohou dotknout materiálů, které se dříve používaly ke psaní, jako pergamen, nebo papyrus. Rovněž se dozvědí, kde byl vynalezen papír, o jeho rozšíření do Evropy a počátcích jeho výroby v Čechách. Papír si děti vlastnoručně vyrobí a odnesou si jej domů. Zároveň obdrží pracovní list o historii výroby papíru.

Žáci se rovněž seznámí s  různými druhy „neviditelných inkoustů a vyzkoušejí si jejich použití.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 75 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Výstupy: Žákům je zprostředkován, pomocí vlastního zážitku, proces vzniku a výroby papíru, jako nezbytné pomůcky pro všeobecné vzdělávání. Zároveň je kladen důraz na ochranu životního prostředí a význam recyklace.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut materiál pro výrobu ručního papíru.