Střední škola

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Samostatná práce

Tato edukativní samostatná činnost žáků je zaměřena na jejich seznámení s komplexní problematikou dějin školství, k čemuž využívá stálou interaktivní expozici pedagogického muzea „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“, pod záštitou České komise pro UNESCO, jež je věnována dějinám školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku po současnost včetně nadčasového odkazu J. A. Komenského a je rozdělena do dvanácti oddílů. 

 1. Počátky křesťanské vzdělanosti (9. -14. století)
 2. Pražská univerzita a její mezinárodní význam ( polovina 14. století – poč. 15. století)
 3. Zlatý věk humanismu (15. -16. století)
 4. Zrod moderní pedagogiky (15. 17. století)
 5. Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. -1. pol. 18. století)
 6. Odkaz J. A. Komenského (1592-1670)
 7. Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 8. Vzdělávání novodobého národa (přelom 1 a 19. století)
 9. Tradice české vzdělanosti v 1 století
 10. Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigue Masaryka (1918-1938)
 11. Vzdělanost a totalita (1938-1989)
 12. Demokracie a pluralita ve vzdělání (současnost)

Součástí stálé expozice je:

 • Školní kabinet (přelom 19. a 20. století)
 • Interaktivní program: J. A. Komenský – život, dílo, odkaz
 • Promítání dokumentů
 • Elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení a školních obrazů
 • Ukázky školních tříd z doby 1. republiky a z období socialismu
 • Písařský koutek s dobovým psacím náčiním (pero s násadkou, husí brk)

Žáci obdrží v ceně vstupenky pracovní sešity s úkoly, přizpůsobenými danému věku, jejichž řešení naleznou, pod vedením průvodců, ve stálé expozici.

Vyplněné sešity si žáci mohou odnést domů, případně využít pro další výuku.

Cílová skupina: 1. – 4. ročník SŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se na základě samostatné badatelské činnosti orientují v problematice vývoje vzdělanosti na území České republiky od středověku do dnešní doby.

Počet žáků: max. 50

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut pracovní sešit.

Pracovní sešit


Pojď sem, dítě

Vzdělávací program – Jan Amos Komenský

Tento program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky tohoto tématu na středních školách. Jedná se o ucelený přehled života a díla Jana Amose Komenského, jednoho z nejvýznamnějších českých vzdělanců s celosvětovým významem, zakladatele moderní pedagogiky a výchovy. Rovněž je kladen důraz na odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny.
Představíme rovněž postavu Komenského jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd).
Ve skupinách obdrží žáci Komenského životopis rozdělený na etapy, výsledky dle zadání jsou prezentovány ostatním spolužákům.

Tento program je vhodné zkombinovat s programem Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

Cílová skupina: 1. – 4. ročník SŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy:  Žáci se blíže seznámí s osobností J. A. Komenského, důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti, pedagogické a mravní zásady, důležitost celoživotního a systematického vzdělávání.

Počet žáků: max. 24                                                                                                   

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


Jsem Jehuda Bacon.

(Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu)

Vzdělávací program

Program představuje izraelského výtvarníka českého původu Jehudu Bacona (nar. 1929),který přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunzkirchenu. J. Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral Přemysl Pitter. J. Bacon je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností, která poskytuje médiím rozhovory týkající se holocaustu a zejména v Německu a Rakousku pořádá besedy pro mládež. Přestože již od roku 1948 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu.

Žáci a studenti ve vzdělávacím programu zhlédnou dokumentární medailonek, dále budou pracovat s reprodukcemi výtvarných děl J. Bacona a s kopiemi archivních dokumentů. Výsledný efekt tak bude mít za cíl i vizualizaci problematiky holocaustu, působení na emoce žáků a studentů, umocňování jejich prožitku z výuky a posílení jejich odporu vůči antisemitismu a nesnášenlivosti.

Propojení historie a výtvarného umění může být zajímavé i pro žáky a studenty umělecky zaměřených škol.

Cílová skupina: 1 – 4. ročník SŠ

 Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: U žáků dojde k propojení historie a výtvarného umění, toto posílení jejich prožitku povede k umocnění odporu proti násilí, nesnášenlivosti a antisemitismu.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma


Evropský humanista Přemysl Pitter

Vzdělávací program

„Kdo zachraňuje jednu duši, zachraňuje celý svět.“

Tento program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20. století na SŠ. Přemysl Pitter (1895 – 1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval „akci zámky“, díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí – dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů i dětí německých z českých internačních táborů. Mnohým dětem pomáhal najít jejich ztracené příbuzné.

V roce 1951 byl nucen Pitter emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky života strávil ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna významnými vyznamenáními – obdržel oficiální uznání izraelské vlády, Záslužný kříž I.třídy Spolkové republiky Německo, in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Program kombinuje zhlédnutí výukového DVD s následnou besedou. Pro práci ve skupinách jsou připraveny podkladové materiály.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, doporučeno pro 9. třídu

Délka programu: 45- 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Na osudu a odkazu humanisty P. Pittra mohou žáci sledovat, jak historické události 20. století ovlivňovaly životy obyčejných lidí    

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


Zachránci dětí: Přemysl Pitter a Janusz Korczak

Dílo a životní osudy obou humanistů - polského Janusze Korczaka
a českého Přemysla Pittra - může žákům a studentům sloužit jako hodnotný morální vzor. Přínosné je i propojení českých a polských dějin s důrazem na péči o děti, na sociální tematiku, na potírání antisemitismu a xenofobie. K dalším závažným tématům, která vzdělávací program akcentuje, patří i etický rozměr aktivit obou humanistů. Jejich pomoc směřovala k těm nejpotřebnějším bez ohledu na vlastní riziko. V případě P. Pittra byla péče poskytována dětem zasaženým válkou bez ohledu na národnost či náboženskou příslušnost. Během „akce zámky“ se spolu zotavovaly z válečných útrap děti české, slovenské, německé, polské i další. Pittrův i Korczakův humanismus představují hlubokou inspiraci i pro vzájemnou podporu a spolupráci – bez svých spolupracovníků by jejich působení v českých i polských dějinách nezanechalo takovou stopu. K tomuto programu je připraven pracovní list.

Cílová skupina: 8 .- 9..roč. ZŠ, SŠ, VOŠ

Délka programu: 60 - 90 minut

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství)

Výstupy: Vzdělávací program podporuje výchovu studentů a žáků k humanismu a odmítání antisemitismu, přibližuje česko-polské vztahy v průběhu dějinných událostí 20. století.


České školství v proměnách staletí

Odborné přednášky

Série přednášek o dějinách českého školství a vzdělanosti, které jsou vedeny v inspirativním prostředí muzea. Besedy mohou být přizpůsobeny věku a vyspělosti posluchačů.

Na vyžádání mohou lektoři muzea připravit přednášky o specializovaných tématech z dějin školství, která nejsou v nabídce.

 • Středověká vzdělanost
 • Odkaz J. A. Komenského dnešku
 • Tereziánské reformy
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání dívek v Čechách
 • Školství v období První republiky
 • Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
 • Socialistické školství
 • Škola včera, dnes a zítra

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. 


Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.