Základní škola – 1. stupeň

„Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.“

Samostatná práce

Tato edukativní samostatná činnost žáků je zaměřena na jejich seznámení s komplexní problematikou dějin školství, k čemuž využívá stálou interaktivní expozici pedagogického muzea „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“, pod záštitou České komise pro UNESCO, jež je věnována dějinám školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku po současnost včetně nadčasového odkazu J. A. Komenského a je rozdělena do dvanácti oddílů.

 1. Počátky křesťanské vzdělanosti (9. -14. století)
 2. Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. polovina 14. století – poč. 15. století)
 3. Zlatý věk humanismu (15. -16. století)
 4. Zrod moderní pedagogiky (15. 17. století)
 5. Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. -1. pol. 18. století)
 6. Odkaz J. A. Komenského (1592-1670)
 7. Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 8. Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
 9. Tradice české vzdělanosti v 19. století
 10. Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigue Masaryka (1918-1938)
 11. Vzdělanost a totalita (1938-1989)
 12. Demokracie a pluralita ve vzdělání (současnost)

Součástí stálé expozice je:

 • Školní kabinet (přelom 19. a 20. století)
 • Interaktivní program: J. A. Komenský – život, dílo, odkaz
 • Promítání dokumentů
 • Elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení a školních obrazů
 • Ukázky školních tříd z doby 1. republiky a z období socialismu
 • Písařský koutek s dobovým psacím náčiním (pero s násadkou, husí brk)

 Žáci obdrží v ceně vstupného pracovní sešity s úkoly, přizpůsobenými danému věku, jejichž řešení naleznou, pod vedením průvodců, ve stálé expozici. Lze pracovat jednotlivě i ve skupinách.

Vyplněné sešity si žáci mohou odnést domů, případně využít pro další výuku.

 Cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se na základě samostatné badatelské činnosti orientují v problematice vývoje vzdělanosti na území České republiky od středověku do dnešní doby.

Počet žáků: max. 50

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut pracovní sešit.

Pracovní sešit


„Pojď sem, dítě“

Vzdělávací program – Jan Amos Komenský

Tento program je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky tohoto tématu. Jedná se o ucelený přehled života a díla Jana Amose Komenského, jednoho z nejvýznamnějších českých vzdělanců s celosvětovým významem, zakladatele moderní pedagogiky a výchovy. Rovněž je kladen důraz na odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny.
Představíme rovněž postavu Komenského jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd.).
Ve skupinách obdrží žáci Komenského životopis rozdělený na etapy, výsledky dle zadání jsou prezentovány ostatním spolužákům. Program je možno doplnit jednoduchými výtvarnými technikami, např. návrh erbu Komenského jako Učitele národů, či psaní husím brkem.

Tento program je vhodné zkombinovat s programem „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.“

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 3. – 5. třídu

Délka programu: cca 45 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy:  Žáci se blíže seznámí s osobností J. A. Komenského, důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti, pedagogické a mravní zásady, důležitost celoživotního a systematického vzdělávání.

Počet žáků: max. 24                                                                                   

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


„Z babiččiny a maminčiny aktovky“

Vzdělávací program

Tento program je připraven jako pomůcka pro rozvoj verbálních dovedností žáků. Rozvíjí poznatky o vývoji lidské společnosti formou řízené besedy o přírodě, pohádkách, významných postavách naší historie atd. Na vývoji obyčejných školních pomůcek mohou žáci zaznamenat rozvoj techniky a komunikačních strategií v průběhu 20. a 21. stol., např. školní nástěnné obrazy se stávají již překonanou, ale přesto nostalgicky půvabnou názornou pomůckou. Seznámí se jednoduchou formou s vývojem vzdělanosti na našem území a s vývojem technického pokroku prostřednictvím měnícího se školního prostředí. Usednou do školních dobových lavic a dotknou se autentických školních potřeb.

Program lze spojit s jednoduchými výtvarnými prvky (omalovánky na dané téma, psaní husím brkem).

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 1. - 2. třídu

Délka programu: cca 45 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Výstupy: Žáci si osvojí základní pravidla chování v paměťové instituci, rozvíjejí své komunikativní kompetence a jednoduchou formou získají náhled na různé formy fungování školství v minulosti.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


„Ve škole české královny Marie Terezie“

Vzdělávací program

Tento program je připraven pro prohloubení výuky o tereziánských reformách školství. Žáci se seznámí se zavedením povinného vzdělávání dětí a vyzkoušejí si psaní kurentem, písmem používaným od 16. do 20. století. Rovněž se pokusí odhalit tajemství slov jako zbožorobna či nosočistoplena, vypočítají dobovou slovní úlohu a v závěru si sami vyplní vysvědčení a opatří razítkem s podobiznou Marie Terezie.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 3. – 5. ročník

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci pochopí význam zavedení všeobecné školní docházky, především její důležitost pro kvalitu života každého jednotlivce.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


„Bílá hora a doba J. A. Komenského

Vzdělávací program

Program nabízí žákům detailní náhled na průběh stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře. Rekapituluje základní sled událostí v hlavních známých pojmech. V expozici muzea pak propojuje dějiny s životními osudy hlavních aktérů povstání a zmiňuje také život a dílo zakladatele moderní pedagogiky, J. A. Komenského. Děti uvidí školní obrazy z fondu našeho muzea, které témata Bílé hory zobrazují, a zjistí, že výklad dějin je ovlivněn mnoha faktory. Program může být doplněním výuky i samostatným celkem.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 3. – 5. ročník

Délka programu: cca 75 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět (vlastivěda)

Výstupy: Program ukazuje historické období v plastickém pohledu na tehdejší společnost. Skutky každého z nás tvoří malé a i velké dějiny. Základem dobrých rozhodnutí může být kvalitní vzdělání.

Počet žáků: max. 25

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma.


„Za tajemstvím písma a papíru“

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna, ve které se žáci mohou dotknout materiálů, které se dříve používaly ke psaní, jako pergamen, nebo papyrus. Rovněž se dozvědí, kde byl vynalezen papír, o jeho rozšíření do Evropy a počátcích jeho výroby v Čechách. Papír si děti vlastnoručně vyrobí a odnesou si jej domů.

Žáci se rovněž seznámí s různými druhy „neviditelných inkoustů a vyzkoušejí si jejich použití.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 75 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Výstupy: Žákům je zprostředkován, pomocí vlastního zážitku, proces vzniku a výroby papíru, jako nezbytné pomůcky pro všeobecné vzdělávání. Zároveň je kladen důraz na ochranu životního prostředí a význam recyklace.

Počet žáků: max. 16

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut materiál pro výrobu ručního papíru.


„Malý písař“

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna, ve které se děti postupně seznámí s různými druhy písma, které se používaly na našem území od příchodu Cyrila a Metoděje do 20. století, vyzkouší si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a tzv. českou latinkou. Dotknou se neobvyklých materiálů používaných ke psaní před objevem papíru, rovněž si osvojí techniku psaní kaligrafickým perem, popřípadě husím brkem. Seznámí se s novými pojmy (papyrus, pergamen, gotická minuskula, kurent, kaligrafické pero, iniciála, iluminace)

Pro tento program jsou připraveny pracovní listy s informacemi o druzích písma a předlohami pro psaní.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. – 5. třída

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Výstupy: Žáci se pomocí praktické vlastní zkušenosti seznámí s měnící se podobou písma a psacích potřeb v závislosti na vyvíjející se společnosti a rozsahu vzdělávání obyvatelstva.

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně jsou zahrnuty pracovní listy.


„Středověká škola“

Výtvarná dílna

Výtvarná dílna, ve které se žáci seznámí s materiály, na které se ve středověku psalo, se středověkým písmem, způsobem zdobení středověkých rukopisů a zhotovováním pečetí. Rovněž si sami napíší a vyzdobí vlastní listinu, kterou opatří pečetí z materiálu, vhodného pro samostatnou činnost dětí.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se seznámí metodou samostatné práce s formou písemnictví ve středověku, dozvědí se o možnostech vzdělávání této doby a seznámí se s novými pojmy (středověká minuskula, iniciála, iluminace, pečeť)

Počet žáků: max. 24

Cena programu: 90 Kč (40 Kč vstupné + 50 Kč program), pedagogický doprovod zdarma. V ceně je zahrnut materiál pro výrobu listiny.