Odborné celoživotní vzdělávání

„Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“

Anotace:  Akreditovaný vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Akreditace: č.j.: MŠMT 34414/2019-1-1096.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé/učitelky českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy; učitelé/učitelky 1. stupně základní školy.

Přehled témat vzdělávacího programu:

 1. Václav František Suk a Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
  Osobnost V. F. Suka a jeho význam pro rozvoj dětské literatury od dvacátých let minulého století. Odborná a ediční činnost Sukovy studijní knihovny. Popularizační projekty založené/iniciované Sukovou knihovnou.
  Přednášející: Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D.
 2. Dětská literatura ve výuce ve světle koncepčních dokumentů
  Dětská literatura v koncepčních a kurikulárních dokumentech. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl.
  Přednášející: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 3. Současná dětská literatura a způsob didaktických intervencí v textech literatury pro děti a mládež
  Tematické zaměření soudobé literatury pro děti a mládež, nakladatelství vydávající dětskou literaturu. Didaktické intervence v textech literatury pro děti a mládež.
  Přednášející: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 4. Ilustrace dětské literatury
  Úloha ilustrace v dětských knihách. Vývoj české knižní ilustrace pro děti a mládež. Autoři ilustrací dětské literatury.
  Přednášející: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 
 5. Ocenění v oblasti dětské literatury v České republice
  Celostátní soutěže zaměřené na literaturu pro děti a mládež – Zlatá stuha, Suk – čteme všichni, Magnesia litera, Kniha roku. Přehled oceněných autorů a jejich děl v uplynulých dvaceti letech.
  Přednášející: Bc. Edita Vaníčková Makosová

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin (5 x 45 minut)

Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky

Doklad o studiu: Osvědčení

Počet účastníků: max. 50

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Garant programu: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Cena programu: 450,- Kč

Termíny konání: 7. října 2021

Rezervace: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz


„Jak na čtenářskou dílnu“

Cílová skupina: školní knihovníci, knihovníci dětských oddělení, vyučující v MŠ, vyučující českého jazyka ZŠ, vedoucí čtenářských klubů, pedagogové volného času

Anotace:  Pravidelné workshopy v prostorách PK pro pracovníky zajišťující ve školách a knihovnách lekce čtenářské gramotnosti, které mají za cíl představit tvorbu pro děti a mládež a naučit pedagogy, jak s knihou pracovat ve výuce. Každé setkání je tematicky zaměřené na konkrétní vzdělávací oblast a pro předem specifikovaný vzdělávací stupeň. Během workshopu se účastníci seznámí s novinkami z fondu Sukovy knihovny pro mládež, s novými projekty na podporu čtenářské gramotnosti, příklady dobré praxe a společně navrhnou obsah 1 čtenářské lekce na dané téma.

Vzdělávací oblast:  MŠ - Dítě a jeho psychika, jazyk a řeč /ZŠ - Jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova

Počet účastníků: max. 15 (studovna Sukovy knihovny pro mládež)

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu: program je zdarma,

Rezervace: nutná na email vanickova@npmk.cz, pro skupinu 5 a více osob lze objednat samostatný termín.

Struktura workshopu - setkání trvá 60 minut

 • Úvod: 15 minut – rešerše knih k tématu z fondu Sukovy knihovny + článková a monografická rešerše odborné literatura z hlavního fondu, představení současných autorů a novinek
 • Společná tvorba čtenářské lekce, dílny: 30 minut
 • Závěr: 15 minut – návrh metodického listu, diskuse nad riziky vybraného přístupu

Výstup lekce: Metodické listy budou se souhlasem účastníků publikovány na webových stránkách PK.

Termíny v roce 2020:

13. ledna, pondělí od 14:30 – 15:30 hodin
Současná knižní tvorba pro děti ve výtvarné výchově

27. ledna, pondělí od 14:30 – 15:30 hodin
Pragensia pro děti ve výuce

9. března, pondělí od 14:30 do 15:30         
Téma Handicap v literatuře pro děti pro 2. stupeň ZŠ

30. března, pondělí od 14:30 do 15:30
Téma Dystopický román pro děti pro 2. stupeň ZŠ

20. dubna, pondělí od 14:30 do 15:30        
Téma Populárně naučná literatura ve vlastivědě a zeměpisu 1. a 2. stupeň ZŠ

11. května, pondělí od 14:30 do 15:30       
Téma Fantasy pro děti a mládež 2. stupeň ZŠ

25. května, pondělí od 14:30 do 15:30       
Téma Ekologická výchova v beletrii pro děti 1. a 2. stupeň ZŠ

8. června, pondělí od 14:30 do 15:30         
Téma Těžká životní situace v beletrii pro děti 1. a 2. stupeň ZŠ