Rešeršní služby

Rešerše, ve formě jakou nabízí Pedagogická knihovna J. A. Komenského, je soupis knižní nebo článkové literatury na určité téma, případně od určitého autora. Téma může být zpřesněno časově, geograficky nebo jazykově.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále zkracováno PK) se specializuje a zaměřuje na oblast školství, výchovy a vzdělávání a poskytuje rešerše výhradně z této oblasti. Rešerše jsou limitovány fondy PK a obsahem zpracovávaných databází.

Objednání rešerší

Rešerši si můžete objednat:

Zpracování rešerší je placená služba, viz Ceník služeb PK, a řídí se platným Knihovním řádem PK.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zadávání či zpracování rešerší se neváhejte obrátit na pracovníky knihovny - email reserse@npmk.cz.

Pokyny pro vyplnění žádanky o rešerši

V poli téma rešerše prosím uveďte stručný popis tématu. Pokud je rešerše k Vaší diplomové práci nebo výzkumnému projektu, můžete uvést jejich název, hranatými závorkami lze vyznačit pro rešerši málo nebo zcela nerelevantní část, např. Výuka dětí s ADHD [v Královéhradeckém kraji].

Téma lze upřesnit nebo rozšířit v kolonce další upřesnění tématu. Zde můžete uvést klíčová slova a pojmy, které chcete zohlednit, dále stupeň školy (ZŠ, SŠ, VŠ), geografické vymezení (tj. zda je předmětem rešerše česká problematika, evropské školství či světové školství apod.) a veškeré další upřesnění a poznámky. Při zpracování rešerše tyto údaje dle možností zohledníme, a výrazně pomáhají při posuzování relevance dokumentů.

Časové vymezení dokumentů slouží k upřesnění doby vydání knih nebo článků. Údaje týkající se chronologického vymezení předmětu rešerše (např. efektivity konkrétní reformy školství) prosím uvádějte v poli další upřesnění tématu. Článková databáze PK začíná na počátku 90. let 20. století, starší články v ní tedy nemohou být dohledány.

Výběr jazyka dokumentů ovlivňuje výsledky převážně z fondů PK, případně Souborného katalogu ČR. Popisné údaje k dokumentům z fondů PK ve výstupu jsou vždy psány česky. Ty tvoří klíčová slova (u všech záznamů) a anotace (u všech článků a novějších monografií). U článků také naleznete překlad názvu. Nejčastěji zastoupené jazyky ve fondech jsou čeština, slovenština, angličtina a němčina, dokumenty v dalších jazycích jsou méně četné. Databáze Taylor & Francis obsahuje v naprosté většině anglicky psané články, výběr jazyka zde nemůžeme zohlednit (anotace ve výstupu rešerše jsou též anglicky).

  • Výběrová rešerše – Základní forma rešerše. Výstup výběrové rešerše obdržíte zpravidla do pěti pracovních dní od zaplacení poplatku. Výstup je omezen na maximálně 50 relevantních zdrojů z každé z vybraných databází. Konkrétně lze zvolit jednu, nebo více z následujících:

          •  bibliografická rešerše monografií z fondu PK 100,00 Kč
          •  bibliografická rešerše článků z fondu PK 100,00 Kč
          •  bibliografická rešerše z databáze Taylor & Francis, kolekce SS&H (pouze pro registrované čtenáře                                 s platným čtenářským průkazem) 200,00 Kč

  • Úplná rešerše – Úplná bibliografická rešerše z dostupných informačních zdrojů oboru pedagogiky (katalogy PK, Souborný katalog ČR, databáze Taylor & Francis SS&H, open access digitální zdroje). Cena této formy rešerše je stanovena na základě objednávky, dle sazby 300,00 Kč / hodina (minimální doba zpracování je 8 hodin). Po obdržení žádanky Vás budeme kontaktovat emailem ohledně případných upřesnění, zároveň obdržíte informaci o časové náročnosti a o odhadovaném datu dokončení.

Nabízíme dva způsoby vyzvednutí rešerše: elektronicky (výstup je zaslán emailem ve formátu PDF) a osobně (tištěný výstup je po dokončení k dispozici k vyzvednutí ve Všeobecné studovně PK; pouze pro výběrové rešerše). Elektronický výstup je preferovanou podobou, z hlediska čtenáře je výhodný kvůli internetovým odkazům.

Poplatek za rešerši je možné uhradit elektronicky (převodem na účet, na fakturu pro instituce), nebo v případě výběrových rešerší také v hotovosti při podání žádanky ve studovně.

Pro přijetí rešerše vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů.

Typy rešerší Pedagogické knihovny

Pedagogická knihovna poskytuje dva typy rešerší (výběrové a úplné) z několika fondů a databází.

Výstup výběrové rešerše představuje soupis cca 50 nejrelevantnějších dokumentů z jednotlivých fondů. Může být provedena ve fondu monografií PK, databázi článků z českých a zahraničních periodik ve fondu PK, nebo zahraniční článkové databázi Taylor & Francis (z kolekce Social Science & Humanities).

Výběrovou formu rešerše doporučujeme odborné veřejnosti k základní orientaci v dostupné literatuře ke zvolenému tématu, vysokoškolským studentům (zejména v bakalářském a magisterském studiu), učitelům, ale i zájemcům z řad širší veřejnosti se zájmem o problematiku školství, výchovy a vzdělávání. Výsledek rešerše obdržíte zpravidla do pěti pracovních dní od obdržení poplatku za rešerši, knihovna si však vyhrazuje lhůtu zpracování rešerše prodloužit.

Pro zájemce o rozsáhlejší přehled literatury nabízíme tzv. úplnou rešerši. Ta není omezena počtem výsledků a skládá se z rešerše z monografií PK, monografií v Souborném katalogu ČR, článků z českých a zahraničních periodik z fondu PK, článků z databáze Taylor & Francis a Open Access zdrojů. Její zpracování je časově náročné – minimálně 8 hodin práce; údaj o přesné časové náročnosti pro danou rešerši včetně ceny obdrží zájemce emailem předem. Tento typ rešerše je vhodný zejména pro instituce a jako zdroj podkladů pro rozsáhlou výzkumnou činnost.

U obou typů rešerší platí, že výstup z databáze Taylor & Francis můžeme poskytnout pouze registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem.

Výstup rešerše

Výsledkem rešerší PK jsou vždy bibliografické soupisy.

Výstupy rešerší z monografií z fondu PK a článků z fondu PK je řazen abecedně dle názvu díla, obsahuje základní popisné údaje a odkaz na online katalog (v rámci kterého si můžete vybraný titul objednat, dohledat další informace o něm, stáhnout citaci atd.). Můžete si prohlédnout ukázku výstupu z monografií a z článkové  literatury.

Rešerše z databáze Taylor & Francis představuje také bibliografický soupis, formátovaný a řazený dle pravidel ČSN ISO 690:2011. Zahrnuje anotaci (pokud ji článek má a byla plně digitalizována) a odkaz na plný text článku. I zde je Vám k dispozici ukázka výstupu.

Počet výsledků je limitován dostupnou literaturou a u výběrových rešerší také na maximálně 50 nejrelevantnějších zdrojů. Rešerše na velmi úzké téma může poskytnout nízký počet titulů, v některých fondech také nulový výsledek.