Publikace

2023

Linda Jaromír, Halířová Martina (ed.): Učitelé a archeologie

Vávrová Michaela: Vzácné školní obrazy X. díl – Dějepis

10. díl z cyklu publikací představující výběr školních obrazů ze sbírkového fondu NPMK, tentokrát věnovaný obrazům pro výuku dějepisu. Použity jsou obrazy z cyklu Lehmann – Leutman: Obrazy kulturně historické, který vycházel od konce 19. století nebo například Nástěnné obrazy dějepisné ilustrované Felixem Jeneweinem či Obrazy k dějinám od Josefa Langla a řada dalších. Tematicky je pokryto období od pravěku až po události těsně po 2. světové válce.

Komenský Jan Amos: Štěstí národa (reprint)

Komenský v tomto nevelkém spisu ukazuje, v čem spočívá štěstí kteréhokoli národa. Každý národ může být šťastný, pokud je schopen reformních kroků, především v oblasti vzdělávání a výchovy. Největší zlo vidí Komenský v lenosti, sobeckosti, zaostalosti, nevědomosti a krutovládě. Předkládá všem národům moderní a stále platné rady, jak žít v harmonii, s dobrými zákony, bez válek, ve svobodě a bezpečí.

Historia scholastica 1/2023

První číslo časopisu Historia scholastica v roce 2023 obsahuje odborné studie na téma pedagogizace v utváření osobní a kolektivní identity, stejně jako v procesech profesionalizace (a deprofesionalizace) učitelské profese. Vydání doplňuje text přibližující potomka J. A. Komenského v deváté generaci – Gertu Kallikovou-Figulusovou.

2022

Halířová Martina, Vávrová Michaela, Linda Jaromír: Pravěk, k tabuli!

Kniha Pravěk, k tabuli! navazuje na stejnojmennou výstavu, která je v NPMK přístupná až do 3. září 2023 a která mapuje vznik a proměny výuky pravěku na našich školách.

Kasper Tomáš, Holý Martin, Caruso Marcelo, Pánková Markéta (eds.): From School Inspectors to School Inspection Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times

Publikace mapuje dozor nad školami v Evropě od středověku do novověku, přičemž zkoumá širší a ambivalentnější pohled na formování inspekce a dohledu nad moderními školskými systémy. Zaměřuje se především na Evropu, a to jak geograficky, tak kulturně. V rámci tohoto úzkého prostoru, se zabývá delším historickým obdobím, které zahrnuje období od pozdního středověku do dvacátých let 20. století. Příspěvky věnují pozornost jak institucím inspekce včetně jejího příslušných aktérů, tak i na procesy inspekce a dohledu nad školní výukou
a školním vzděláváním. Kniha zkoumá, jak se formovala školní inspekce v různých částech Evropy a jak její činnost souvisela s politickými a vzdělávacími výzvami v Evropě.

Obsah úvodní kapitoly si můžete stáhnout u nakladatele publikace, a to ZDE.

Šimek Jan, Halířová Martina: Škola a válka. Branná výchova v české škole

Pánková Markéta: John Amos Comenius at a Glance: Small Encyclopedia of the Czech Genius of the Centuries

Historia scholastica 1/2022

První vydání časopisu Historia scholastica roku 2022 obsahuje původní recenzované studie, které se věnují tématu „přechodů“ v pedagogickém a pedagogicko-historickém myšlení od středověku po postmodernu a reflektují je v kontextu kulturních, sociálních, náboženských aj. oblastí. Počínaje tímto číslem je časopis Historia scholastica nově indexován v prestižní databázi Scopus.

Historia scholastica 1/2022 online: Historia scholastica 1/2022 | Historia Scholastica

Historia scholastica 2/2022

Odborné studie druhého vydání časopisu Historia scholastica z roku 2022 obsahově navazují na první vydání z téhož roku a prezentují téma „přechodů“ v pedagogickém a pedagogicko-historickém myšlení od středověku po postmodernu. Vydání je doplněno o zprávy z konferencí – ISCHE v Miláně, konference ICOM a 12. sjezdu historiků.

Historia scholastica 2/2022 online: HS 2/2022 | Historia Scholastica

2021

Matyášová Alena, Vávrová Michaela: Vzácné školní obrazy. VIII. díl ZVÍŘATA, část C

Pánková Markéta: Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - součást české kultury vzdělávání

Historia scholastica 1/2021

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, ERIH PLUS a nově také v DOAJ.

První letošní vydání je mezinárodní a obsahuje recenzované studie, ale i odborné diskuzní příspěvky či eseje, které tematizují vzdělanost a výchovu, a to zejména od konce druhé světové války až do pádu totalitních režimů v různých evropských zemích. Publikované texty čtenářům přibližují problematiku totalitárních pedagogických programů a otevírají tak v obecnější rovině diskuzi o jejich dopadu na vzdělání a výchovu společnosti.

Historia scholastica 2/2021

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, ERIH PLUS a DOAJ.

Druhé číslo časopisu Historia scholastica z roku 2021 obsahuje texty, které se zabývají různorodými aspekty historicko-pedagogického výzkumu. Jejich společným tématem je zejména „dohled“ a kontrola moderního státu nad vzděláváním a výchovou občana. Publikaci v závěru doplňují zajímavé nové pohledy na recepci díla J. A. Komenského v Polsku, Rusku a Nizozemí.

2020

Pánková Markéta: Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého génia staletí

Matyášová Alena, Vávrová Michaela: Vzácné školní obrazy. VII. díl ZVÍŘATA, část B

Historia scholastica 2/2020

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS.

Část příspěvků druhého vydání časopisu Historia scholastica roku 2020 tematicky souvisí se 75. výročím od konce 2. světové války. Tyto texty se věnují zejména problematice totality a výchovy po druhé světové válce v Československu či se vztahují k otázce vzdělávání a výchovy v období komunistické diktatury. Další články publikované v tomto vydání souvisejí s 350. výročím úmrtí J. A. Komenského, zabývají se jeho pedagogickými cíli ve vztahu k rovině umění a představují čtenářům také komeniologický pohled na osobnost G. Figulusové, jedné z potomkyň J. A. Komenského.

Historia scholastica 1/2020

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS.

První vydání časopisu Historia scholastica z roku 2020 publikuje texty, které jsou výsledkem historicko-pedagogického výzkumu ve střední a jihovýchodní Evropě.  Tyto odborné výstupy doplňují evropskou diskusi k tématu meziválečné reformy školy a reformy života a hledají odpovědi na otázku, zda byl rok 1918 zlomem, či odrazem kontinuity pedagogického myšlení.

2019

Matyášová Alena: Vzácné školní obrazy. VI. díl ZVÍŘATA, část A

PK 100. Sto let Pedagogické knihovny J. A. Komenského - Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského (Editor: Pavel Hlubuček)

Bartošová Jana, Šimek Jan, Šustová Magdaléna: Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Historia scholastica 2/2019

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS.

Druhé vydání časopisu roku 2019 publikuje texty týkající se vzdělávání a výchovy v širším sociálním a mediálním prostředí ve 20. století. Příspěvky přibližují například problematiku programů politických stran ve školské oblasti, zabývají se otázkou sexuální výchovy v meziválečném Československu, spolků a jejich významem pro vzdělávání a výchovu či tématem reklamy jako médiem meziválečného reklamního jazyka a obrazu.

Historia scholastica 1/2019

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně a je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS.

První číslo časopisu Historia scholastica se tematicky vztahuje k roku 1918, kdy zásadní politické a společenské změny nastolené po 1. světové válce představovaly „rozpad starého světa“ a hledání „nového pořádku“ v „nové Evropě“. Texty publikované v tomto vydání hledají odpověď na otázku, jakým způsobem je možné chápat rok 1918 v kontextu meziválečné evropské reformně pedagogické diskuze.

Rok 2018

Pohádky a bajky první republiky – spolupráce NPMK a Muzea východních Čech v Hradci Králové

Kasper Tomáš, Kasperová Dana, Pánková Markéta (eds.): „Národní“ školství za první Československé republiky

V nakladatelství Academia (edice První republika) díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Technické univerzity v Liberci vychází výjimečná kniha „Národní“ školství za první Československé republiky. Zaměřuje se na vývoj vzdělávacích cílů a obsahů obecných a měšťanských škol. Kniha zkoumá „národní“ školství jako prostředek řešení národní i sociální otázky v mnohonárodnostním Československu za první republiky.

V měšťanských školách plnila povinnou školní docházku většina meziválečné populace Československa. Publikace otevírá diskusi na téma výchovy v demokratickém státě a také téma vztahů školy a církve.

Chod „národních“ škol byl výsledkem odborné pedagogické diskuse učitelské veřejnosti, která se sdružovala v mnoha organizacích, odborných fórech a institucích. Monografie „Národní“ školství za první Československé republiky zaměřuje pozornost na reformu vzdělávacího systému a vnitřního chodu škol a na otázku postavení žáka ve škole. Autoři prozkoumali vzdělávací a výchovné cíle, vyučovací metody a také pomůcky v tehdejších školách. Stranou výzkumu nezůstalo vzdělávání tělesně a mentálně postižených, školy pro krajany v zahraničí, ani školy zřizované pro emigranty a další cizince v ČSR.

Monografie vznikla zásluhou autorského týmu odborníků z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Technické univerzity v Liberci, a to pod vedením doc. Tomáše Kaspera, Ph.D., doc. PhDr. Dany Kasperové, Ph.D. z TU v Liberci a PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky NPMK, kteří se soustavně věnují problematice dějin školství, výchovy a vzdělávání v českých zemích

Historia scholastica 2/2018

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS a vychází dvakrát ročně.

Druhé vydání časopisu Historia scholastica z roku 2018 tematicky souvisí se 100. výročím založení samostatného československého státu a přináší studie zabývající se vybranými aspekty vzdělání a výchovy v meziválečném Československu se zřetelem zejména k učitelskospolkové, školskoreformní, osvětové a sociálněpedagogické činnosti. 

Historia scholastica 1/2018

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO a ERIH PLUS a vychází dvakrát ročně.

První mezinárodní vydání časopisu Historia scholastica z roku 2018 publikuje příspěvky v německém jazyce, které se zabývají zejména tématem prostoru ve vzdělávání, jež je aktuální teoretickou otázkou posledních dvaceti let. Vydání se zaměřuje na výzkum této problematiky v německy hovořící části Švýcarska v 19. a 20. století, autoři jednotlivých odborných příspěvků působí převážně na švýcarské Pädagogische Hochschule Zürich.

Rok 2017

Pánková Markéta: Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Šimek Jan: Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost

Historia scholastica 2/2017

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historickopedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory a EBSCO a vychází dvakrát ročně.

Druhé číslo časopisu Historia scholastica z roku 2017 obsahuje odborné články zabývající se převážně tématem „humanita“, část Varia přináší zkrácené a redakcí upravené vzpomínky a svědectví pamětníků k tématu „život“ v totalitních společnostech. Tyto vzpomínky byly předneseny v rámci odborné konference „Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání“ pořádané na podzim roku 2015 Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze a Technickou univerzitou v Liberci.

Historia scholastica 1/2017

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historickopedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis je zařazen v mezinárodních vědeckých databázích Ulrich’s Periodical Directory a vychází dvakrát ročně.

Mezinárodní vydání odborného časopisu Historia scholastica z roku 2017 se zaměřuje na historické aspekty studia pedagogiky jakožto odborné vědecké disciplíny ve vybraných evropských zemích. Texty byly vytvořeny v rámci projektu a konference pod názvem „Between Tradition and Future Challenges – The Study of Pedagogy in Central and South-East Europe“, která byla uspořádána Univerzitou v Mariboru v říjnu roku 2015.

Rok 2016

Historia scholastica 2/2016

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historickopedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010. Časopis vychází dvakrát ročně.

Společným tématem odborných i diskuzních příspěvků druhého čísla časopisu Historia scholastica z roku 2016 je problematika výchovy a vzdělávání v podmínkách společnosti vyznačující se politickou ideologickou jednotou, ale i společenskou nesvobodou. Odborné texty se zaměřují především na téma vývoje a formování české pedagogiky po roce 1948 v Československu.

Historia scholastica 1/2016

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

Další mezinárodní číslo časopisu Historia scholastica obsahující příspěvky převážně v anglickém a německém jazyce se věnuje tématu výchovy a vzdělávání v evropských totalitárních režimech druhé poloviny 20. století. Jedná se především o pět hlavních statí a dále o článek shrnující výsledky výzkumu, které odkrývají praktiky „antifašistické a demokratické výchovy“ v rámci hodin občanské nauky v NDR.

Rok 2015

Historia scholastica 2/2015

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

Druhé číslo časopisu Historia scholastica vystavěné z příspěvků autorů zejména z českého prostředí je věnováno z velké části statím, které přináší výsledky původního výzkumu k problematice výchovy a vzdělávání v poutech totalitárních režimů 20. století.

Rovněž dva texty v diskusní části tohoto čísla se mimořádně zajímavým způsobem vztahují k tragickým událostem 20. století, jejichž katastrofické dopady byly alespoň částečně zmírněny díky odvaze, cti a lidskému nasazení mimořádných osobností.

Historia scholastica 1/2015

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

První mezinárodní časopisecké číslo Historia scholastica vychází převážně v německém a anglickém jazyce. Jeho společným jmenovatelem je problematika totalitárního myšlení v pedagogické diskusi 20. století a otázka vzdělávacích a výchovných systémů v totalitárních režimech první poloviny 20. století. Původní recenzované statě doplňují zprávy z konferencí a vybrané recenze knih.

Pánková Markéta, Kasper Tomáš, Kasperová Dana a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.

Kasper Tomáš, Pánková Markéta a kol.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.

Lajsková Lenka (ed.): Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra (narozen 21. 6. 1895) a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z  Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

Pro publikaci byly vybrány dopisy účastníků humanitární „akce zámky“ – ať už chovanců z bývalých zámeckých ozdravoven, či jejich vychovatelů. Velmi autenticky jsou dokumentovány i dobové události – od situace v Evropě těsně po válce k realitě budování socialismu v Československu v 60. – 80. letech. Je také patrné, že se P. Pitter i O. Fierzová stali blízkými přáteli a rádci pro celé rodiny svých bývalých „zámeckých“ chovanců. Vzájemná korespondence spolupracovníků z „akce zámky“ ukazuje, že všechny zúčastněné pojilo doživotní přátelské pouto a vědomí, že kus svého života věnovali práci pro dobrou věc.
Výběr korespondence a fotografií provedla L. Lajsková, publikaci opatřila též poznámkovým aparátem a doprovodnými texty.

Matyášová Alena: Vzácné školní obrazy. IV. díl Čtyři roční doby

Čtvrtý svazek edice je věnován výuce na prvním stupni základních škol. Jako tematický celek byl vybrán soubor dokumentující čtyři roční obdobíl. Záměrem je předložit veřejnosti po důkladném výběru nejstarší a ojedinělé didaktické pomůcky uložené ve sbírkovém fondu NPMK.

Starší publikace naleznete v archivu publikační činnosti.