Archiv publikací

Rok 2014

Komenský v nás

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydalo reprezentativní čtyřjazyčnou publikaci (česky, angl., něm., rusky) s názvem Komenský v nás. Publikace obsahuje výběr citátů z děl Komenského doplněný o studii o Komenském jako inspirativní osobnosti pro dnešní složitou dobu. Dále obsahuje životopis Komenského a rodovou linii jeho potomků včetně portrétů některých z nich. Kniha má bohatou obrazovou přílohu. Text je doprovázen kolážemi Miroslava Huptycha. (197 s.) 
Publikaci můžete zakoupit za 169 Kč v muzejním obchodě.

Pamětní seznam II. Hodonín.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydalo v rámci nové edice Památník Hodonín publikaci s názvem Pamětní seznam II. Hodonín. Jedná se o seznam těch, kteří byli v letech 1942 až 1943 násilně koncentrováni v cikánském táboře II v Hodoníně u Kunštátu. Seznam sestavil historik Ctibor Nečas, který se zabývá dějinami českých Romů. Publikace obsahuje i bohatou obrazovou přílohu.
Publikaci můžete zakoupit za 150 Kč v muzejním obchodě.


Rok 2013

Švastová Zuzana a Klimešová Jana: Cyrill mudřec a Method mnich; ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Publikace připravená z fondu pedagogické knihovny sleduje vývoj cyrilometodějské tradice a měnící se výuku o Cyrilu a Metoději v návaznosti na politiku dané doby. Čtenář se postupně seznámí s ukázkami historických učebnic dějepisu a českého jazyka, čítanek, odborné literatury, periodik i literatury pro děti a mládež ze Sukovy knihovny pojednávajících o Cyrilu a Metodějovi. Publikace je doplněna poutavými příběhy o hlaholici. Prvním je spis "O písmenech" od Mnicha Chrabra, vzniklý v 10. století, a druhým je pojednání grafika Jiřího Šindlera o písmu hlaholice a o vytvoření tiskového hlaholského písma pro vydání staroslověnského misálu. Publikace obsahuje i bohatou obrazovou přílohu. Cena publikace je 60,- Kč.


Nečas Ctibor: Pamětní seznam II. Hodonín.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydalo v rámci nové edice Památník Hodonín publikaci s názvem Pamětní seznam II. Hodonín. Jedná se o seznam těch, kteří byli v letech 1942 až 1943 násilně koncentrováni v cikánském táboře II v Hodoníně u Kunštátu. Seznam sestavil historik Ctibor Nečas, který se zabývá dějinami českých Romů. Publikace obsahuje i bohatou obrazovou přílohu.


Šustová Magdalena (ed.): Historia scholastica, sv.II. Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek

Pedagogické muzeum vydalo další svazek z tematické řady „Historia scholastica“, která je věnována dějinám školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti. Kolektivní monografie je věnována tématu tvorby a využívání didaktických pomůcek na školách, nepřináší jen ohlédnutí do historie, ale shrnuje také praktické zkušenosti současných pedagogů pro využití ve výuce. Publikaci můžete zakoupit za 70 Kč v muzejním obchodě.


Matyášová Alena: Vzácné školní obrazy III. díl: Abeceda

Třetí svazek  publikační edice NPMK Vzácné školní obrazy předkládá výběr unikátních souborů věnovaných české abecedě. Záměrem je předložit ojedinělé didaktické pomůcky ze sbírkového fondu NPMK, které osloví nejen pamětníky, ale i ty, kteří se již s touto formou didaktických pomůcek ve výuce nesetkávají. Publikaci si můžete zakoupit v recepci muzea či na dobírku. Cena je 40 Kč.


Rok 2012

Nástin historie

Publikace je věnována zájemcům o historii školství, učitelstva a vzdělanosti v českých zemích. Mapuje nejdůležitější momenty uplynulých 120 let existence muzea a knihovny J. A. Komenského, ústřední instituce, která je svým zaměřením jediná v ČR. V bohaté obrazové příloze jsou zachyceny poklady ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - řada pomůcek, školních obrazů, uměleckých předmětů, portrétů významných pedagogů, vzácných knih, map, písemností a tisků, a také fotografií ze života škol. Lze zakoupit v muzejním obchodě za 150,- Kč.

 

Pánková M., Baron J. E. (eds.): Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti

Kolektivní monografie obsahuje příspěvky, jež zazněly 24. února 2011 na odborné konferenci věnované odkazu významné české filozofky a pedagožky prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc. (1929 – 2006). Stejně jako konferenční jednání, jehož hlavním organizátorem bylo Pedagogické muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR, PedF UK v Praze a Unií Comenius, je i publikace rozdělena do tří částí. První se soustřeďuje na odkaz J. Peškové v oblasti filozofie, ve druhé je zacíleno na hledání cest pro české školství 21. století, závěrečná část se zaměřuje na přínos Peškové komeniologii.

Jaroslava Pešková svým dílem ovlivnila nejen filozofii, ale také komeniologii, pedagogiku a významně se podílela na organizaci vědeckého života.

Publikaci lze zakoupit v muzejním obchodě.


2011

Bartošová J., Fryč J.: Vysvědčení jako součást dějin školství. Od 18. století po současnost

Publikace vznikla jako součást dvouletého významného projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše. Mapuje klasifikaci na školách poskytujících základní vzdělání, na středních školách a v „českých školách“ u krajanských spolků. Zároveň shrnuje průběh a výsledky soutěže o nejstarší a nejzajímavější vysvědčení, která se setkala u odborné pedagogické i laické veřejnosti s nebývalým ohlasem.

V bohaté obrazové příloze jsou zachycena nejstarší vysvědčení za sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, dále řada unikátů darovaných prostřednictvím soutěže i část nově získaných vysvědčení a také kopie klasifikačních protokolů slavných osobností.

Publikaci lze zakoupit v muzejním obchodě.

Bahlcke J., Dybaś B., Rudolph H. (eds.): Daniel Arnošt Jablonský. Život a dílo vnuka J. A. Komenského

Česká verze kolektivní monografie s výběrem z příspěvků o významném evropském teologovi, jazykovědci a učenci doby raného osvícenství D. A. Jablonském, vnuku J. A. Komenského. Pro většinu českých čtenářů nabízí vůbec poprvé mimořádné setkání s osobností D. A. Jablonského, ke kterému se hrdě hlásí v rodném Polsku i v Německu, kde dosáhl mezinárodních úspěchů. Jeho největší zásluhou je skutečnost, že spolu s filozofem G. W. Liebnizem spoluzaložil berlínskou Akademii věd.

Díky Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského se můžeme prostřednictvím této publikace s touto inspirativní osobností více seznámit i v České republice.

Publikaci můžete zakoupit v muzejním obchodě

Matyášová A.: Vzácné školní obrazy II. díl: Řemesla

Druhý svazek edice je věnován výuce na prvním stupni základních škol. Jako tematický celek byl vybrán soubor dokumentující vývoj řemesel. Záměrem je předložit veřejnosti po důkladném výběru nejstarší a ojedinělé didaktické pomůcky uložené ve sbírkovém fondu NPMK. Současně publikace připomíná některá dnes již zaniklá, nebo postupně mizející řemesla a prostřednictvím školních obrazů umožňuje pohled do starých řemeslnických dílen.

Publikaci můžete zakoupit v muzejním obchodě


Rok 2010

Matyášová A.: Vzácné školní obrazy I. díl: Pohádky a bajky

První díl zamýšleného cyklu publikací, které budou představovat celou šíři vzácných školních obrazů nacházejících se ve sbírkách NPMK. První prezentovaná skupina obrazů jsou výjevy z pohádek a bajek. Tato publikace zcela určitě může i v současné době sloužit jako zajímavá metodická pomůcka pro učitele ve výuce, neboť napomáhá rozvíjet žákovskou fantazii a bohatost výrazových prostředků. Jistě zaujme i mladší generace, které se již se závěsnými školními obrazy jako didaktickou pomůckou nesetkávají.

Publikaci můžete zakoupit v muzejním obchodě.

Historia scholastica, sv. I. Dějiny ve škole – Škola v dějinách

V prosinci 2010 vydalo Pedagogické muzeum první knihu z tematické řady „Historia scholastica“, která je věnována dějinám školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti. Aktuální svazek nese podtitul „Dějiny ve škole – Škola v dějinách“ a vznikl jako kolektivní monografie českých a slovenských historiků a pedagogů, kteří vystoupili se svými příspěvky na stejnojmenné konferenci dne 15. 10. 2009. Kolektivní monografie přináší nejenom svědectví o historii jednoho vyučovacího předmětu, ale také inspiraci pro dnešní vyučování.

Publikaci můžete zakoupit v muzejním obchodě.


Rok 2009

Výzvy a úvahy. Výběr z článků Přemysla Pittra. Sbratření 1924 – 1941

Z pestré mozaiky článků významného humanisty P. Pittra v časopise Sbratření bylo do zveřejněného výběru zařazeno 20 příspěvků, které byly publikovány převážně v 2. polovině 30. let 20. století. Bylo přihlédnuto k tomu, aby byly využitelné i v rámci školní výuky. Slova člověka, který při nejrůznějších příležitostech a v konkrétních situacích ukazoval příkladem, co je to lidskost, by měla rozšiřovat znalosti žáků a přispívat k prohlubování jejich etického chování.

PM JAK připravilo tuto novou publikaci v rámci Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009.

Publikaci můžete zakoupit za 50 Kč v muzejním obchodě.

Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání

Kolektivní monografie je věnována odkazu J. A. Komenského pro 21. století a je sestavena z příspěvků, které byly předneseny během mezinárodní konference Odkaz J. A. Komenského kultuře vzdělávání, Praha 15. - 17. listopadu 2007, a také z dalších tematicky souvisejících prací.
Kniha zahrnuje 83 příspěvků významných odborníků z 28 zemí Evropy, obou Amerik i Asie. Úvod a závěr publikace je věnován vystoupením organizátorů a spolupořadatelů. Vysoce ceněna byla přítomnost přímého potomka J. A. Komenského, p. Jana F. Kallika ze Spojených států amerických, jehož vystoupení je tu též publikováno v angličtině. Kniha je doplněna o základní životopisná data J. A. Komenského (česky a anglicky), má rovněž bohatou fotografickou přílohu. Publikace je čtyřjazyčná, anglické a německé články mají české či slovenské resumé, české a slovenské příspěvky mají anglické resumé. Úvodní a závěrečné texty jsou přeloženy do angličtiny.

Publikaci je možno zakoupit v muzejním obchodě za 490 Kč nebo v knihkupectvích nakladatelství Academia.

Stalo se v zemi české...Jak se vyučoval dějepis

Publikace o historii výuky dějepisu.

Shrnuje vývoj vyučování dějepisu od 16. století do dnešních dnů. V barevné příloze je publikována fotografie vyučovací hodiny vedené Karlem Čondlem (spolupracovník Eduarda Štorcha) a sedm dějepisných didaktických obrazů ze sbírek muzea.

Publikaci můžete zakoupit za 45 Kč v muzejním obchodě.

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Malý katalog expozice je určen pro ty, kteří chtějí získat základní přehled o vzdělanosti českého národa od středověku po současnost. Přináší základní fakta, která tvoří kostru nové expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

Publikace obsahuje obrazovou přílohu s vysvědčeními, školními obrazy a mapami.

Katalog můžete zakoupit za 39 Kč v muzejním obchodě.