Václav František Suk

narozen 29. 11. 1883 v Chlistově u Klatov, zemřel 1. 7. 1934 v Praze

V. F. Suk vystudoval klatovské gymnázium a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor francouzština a čeština. Po studiích učil na reálce na Žižkově v Praze, v letech 1907 – 1911 na lyceu v Plzni, poté působil jako učitel českého a francouzského jazyka na pražském gymnáziu v Křemencově ulici. Dlouhá léta pracoval jako šéfredaktor časopisu Úhor, jediného českého kritického a teoretického časopisu zaměřeného na literaturu pro děti a mládež.

Spolu s Františkem Šimkem vydal v roce 1917 sbírku úloh České úkoly na školách středních a ústavech učitelských: sbírka themat. osnov k úkolům i ukázek úloh vypracovaných, v roce 1919 knihu O Janu Nerudovi, jak žil, co vykonal a napsal a v roce 1920 první Seznam dobré četby dětem. Roku 1924 vydal své největší dílo, publikaci Dětská literatura česká: příručka dějin literárních pro školu, knihovny, i širší veřejnost. Svými literárně historickými a kritickými pracemi pravidelně přispíval do časopisů Úhor, Pedagogické rozhledy a Střední školy. Byl rovněž jedním ze zakladatelů a vůdčích osobností Společnosti přátel literatury pro mládež v republice Československé, která byla ustavena na schůzi v Praze na Vinohradech v prosinci roku 1919.
Byl hlavním iniciátorem vybudování největší sbírky literatury pro děti a mládež u nás, nazvané Knihovna českých spisů pro mládež. Sbírka byla založena v roce 1919 a profesor Suk vymezil hlavní zásady budování knihovny a cíle její činnosti. Zařazovány do ní měly být knihy pro mládež vydané v češtině a slovenštině a měla sloužit odborné veřejnosti jako zázemí pro rozvoj literární kritiky a historie v oblasti literatury pro děti a mládež. Roku 1924 měla knihovna již 16 000 svazků. Profesor Suk se svými spolupracovníky usiloval o získání povinného výtisku pro knihovnu, dosáhl však pouze vydání výnosu, na základě kterého byly knihovně povinně nabízeny duplikáty knih vyřazovaných ze školních knihoven, rozvíjel čilé mezinárodní styky, organizoval předvánoční prodejní výstavy dětských knih a vydával bibliografický přehled kvalitních knih pro děti s názvem Dobré knihy dětem. Zasloužil se rovněž o rozvoj a lepší úroveň žákovských knihoven. Přestože profesor Suk zemřel v pouhých 50 letech, v jeho odkazu pokračovali další následovníci a jím založená sbírka pojmenovaná na jeho počest Sukova studijní knihovna literatury pro děti a mládež se dále rozvíjela a rozvíjí, v současnosti jako součást fondů Pedagogické knihovny v rámci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

Čerpáno z publikací:
HUTAŘOVÁ, Ivana: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež. In: 90 let Národní pedagogické knihovny Komenského. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání-Národní pedagogická knihovna Komenského, 2009, s. 14-17.
HYKEŠ, Pravoslav. V. F. Suk: Studie literárně historická. Praha: Státní pedagogická knihovna, 1956.