Písemnosti a tisky

Základní koncepce nynějšího archivu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze byla vytvořena již koncem 90. let 19. století jako uznání nezbytnosti sbírat a uschovávat doklady o dějinách našeho školství.

V dnešní době fond představuje přes 70 000 signatur. Jeho pojetí je dáno obsahem soustředěného materiálu, který byl uspořádán odbornými pracovníky.

Práce archivu je zaměřena na sbírání materiálů z pozůstalostí po pedagogických pracovnících a na dokumentování rozvoje školství. Archiv muzea sleduje i současné pedagogické pracovníky, jejich pedagogickou a publikační činnost.

Archivní fond dokumentuje:

  • nejstarší dějiny našeho školství,
  • školství a jeho představitele v období národního obrození,
  • rozvoj a organizaci školství a pedagogické teorie v letech 1850- 1918,
  • historii školství s přihlédnutím k pokusným a reformním snahám učitelstva v letech 1918 - 1938,
  • činnost učitelských organizací před první světovou válkou a mezi dvěma válkami,
  • činnost významných pedagogických osobností až do současné doby,
  • školství za okupace.

Fond se člení do několika oddílů:

Oddíl A

Zahrnuje materiály týkající se školy, vyučování, osobnosti učetele a dále materiály týkající se činností pedagogických institucí a organizací.

Oddíl S - Slavín

V tomto oddílu jsou uloženy osobní fondy více než 500 význačných pedagogických osobností od první pol. 19. stol. po současnost. Je možné zde nalézt dokumenty a fotografie osobní, rodinné, studijní, dokumenty k učitelské činnosti, práce publikované i rukopisné, korespondenci, vzpomínky, studie o příslušné osobnosti, výstřižky aj.

Oddíl K - neknižní komeniana

Uschovává materiály dokumentující život a dílo J. A. Komenského a ohlasy jeho pedagogického vlivu na školství doma i v cizině.

 

Správce podsbírky: Mgr. Jana Bartošová 

 

Knihovní řád - Příloha č. 3 Ceník služeb podsbírek NPMK