Knihy

Podsbírka Knihy je rozdělena na fond starých tisků, učebnic, pedagogické literatury, pedagogických periodik a díla J. A. Komenského.

Nejvzácnější částí sbírky je fond starých tisků, tj. knih vytištěných mezi léty 1501 a 1800. Je možné jej rozdělit na tři části:

První tvoří výtisky děl Jana Amose Komenského, které byly širší veřejnosti prezentovány r. 1992 při oslavách 400. výročí narození J. A. Komenského, vydáním publikace Ex libris: Comenius, která je soupisem starých tisků komenian uložených v knihovně muzea. Nejcennější jsou první vydání Lexicon atriale Latino-Latinum (Amsterodam 1657), Lux in tenebris (Amsterodam 1657) a Manuálník aneb Jádro celé biblí svaté (Amsterodam 1658). Exempláře Labyrint der Welt, nebst glücklichem Ausgang aus demselben (Postdam 1781) a latinsko-švédské verze Orbis pictus (ABOE, J. Winter 1689) vlastní muzeum pravděpodobně jako jediné v ČR.

Druhou část fondu tvoří díla vázající se k dějinám českých zemí, jako např. Koniášův Klíč, kacířské bludy k rozeznání otvírající (Hradec Králové 1749), Diadochos, t.j. posloupnost knížat a králů (Praha 1602) Bartoloměje Paprockého či Mathiolliho Herbář aneb Bylinář (Praha 1596).

Třetí část se skládá z učebnic a příruček pro učitele. Jsou to např. Káznj předpis pro české a německé sskoly (1789), Původní základové z uměnj početnjmu (Praha 1797) nebo O pravém způsobu cvičení mládeže (1797). Nalezneme zde i ryze praktické knihy, jako je osmijazyčný slovník s konverzační příručkou vydaný na přelomu let 1585 a 1586.

Fond komenian obsahuje v první řadě díla Jana Amose Komenského. Kromě výše uvedených starých tisků jsou to moderní vydání jeho děl v mnoha světových jazycích. Druhou část fondu pak tvoří komeniologické studie z celého světa.

Ve fondu pedagogické literatury jsou uloženy publikace zabývající se pedagogikou, didaktikou a dějinami školství (vč. výroční zpráv škol). Nemalé je i zastoupení tzv. školské legislativy, zahrnující zákony týkající se školství, osnovy, výstavbu škol a jejich hygienických podmínek. Zajímavé jsou i nabídkové katalogy učebních pomůcek, které slouží kromě badatelů i odborným pracovníků muzea.

Velice cenný je fond pedagogických periodik, čítající 210 titulů, z nichž mnohé jsou uchovány v kompletních řadách již od doby svého vzniku (2. polovina 19. století). Muzeum vlastní např. časopisy Přítel mládeže, Posel z Budče, Učitelské noviny, Komenský, Český učitel a další.

Velkou část sbírky tvoří fond učebnic, který je rozdělen do 18 skupin podle vyučovacích předmětů. Kromě běžných předmětů jako je matematika či zeměpis, jsou zde uloženy i učebnice k výuce méně obvyklých předmětů – např. náboženství, ručních prací či těsnopisu. Ve všech skupinách jsou zastoupeny učebnice používané od 2. poloviny 19. st. do dnešních dnů. Obsáhlý je i fond dětské beletrie, který je tvořen výběrově a zahrnuje dětskou literaturu pro jednotlivé etapy čtení a povinnou školní četbu.

Odborná část fondu slouží k vědecké činnosti pracovníků muzea a badatelů. Je tvořena bohatou sbírkou prací z oblasti společenských a přírodních věd a muzejnictví.

V rámci projektu UNESCO „Memoriae mundi“, který se zabývá digitalizací starých tisků raného novověku a v ČR jej řeší Národní knihovna ČR, byla do digitalizované formy převedena díla „Orbis sensualium pictus“ a „Janua linguarum reserata“.

Katalog knihovní sbírky je dnes z velké části přístupný pouze v lístkové podobě a využití sbírky je limitováno uložením ve dvou depozitářích. V současné době je lístkový katalog postupně převáděn do elektronické podoby.

 

Správce podsbírky: Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

 

Knihovní řád - Část A Muzejní knihovna NPMK

Knihovní řád - Příloha č. 3 Ceník služeb podsbírek NPMK

Přehled časopisů