Výstavy o školství a vzdělanosti

Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času

Školní vysvědčení je jeden z nejobávanějších, ale také z nejvýznamnějších dokumentů školákova života. Výstava srovnává podobu vysvědčení a způsoby kvalifikace od vydání tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) do dnešní doby. Zároveň zachycuje měnící se grafickou podobu tohoto důležitého dokumentu. Výstava prezentuje ty nejzajímavější vysvědčení od 18. století.
Typ: panelová
Počet: 9
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samostojné rámy, publikace Vysvědčení


Jakub Jan Ryba nejen jako autor České mše vánoční

Jakub Jan Ryba (1765 -1815) vstoupil do všeobecného povědomí jako hudební skladatel. On sám přitom spatřoval smysl svého života v pedagogické činnosti. Kromě komponování se zabýval i hudební teorií, udržoval čilé styky s první generací českých vlastenců a stál se jedním z prvních autorů pro děti a mládež. Výstava komplexně představuje Rybův život a dílo, čímž zároveň názorně předvádí podmínky života vesnického učitele na přelomu 18. a 19. století. Většina výstavních panelů je doplněná fotografiemi Rybových knih nebo partitur, dobovými i současnými obrázky míst, kde působil, textová část je rovnoměrně rozložená mezi autentické citáty z Rybových deníkových záznamů a vysvětlující text.
Typ: panelová
Počet: 30
Rozměry: 28 ks 70 x 100 cm, 2ks 60 x 70 cm
Jazyk: česky
Poznámka: nutný závěsný systém (zapůjčují se panely, nutno adjustovat do rámů)


Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století

Jakub Jan Ryba (1765-1815) je díky své slavné mši vánoční v obecném povědomí zapsán především jako hudební skladatel. Ryba však byl hlavně učitel a dalo by se říct, že díky svému příkladnému přístupu k vyučování i žákům byl jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen dobového, jeho nesmírná obětavost a lidský přístup k dětem by mohly sloužit za vzor i dnešním učitelům. Výstava klade důraz právě na Rybovo učitelské působení, které zasazuje do širšího kontextu dobového školství. Samozřejmě nejsou ale pominuty ani jeho hudební a skladatelské aktivity a osobní život. Většina výstavních panelů je doplněná fotografiemi Rybových knih nebo partitur, dobovými i současnými obrázky míst, kde působil, textová část je rovnoměrně rozložena mezi autentické citáty z Rybových deníkových záznamů a vysvětlující text.
Typ: panelová
Počet: 35
Rozměry: 29 ks 70 x 100 cm, 6 ks 60 x 70 cm
Jazyk: česky
Poznámka: nutný závěsný systém (zapůjčují se panely, nutno adjustovat do rámů)


Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše. Pedagog a spisovatel Jaroslav Žák

Výstava představuje životní osudy humoristického spisovatele Jaroslava Žáka (1906 – 1960). Jaroslav Žák, původním povoláním středoškolský profesor, pracoval po roce 1945 jako filmový scénárista a nezávislý žurnalista. Pro kritiku komunistického režimu byl po roce 1948 perzekuován a 10 let nesměl publikovat.
Typ: panelová
Počet: 26
Rozměry: 23 ks 70 x 100 cm, 3 ks 60 x 70 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samo stojné rámy


Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939

Výstava připomíná události podzimu 1939, postavu Jana Opletala a perzekuci 1200 studentů v německém  koncentračním táboře Sachsenhausen.
Typ: panelová
Počet: 10
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samostojné rámy, oboustranné

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě


Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu

Jádrem výstavy je prezentace programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu romské komunity a romských studentů středních a vyšších odborných škol: názorné ukázky projektů podpořených státními dotacemi a počty podpořených studentů navíc doplňují panely představující školy působící v sociálně vyloučených lokalitách, nebo školy, kde se úspěšně praktikuje model inkluzivního vzdělávání. Všechny informace jsou zasazeny do historického kontextu, několik bannerů se věnuje dějinám speciálního vzdělávání v Česku a širší veřejnosti nepříliš známým projektům na zlepšení vzdělanosti romské populace z 50. a 60. let 20. století.

Typ: bannerová
Počet: 17 + 17
Jazyk: česky a anglicky
Poznámka: samostojné, propagační leták česky a anglicky


Škola a válka. Branná výchova v české škole

Výstava návštěvníkům ukazuje historii výuky předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny můžeme nalézt již před rokem 1918 za monarchie. Obsahem předmětu navíc nebyla pouze „brannost“ v užším slova smyslu (jak přetrvává ve vzpomínkách starších ročníků v podobě branných cvičení spočívajících v přesunech v terénu v pláštěnkách či střelbě ze vzduchovky), ale celková příprava na mimořádné situace – žáci měli být v první řadě tělesně zdatní, naučit se orientovat v terénu a umět poskytnout první pomoc při různých typech zranění.

Typ: elektronická (PDF)
Počet (posterů): 60
Jazyk: česky


Učíme se spolu, ale jinak - vzdělávání dětí s handicapem ve 20. století

V roce 2023 uplynulo 110 let od založení Jedličkova ústavu v Praze. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského při této příležitosti uspořádalo výstavu zaměřenou na vzdělávání dětí s handicapem v období 1. československé republiky. Výstava se zaměřuje především na tvorbu v ústavních dílnách a na zde vzniklé užité umění (hračky, koberce, spolkové prapory), které mnohdy dosahovalo špičkové profesionální úrovně.

Vedle činnosti nejznámějšího Jedličkova ústavu výstava připomíná další instituce, které působily na území Československa (Bakulův ústav v Praze, Krüppelheim v Liberci, Dětský ústav pro tělesně vadné Brno – Královo pole, Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačelé v Plzni, Domov slovenských mrzačkov ve Slávnici, Ústav pre telesne chybných v Bratislavě, Ústav pro tělesně vadné děti v Mukačevě).

Výstava čerpá především z bohatého fondu Františka Bakuleho, který patří k nejvýznamnějším v NPMK, dále z fondu Augustina Bartoše a z fondu Rudolfa Jedličky. Je doplněna o zápůjčky z jiných institucí.

Typ: elektronická (PDF)
Počet (posterů): 11
Jazyk: výstava je dvojjazyčná (česko-anglická)


Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel

Výstava představuje veřejnosti historii výuky o našich nejstarších dějinách. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nedílnou součástí pedagogických činností byla experimentální archeologie, jež obohacovala školní i mimoškolní činnost a o jejíž zařazení do výuky se snažil především spisovatel a učitel Eduard Štorch.

Typ: panelová
Počet: 25
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: nutný závěsný systém (zapůjčují se panely, nutno adjustovat do rámů)

Výstavu je možné zapůjčit i v elektronické podobě.