Výsledky pokusného ověřování se staly jedním ze zajímavých témat k diskusi mezi učiteli

Ve dnech 17. až 18. června 2019 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference České sekce INSEA2019. Didakticky zaměřená konference s tématem přesahů současné české výtvarné výchovy do zahraničí, která proběhla na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, se nesla ve znamení zájmu pedagogů o seznámení se s různorodými způsoby výuky. K dalším neméně důležitým cílům konference patřil úkol informovat o aktuálních pedagogických přístupech, které jsou charakteristické pro jednotlivá fakultní pracoviště, na nichž se vyučuje výtvarná výchova a zároveň vytvořit neformální prostor pro širokou diskusi napříč akademiky i učiteli na téma Kritéria kvality v oborovém vzdělávání.

První konferenční den byl věnován vystoupení kolegů ze zahraničí, kteří se dlouhodobě zabývají hloubkovým studiem výuky žáků v rámci expresivních předmětů, kde jsou cíleně uplatňovány moderní pedagogické trendy. Představení výsledků šetření probíhajících na půdě škol přivedlo přítomné učitele k logické úvaze o tom, že je dnes více než kdy jindy pedagogicky žádoucí využívat specializovaných vzdělávacích programů pro školy, které nabízí celá řada institucí působících v mimoškolním prostředí. Z úst většiny přednášejících opakovaně zazněla výzva k učitelům, aby se více věnovali tvůrčí výuce se zážitkovým přesahem a zaměřili se na posílení spoluúčasti žáků na interaktivní podobě učení.

Během večera pak měli účastníci konference možnost navštívit tři doprovodné akce výstavního typu. Vedle odborných komentářů kurátorů, které zazněly na vernisáži dvou výstav – „DidaArt“ (Galerie evropského domu) a Arteduco (Depo 2015), se ujal aktivity prof. ak. sochař Kurt Gebauer, který vzal zájemce o moderní umění do prostor Mlýnské strouhy, a to konkrétně na komentovanou prohlídku své nové instalace. Zpětně lze konstatovat, že setkání s tímto významným českým umělcem zaznamenalo u většiny účastníků akce velmi pozitivní ohlas.

Jednání v rámci druhého konferenčního dne proběhlo ve třech sekcích. V Sekci A, která se vztahovala ke klíčovým oborovým tématům,  zazněl mimo jiné i referát za NPMK s názvem „Výsledky pokusného ověřování v oblasti edukace v kultuře“. Koordinátorka pokusného ověřování, Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., po jeho přednesení zodpověděla na dotazy z řad publika. Nejvíce se pak přítomní zástupci pedagogické obce zajímali o žhavé novinky z oblasti příprav systémových změn, především pak v souvislosti s tolik veřejností diskutovanými úpravami RVP ZV. 

V odpoledních hodinách pak proběhla volební schůze České sekce INSEA, kde v části věnované rekapitulaci činnosti za uplynulé funkční období bylo předsedkyní národního odborného společenství, doc. Mgr. Petrou Šobáňovou, Ph.D., kromě jiného také vysloveno oficiální poděkování výboru za možnost participace na květnové konferenci „Odkaz  Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“, jejímž hlavním pořadatelem bylo naše muzeum. Její obsah se setkal s velkým ohlasem také u výtvarně zaměřených pedagogů…

Více informací o průběhu konference, včetně fotodokumentace lze najít na stránkách ZUČ. Dostupné z: https://fpe.zcu.cz/kvk/

Zprávu sepsala  Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.