Prezentace výsledků první etapy pokusného ověřování v Nostickém paláci

Dne 11. dubna 2018 se na půdě Ministerstva kultury uskutečnilo setkání kulturní platformy na aktuální témata související s Evropským rokem kulturního dědictví a s reflexí akcí a aktivit, které jsou do něj zahrnuty. Vzhledem k tomu, že v posledních letech bývá téma „Vzdělávání v oblasti kulturního dědictví“ stále častěji skloňováno, nabízí se čas od času také připravit otevřenou platformu, která pracovníkům kulturních institucí napříč širokou škálou muzejních profesí umožní mezi sebou diskutovat o tom, kudy se ubírá naše muzejnictví a jaká je jeho budoucnost. K prezentaci aktuálních muzejních trendů náleží také modernizace muzeí, včetně jejich širokého otvírání se veřejnosti a stále oblíbenějšího vzdělávání žáků a studentů v prostředí českých expozic a výstav, které většinou probíhá prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

S ohledem na uvedené skutečnosti je logické, že značná část programu popisované akce byla věnována prezentaci dobré praxe. Kromě seznámení s výstupy úspěšných projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti kulturního dědictví, o něž se na jedničku postarala pí PhDr. Martina Indrová, ředitelka odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ, byly v prostorách Nostického paláce prezentovány také závěry dotazníkového šetření zrcadlící realizaci 1. etapy pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.

Podrobné informace o průběhu projektu, který již po několika málo měsících realizace vykazuje skvělé výsledky, přednesla Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování z NPMK. Předložené závěry výzkumného šetření podaly jednoznačné svědectví o velkém zájmu škol o účast na vzdělávacích exkurzích do českých muzeí a památníků. Pro ilustraci úspěchu uveďme alespoň součet všech žáků, kteří se zúčastnili výuky v muzeích a památnících v rámci pokusného ověřování – celkem: 31 343 žáků. Největším propagačním lákadlem pak byla populární placka s logotypem pokusného ověřování a didaktická pomůcka s názvem „Soustředné kruhy podle JAK“, která je typickým představitelem všeobecně oblíbených papírových didaktických pomůcek. Jde o vizuálně zdařilou skládačku, která je zaměřená na prezentaci vzdělávacího obsahu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Obsah našeho příspěvku pak zaznamenal kladný ohlas nejen u pracovníků českých muzeí, ale také u přítomných zástupců z řad Ministerstva kultury. Paní náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů Ministerstva kultury, JUDr. Petra Smolíková, se poté v roli moderátorky ujala rekapitulace všech přednesených myšlenek, přičemž také kvitovala všechny kroky ke zdárné spolupráci mezi MŠMT a MK. Poslední část setkání se nesla ve smyslu využití neformálního prostoru pro otevřenou diskusi...

Sepsala: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.