O pokladu, který lze jen stěží docenit…

Zpráva z neformální hospitace vzdělávacího programu „Relikviář pro každého“ (NKP St. hrad a zámek Bečov nad Teplou, ve dnech 13. a 14. 6. 2019)

Bečov je město, jehož historie je opředena hned několika zajímavými příběhy. Jedná se
o kouzelné místo v Západních Čechách obklopené malebnou přírodou, které přitahuje pozornost zájemců o poznávání památek už zdaleka souborem jedinečných staveb. Nejen školáci, ale i učitelé, kteří do Bečova přijíždějí na vzdělávací exkurze, aby vstoupili do dávných časů, bývají mile překvapeni tím, že kromě hradu, který se tyčí na skále, zde mohou spatřit další dvě historické budovy, tzv. Horní a Dolní zámek.

V rámci návštěvy Bečova si školy vybírají z nabídky dvou edukačních programů: Relikviář pro každého a Procházka minulostí. Na účastníky prvního jmenovaného programu čeká celá řada zážitků spojených s objevováním skutečného pokladu! Během výuky, která probíhá v zámeckých prostorách,  mají žáci jedinečnou příležitost  spojit poznatky z oblasti dějepisu a umění s prohlídkou památky, kterou lze jen stěží docenit.

Tzv. 3. prohlídkový okruh je primárně určen dětem mezi sedmi až dvanácti lety. Praxe ukazuje, že  jej nejčastěji navštěvují žáci od 1. do 7. třídy. Účastníci programu jsou do prohlídky aktivně zapojováni, hravou formou za pomoci dotykového modelu v reálné velikosti (1 : 1) a komiksu jim průvodce vysvětlí, co je relikviář či relikvie, jaké vzácnosti se v něm ukrývají, a přiblíží život některých světců. Trasa, která je doplněna několika dalšími aktivitami a herními prvky, končí v trezorové místnosti s originálním relikviářem svatého Maura.

Závěry:

Předložené edukační programy byly vytvořeny ve spolupráci s pracovníky PedF UK v Praze. Vzhledem k tomu, že je Státní hrad a zámek Bečov nejen všeobecně známým edukačním centrem, ale i fakultním památkovým objektem Univerzity Karlovy a modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje, je už při vstupu do objektu už na první pohled patrný silný zájem instituce o dětského návštěvníka.

Z hlediska didaktického lze hospitovaný edukační program zpětně hodnotit jako podnětnou výuku, během níž žáci staršího školního věku získávají nové poznatky především z umělecké oblasti. Výkladová část výuky je pro žáky místy až přespříliš náročná  a proto si žádá vznik návrhů na změny k lepšímu. Se zájmem vedení instituce o zapojení žáků do výuky a upřednostnění bádání před výkladem souvisí i snaha reflektovat výuku ze strany nezávislého pozorovatele – neformální hospitace je tudíž vítaná! Kastelán spolu s edukačně zaměřenou pracovnicí mají velký zájem na nezávislé analýze vzešlé z pozorování výuky uskutečněné v rámci prohlídkového okruhu pro děti, ale zároveň si žádají ped. rady spojené s pojmenováním „slabých míst“, které můžou mít klíčový význam při přípravách a poté i realizaci nové podoby klasických prohlídek zámeckých prostor (nejen pro žáky).

Obsah zprávy z hospitace výuky podává reálné svědectví o případu vzdělávání starších žáků, o jehož dopadu na rozšíření učiva není pochyb. Pozorování výuky napříč různými tematickými okruhy i v rámci rozdílného zaměření s ohledem na věk a vstupní znalost návštěvníků umožňuje zmapovat „mezery“ ve výuce, které se dají využít při vzniku alterací edukačně zaměřených programů/ prohlídek pro školy. V oblasti edukace kulturních památek jde o příklad způsobu zprostředkování, které odpovídá vzdělávání v nadstandardní kvalitě!

Samostatnou pochvalu zaslouží příkladný postoj vedení instituce ke změnám k lepšímu a snaha pracovníků o podporu tzv. nové kultury ve vzdělávání. Zvlášť cenný je přístup kastelána, Mgr. Tomáše Wizovského, který usiluje o zprostředkování co nejhlubšího zážitku žákům při předávání poznatků o Relikviář sv. Maura, a přitom klade důraz na využívání moderních způsobů výuky při převyprávění několika historických příběhů z oblasti Bečova. Výsledky šetření ukazují, že během takového učení se většina školáků postupně stává skutečnými partnery pro průvodce. V neposlední řadě se při posuzování zdejší edukační praxe potvrdilo, že je zařazení Státního hradu a zámku Bečov do druhého běhu pokusného ověřování i do nabídky spolupracujících institucí v dalších letech zcela na místě! Bečovští mají plné právo být hrdým nositelem motta: „Myslíme na děti!“

 

Souvislost se školním kurikulem?

Obsah edukačního programu se primárně vztahuje k podpoře výuky ve třech vzdělávacích oblastech RVP ZV: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura.

Ke stažení:

 

V rámci sledované hospitace výuky se vzdělávání na Bečově zúčastnili žáci 7. ročníku ZŠ Jílovská, Praha 4.

 

Autor edukačního programu: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. (katedra dějin a didaktiky dějepisu, PedF UK v Praze).

Lektorovala: Alena Švehlová, průvodce

 

Dne 26. 6. 2019 sepsala hospitační zprávu Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování, která je zároveň autorkou fotografií