Hledá se ten, kdo má v ruce zlatý klíč od nebeské brány…

Zpráva z neformální hospitace interaktivní komentované prohlídky „Petrův… a jiné“ (Arcidiecézní muzeum Olomouc, dne 6. 6. 2019)

Křesťanské náměty patřily v určitých fázích vývoje výtvarného umění k nejdůležitějším motivům, zvláště pak v raně křesťanském a středověkém období. Ustoupily v období renesance, aby se zase silně projevily v období protireformace a baroka. S tzv. Kristovou i Mariánskou ikonografií a se ztvárňováním apoštolů, evangelistů a světců se žáci začínají seznamovat ve škole už na 1. stupni. Protože se u většiny z nich jedná o jedno z úplně prvních setkání se světem starého umění, je pro učitele o to složitější najít vhodný způsob, jak přilákat zájem mladších školáků o tak náročná kunstihorická a duchovní témata. Kolegy z Olomouce napadlo přibrat si na pomoc k učení žáků ve stálé expozici nositele klíče od nebeské brány…

Předložený edukační program Petrův … a jiné byl vytvořen pracovníky edukačního oddělení AMO cca před třemi lety. Stalo se tak na základě poptávky vedení instituce po oživení stálé expozice Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě a přizpůsobení jejího obsahu potřebám a zájmům žáků 1. stupně ZŠ. Tento typ interaktivní prohlídky dnes patří k jedné z nejčastěji vyhledávaných forem vzdělávání školami, kterou učitelé preferují především kvůli zařazení zábavně-poznávacích aktivit do učení v muzeu.

Z hlediska didaktického se jedná o badatelsky zaměřenou výuku podporující komunikaci 
o starém umění mezi lektorem a žáky a také mezi žáky navzájem, včetně rozvoje skupinové interakce. Úvodní aktivitou je hmatovka, která je u menších školáků velmi oblíbená.  Následuje výklad s prvky didaktické hry, kdy jsou žáci nabádáni k hledání postav s klíčem v ruce v expozici. Po vysvětlení, kdo byl svatý Petr, jsou žáci nenásilnou formou postupně seznamováni s náročnými kunsthistorickými pojmy jako atribut, adorovat, archanděl, baroko, oltář apod. 

Prostřednictvím individuálního i společného řešení interaktivních učebních úloh (vstup do rolí poutníků, stavba kláštera z vlastních těl aj.), získají žáci základní informace o třídění umění na um. oblasti (malířství – sochařství – architektura). Zároveň jsou jim předány vstupní informace o existenci um. slohů, vždy včetně uvedení názorné ukázky (na příkladu vlivu baroka na podobu Olomouce, které je charakteristické pro zdejší prostředí). Poslední část expoziční fáze výuky je věnovaná poučení z oblasti starých řemesel: žáci se dozvědí, co dělal v minulosti řezbář, zlatník, sklář apod. Výsledkem reálné spolupráce těchto řemeslníků je třeba vystavený Oltář s Pannou Marií Svatokopeckou (tzv. Zahnerův oltář), u něhož končí interaktivní prohlídka základního expozičního okruhu. Poté následuje opakování učiva a proběhne diskuse o názorech jednotlivých účastníků na staré umění  (při níž žáci využívají nových pojmů z pracovních listů).

Závěry:

Předloženou muzejní edukaci lze zpětně hodnotit jako podnětnou výuku, během níž žáci mladšího školního věku získávají základní poznatky z umělecké oblasti. Neméně zajímavá je ale také snaha lektora přivést žáky k samostatné orientaci v architektonicky složité historické budově (dle plánku). Pozitivně lze hodnotit také jeho záměrné využití času během interaktivní prohlídky, který věnuje výchovným otázkám – žáci jsou poučeni o slušném chování v paměťových institucích a zároveň opakovaně vybízeni k ochraně sbírkových předmětů.

Výsledek šetření, které bylo realizováno v rámci zážitkově laděné interaktivní prohlídky s jasně zacíleným komentářem lektora, přináší svědectví o tom, že tato forma výuky je přiměřená věku, znalosti a potřebám žáků… a že takový způsob vzdělávání vykazuje bohatý edukační potenciál, který lze reálně využít k probuzení hlubšího zájmu o umění u mladších školáků. Na to, že si děti zážitkové vzdělávání v muzeu opravdu užily, zpětně poukazují jejich odpovědi i obrázky…

Obrázky dětí

Souvislost se školním kurikulem? 
Obsah edukačního programu se primárně vztahuje k podpoře výuky ve třech vzdělávacích oblastech RVP ZV: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura.

Ke stažení:

V rámci sledované hospitace výuky se vzdělávání v AMO účastnili žáci 2. a 3. ročníku ZŠ Nová Role, Opava.

Autor interaktivní komentované prohlídky: Mgr. Marek Šobáň, Ph.D. (připravil ve spolupráci s Mgr. Hanou Lamatovou), který zároveň prohlídku lektoroval.

Dne 11. 6. 2019 sepsala hospitační zprávu Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování, která je zároveň autorkou fotografií