Úvodní slovo pro jednání vlády ČR

SCHŮZE VLÁDY: 6. 11. 2017

NÁZEV BODU: Návrh prioritních úkolů pro přípravu a realizaci národních oslav výročí J. A. Komenského 2018-2022

ČÍSLO BODU: Pro informaci_6

V souvislosti s plánovanými aktivitami k 350. výročí úmrtí (v roce 2020) a 430. narození J. A. Komenského (v roce 2022) se předkládá informace o připravovaných oslavách odkazu J. A. Komenského.

Jádro kulturních aktivit připomínajících uvedená výročí budou tvořit zejména projekty českých muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření a ze zahraničí především  Muzeum Komenského v Naardenu. Veškeré aktivity budou koordinovány Pracovní skupinou složenou ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, ze zástupců muzeí zabývajících se odkazem J. A. Komenského a zástupců univerzitní obce.

Hlavním koordinátorem oslav bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Ministerstvem kultury.

V únoru 2018 předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s  Ministerstvem kultury materiál, který zpřesní obsahovou stránku úkolů, včetně harmonogramu a vymezí finanční stránku jednotlivých úkolů.

ZPRACOVAL: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

SCHVÁLIL: RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické