Národní oslavy výročí J. A. Komenského 2020-2022 vrcholící 15. listopadu 2020

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) v čele s ředitelkou PhDr. Markétou Pánkovou bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováno koordinátorem Národních oslav J. A. Komenského. Jedná se o tříletý projekt ve spolupráci s organizací UNESCO a jeho cílem je připomenout Komenského odkaz pro 21. století. Projekt je orámován dvojicí jeho významných výročí, a to 430. výročím jeho narození v roce 2022 a aktuálním 350. výročím úmrtí, které si bude Česká republika připomínat dne 15. listopadu 2020. Oslavy byly oficiálně zahájeny v Národním muzeu v Praze dne 2. září 2019 za účasti vládních představitelů a zástupců ministerstev školství, kultury, zahraničních věcí a zástupců univerzit a dalších paměťových institucí.

Jádro oslav je tvořeno činnostmi významných státních paměťových institucí v podobě stálých expozic, výstav, doprovodných programů a vzdělávacích projektů určených pro širokou veřejnost. Svými aktivitami se z tuzemských paměťových institucí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvem kultury zapojily NPMK, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Akademie věd České republiky. Ze zahraničí pak Muzeum J. A. Komenského v Naardenu a Oblastní muzeum v polském Lešně. K akcím k výročí se připojila nejen  řada českých škol v zahraničí, vědecká pracoviště v Rusku, Maďarsku, Polsku, ale i Česká televize, Český rozhlas 2 a další média. V tomto období rozhodně nekončí práce na encyklopedii (pod názvem Encyclopaedia Comeniana), která bude zahrnovat veškeré informace o životě, díle a odkazu J. A. Komenského.

Oslavy byly zahájeny již v lednu 2020 výstavou NPMK KOMenský v KOMiksu. V rámci Národních oslav celou dobu probíhá soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“ , přičemž žáci a studenti malují portréty Komenského, čímž jej „zpřítomňují“ ve své škole, resp. školní třídě, a připomínají si tak tvorbu Učitele národů. Soutěže se účastní i zahraniční instituce včetně Českých škol bez hranic či krajanských spolků, které si velmi často půjčují výstavy NPMK spojené s Komenským. Národní oslavy J. A. Komenského a celkově osobnost Komenského v zahraničí tedy značně rezonuje. „Je pozoruhodné, že Češi žijící v zahraničí si zvolili v kalendáři svůj významný den – 4. únor – den, kdy Komenský odešel do exilu. Jedná se o ideální příležitost připomínat si vazbu mezi Českou republikou a cizinou právě prostřednictvím osobnosti, jako byl Jan Amos Komenský“, říká ředitelka NPMK, Markéta Pánková.

NPMK se dne 15. listopadu 2020 účastní speciální akce organizovanou filosofickým ústavem Akademie věd ČR, jež bude zasvěcena četbě Komenského díla. I kvůli situaci ohledně šíření koronaviru se celý svět spojí „online“, aby na sebe postupně navazovalo patnáctiminutové čtení napříč kontinenty celých 24 hodin. NPMK si vybralo Informatorium školy mateřské, příručku k výchově předškolních dětí.

NPMK také spolupracovalo s Českou televizí, které byly poskytnuty muzejní prostory k natáčení pořadů k 350. výročí úmrtí Komenského. Všechny pořady, resp. jejich harmonogram naleznete ZDE včetně publicistického pořadu „Historie.cs“ s moderátorkou, historičkou Marií Koldinskou. Dne 14. 11. 2020 bude v Českém rozhlasu Dvojka odvysílán v rámci pořadu „Po Česku“ rozhovor Václava Žmolíka s Markétou Pánkovou na téma „Po stopách Komenského, návštěva míst, spojených s jeho životem“ .

Veškeré aktivity Národních oslav výročí J. A. Komenského naleznete na webových stránkách www.comenius350.cz.

Ke stažení