Knihovna doporučuje

Kniha

autoři Markéta Machová, Marie-Christine Knippels, který otiskl časopis Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách Praha, roč. 31, č. 2 (2021), s. 19-33.

Poznatky z biologie jsou při výuce prezentovány jako postupně za sebou řazené celky, kdy příbuzná témata jsou často oddělena velkými časovými intervaly. Studenti se tak soustředí na specifické části přírodních procesů (druhy rostlin, zvířat, stavba vnitřních orgánů apod.), ale následně selhávají, když mají vysvětlit vztahy mezi jednotlivými částmi přírodního prostředí a procesy, které toto prostředí utvářejí. Autorky podporují koherenci v biologickém vzdělávání a zdůrazňují její důležitost. Prezentují různé typy koherence, vysvětlují, proč je podpora koherence tak komplikovaná, a představují jo-jo strategii ve výuce přírodopisu a biologie ve třídě, založenou na opatrném užívání hierarchických úrovní biologické organizace.

Kniha

team of the authors: Bohumíra Lazarová etc. Brno : Masaryk University Press, 2020.

Studie je jedním z hlavních výstupů projektu Leading Learning by Networking (projekt Erasmus+). Pojednává o řízení "učících se sítí" ve školách s ohledem na jejich poslání. To vše v kontextu rostoucí rozmanitosti ve školách. Text se skládá ze tří hlavních částí.

 

Kniha

autor Aletha SolterováPraha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021.

Kniha pomůže vyřešit výchovné problémy s dětmi od narození do dvanácti let věku. A to bez použití trestů či odměn, nebo-li metody "cukru a biče". Umožní nahlédnout pod povrch běžných konfliktů a zaměřit se na skryté emoce, které obtížné chování často způsobují.

 

Článek

autoři Roman Petrenko Miroslav Líbal, který otiskl časopis Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky, roč. 8, č. 4 (2021), s. 20-22.

Autoři předkládají výsledky unikátního výzkumu o rizikovém chování žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol a gymnázií, který proběhl v Praze v prosinci 2020 a zúčastnilo se ho 8 724 respondentů ve věku 11 až 21 let. Výzkum probíhá každý rok již od roku 2016. Srovnání dat s předešlými roky tak nabízí ojedinělou možnost srovnání současného stavu se situací před nástupem koronaviru a distanční výuky. Hlavní zjištění autoři shrnují do pěti klíčových bodů, doplňují grafy a závěrem uvádějí doporučení poradenskému týmu školy.

 

Kniha

autor Victor J. DrapelaČeský Tešín : Finidr, spol. s r.o.

Odborných výkladů dynamiky "osobnosti" a jejího vlivu na chování člověka je mnoho a orientace v nich je obtížná. Autor zde předkládá reprezentativní výběr třinácti nejdůležitějších teorií osobnosti v psychologii s důrazem na životy jejich autorů a navrhuje i určité "jednotící" pojetí.

 

Kniha

editovali: Radek Hanuš & Jana HakováPraha : Nadace Pangea, 2021.

Metodické postupy, jak vytvářet kurzy. Zjistíte, jak vytvářet a uvádět zajímavé hry a jak lze rozvíjet člověka pomocí her a programů. Také se naučíte budovat odolnost, vytrvalost, odpovědnost a odvahu u účastníků různých kurzů.

 

Článek

autor Ludmila Třeštíková, který otiskl časopis Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol Praha, roč. 18, č. 5 (2021), s. 15-18.

Autorka představuje projekt kombinovaného vzdělávání, které má prověřit možnosti zařazení on-line metod do běžné výuky. Navazuje na zkušenosti s distančním vzděláváním a zkouší různé možnosti digitalizace práce pro učitele a podporu žáků. Projekt je realizován na principu dobrovolného zapojení škol. Součástí úvodního textu je vyjádření několika ředitelů škol, kteří se vyjadřují k tomu, proč se účastní pokusného ověřování, proč je podle jejich názoru kombinovaná výuka pro žáky vhodná a jaké varianty kombinovaného vzdělávání preferují.

Kniha

autor Silvie PýchováPraha : Wolters Kluwer, 2020.

Doba se průběžně "mění" a o vzdělávání mluví dnes hodně lidí. Mnohé komentáře pod články se vzdělávací tematikou však nejsou kvalitními a věcnými příspěvky do diskuse, ale mají spíše podobu osobních urážek a emočních výlevů (diskusní "žumpa"). Vést diskusi je totiž složité a týká se to i vedení rozhovorů. Tato publikace by to mohla usnadnit...

 

Kniha

autoři Věra Čadilová, Zuzana ŽampachováV Praze : Pasparta, 2021.

Kniha umožňuje nahlédnout do obsahu práce asistenta pedagoga dětí s autistickými poruchami. Umožňuje také popsat jeho práci s ohledem na věk dětí či typ školy, kterou navštěvují.

 

Článek

autoři Jan Kohoutek, Vítězslav Lounek, Michaela Šmídová, Jana Korečková, který otiskl časopis Sociologický časopis = Czech sociological review, roč. 57, č. 1 (2021), s. 47-73.

Článek se zaměřuje na vztah mezi sociálním statusem vysokoškolských studentů a situací, ve které se ocitají po dokončení post-masového vysokoškolského studia. Zkoumá hypotézy týkající se dopadu rodinného zázemí, příjmů, znovuzvolení studijní disciplíny a nasycení prestižních oblastí studia (medicína, právo) na vzorku jednotlivých studentů z elitního prostředí. Výsledky studie poukázaly na skutečnost, že český vzdělávací systém je výrazně selektivní a stratifikovaný. 

Kniha

autor Milan NakonečnýV Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021.

Geneze osobnosti, její utváření, struktura, dynamika a typologie charakterů. Různé psychologické školy a jejich přístup k problematice. Autor vychází z nejnovějších poznatků domácí i zahraniční psychologie. Nejnovější odborná učebnice.

 

Kniha

autoři Michaela Karsten, Günther KarstenV Brně : BizBooks, 2021.

Jsou lidé s výbornou pamětí "hříčkou přírody", nebo jde o kombinaci talentu od Boha a tvrdé práce a co se děje v jejich mozku - odpověď najdete v knize. Kdo by se nebál oslabování paměti ve stáří... Na tyto otázky vám mohou odpovědět lidé, kteří již mají s problematikou zkušenosti.