Knihovna doporučuje

Kniha

autor Jan PrůchaPraha : Grada Publishing, 2020.

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi.

 

Kniha

autor Kateřina JuklováPraha : Grada, 2019

Budoucí učitelé a jejich studijní procesy. Přehled nejvýznamnějších poznatků o klíčových dimenzích studijních procesů. Učitelovy koncepce. Osobní epistemologie budoucích českých učitelů jako předmět zkoumání.

 

 

Článek

autoři Eva Janštová, Alena Slezáčková, který otiskl časopis Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 3 (2018), s. 7-24

Pozitivní edukace vychází z poznání, že vyšší míra duševní pohody, optimismu a pozitivního naladění souvisí úzce s akademickou úspěšností. Přehledová studie seznamuje čtenáře s teoretickými východisky a argumenty pro vznik a rozvoj pozitivní edukace ve světě i u nás. Představuje prokazatelně efektivní programy pozitivní edukace, které se zaměřují na budování psychické odolnosti, rozvíjení silných charakterových rysů, zvyšování osobní pohody a životní spokojenosti u vzdělávajících se jedinců ve všech stupních vzdělávání.

 

Kniha

autor Hans SohniPraha : Portál, 2019.

Seznámení se sourozeneckou dynamikou ukazuje, jak vztahy se sourozenci významně zasahují do našich životů. Sourozenectví patří k nejdelším vztahům. Je zdrojem významných zkušeností. Sourozenci nás provázejí po celý život a vztahy k nim se proměňují, vyvíjejí. Od rivality až po spojenectví.

 

 

Kniha

autoři Frank Rennie and Keith SmythLondon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.

Klíčové koncepce. Průvodce pro všechny, kteří chtějí porozumět pojmům, přístupům, problémům a technologiím spojeným s digitálním učením.

 

 

Článek

autor Veronika Kolaříková, který otiskl časopis Pedagogická orientace : vědecký časopis, roč. 28, č. 3 (2018), s. 496-540.

Využití konstruktivistických teorií učení není omezeno jen na prostředí školy, čím dál více pozornosti jim je věnováno také v jiných institucích, především muzeích. Ve studii jsou představeny konstruktivistické teorie učení, jejich ukotvení v konstruktivistickém paradigmatu i jejich následná aplikace do prostředí muzea. Rozebírány jsou základní konstruktivistické prvky v edukační praxi.

 

Kniha

edited by John L. Rury and Eileen H. TamuraNew York : Oxford University Press, [2019].

Globální pohled na historický vývoj vzdělávacích institucí, systémy vzdělávání, vzdělávací myšlenky a vzdělávací zkušenosti. Dějiny vzdělávání. Národní vzdělávací systémy. Nerovnost a diskriminace. Vzdělávací reformy.

 

Kniha

autoři Ladislav Zilcher, Zdeněk SvobodaPraha : Grada, 2019.

Inkluze ve vzdělávání z různých hledisek: filozofické, obecně didaktické, speciálně-pedagogické a historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi.

 

Článek

autor Šárka Velhartická, který otiskl časopis Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, roč. 62, č. 3 (2018/2019), s. 8-18

V článku prezentovaná případová studie se v úvodu zaměřuje na prostředí, v němž probíhá výchova bilingvních dětí (mluvících česko-italsky) a na důvody, proč děti používají v hovoru v jednom jazyce slova druhého jazyka. Poté demonstruje paralelní užívání dvou odlišných jazyků bilingvními dětmi na konkrétních jazykových situacích (téma školy a školního prostředí, popisování vztahů a rozhovorů s kamarády, téma kroužků a sportu, převyprávění obsahu knihy v italštině, sledování filmů v italštině aj.).

 

Kniha

autoři Russell Grigg and Helen LewisLondon [etc.] : Sage, 2019.

Jak vyučovat kreativní a kritické myšlení ve škole. Co víme o myšlení a proč se máme učit myslet. Myšlenkové mapy, myšlenkové klíče. Případové studie.

 

Kniha

editoři Petr Naske, Jiří Nosek, Adéla Zehringerová, Stanislav Vašát[Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019.

Představení Digikoalice. Katalog členských organizací platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podporujeme společně rozvoj celoživotního učení dětí i dospělých s využitím digitálních technologií. Příklady inspirativní praxe.

 

Článek

autoři Eva Janštová, Alena Slezáčková, který otiskl časopis Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 3 (2018), s. 7-24

ozitivní edukace vychází z poznání, že vyšší míra duševní pohody, optimismu a pozitivního naladění souvisí úzce s akademickou úspěšností. Přehledová studie seznamuje čtenáře s teoretickými východisky a argumenty pro vznik a rozvoj pozitivní edukace ve světě i u nás. Představuje prokazatelně efektivní programy pozitivní edukace, které se zaměřují na budování psychické odolnosti, rozvíjení silných charakterových rysů, zvyšování osobní pohody a životní spokojenosti u vzdělávajících se jedinců ve všech stupních vzdělávání.