Knihovna doporučuje

Článek

autor Lucie Zormanová, který otiskl časopis Rodina a škola, roč. 67, č. 5 (květen) (2020), s. 18-19.

Autorka v textu upozorňuje na příčiny rušivého chování žáků ve výuce. Rušivé chování je ovládáno podvědomě, problémoví žáci často nenarušují výuku úmyslně. Jsou uvedeny tyto základní příčiny: žák usiluje o pozornost, které se mu doma nedostává; bojuje s učitelem o moc (hra kdo s koho); agresivní žák chce, aby se ho ostatní báli; testuje hranice, kam až může zajít a co si může u jednotlivých učitelů dovolit. Na žáka má vliv negativní postoj rodiny ke vzdělání, škole nebo učiteli.

 

Kniha

autoři Jan Slavík, Lenka Hajerová Műllerová, Pavla Soukupová et al. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.

Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře - budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Základní poznatky nabízející odpovědi na nejdůležitější teoretické otázky a praktické problémy tzv. reflektivní praxe. Reflektivní praktik je učitel, který má zájem opakovaně čerpat poučení z pozorné reflexe své profesní činnosti.

 

Kniha

autoři Miroslava Kovaříková, Eva MarádováPraha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020.

Uvádí teoretické základy a empirické poznatky klíčové pro didaktiku výchovy ke zdraví a bezpečí, vzájemně je propojuje ve snaze předložit takové pojetí oborové didaktiky, které bude korespondovat s aktuálními požadavky na vzdělávání.

 

Článek

autoři Martin Dlouhý, Romana Luňáková, Irena Svobodová, který otiskl časopis Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, roč. 86, č. 3 (2020), s. 7-14.

V souvislosti s rostoucí prožitkovou tendencí na úkor výkonnostní úrovně vyvstává otázka vlastního hodnocení žáků v tělesné výchově. Úvodní část článku se pokouší odpovědět na otázky, co zahrnout do hodnocení, proč se má žák hodnotit a jak. Následuje přehled způsobů, forem a metod hodnocení převládajících u učitelů ve vztahu k žákům 1. stupně základní školy. Autoři uvádějí výsledky regionální studie. Výzkumný soubor byl tvořen učiteli 1. stupně ZŠ v Královéhradeckém kraji (67 škol). Výsledky dotazníkového šetření jsou rozčleněny do tematických částí, převedeny do podoby grafů a okomentovány.

 

 

Kniha

autor Jana StaráPraha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

Problematika práce učitelů s učebnicemi, protože učitel je klíčovým aktérem toho, jak je potenciál učebnic využíván. Druhou část publikace tvoří popis a výsledky realizovaného výzkumu.

 

Kniha

autor Aletha SolterováPraha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019.

Příručka pro rodiče zaměřená na vývojové, citové a pedagogické potřeby dětí ve věku 2-8 let. Výchova dětí ze všech důležitých úhlů pohledu. Význam dětské hry pro výběr vhodné školy, podpora samostatného uvažování ke zvládání konfliktů, vedení choulostivých rozhovorů o sexualitě nebo smrti, šikana.

Článek

autor Olga Lošťáková, který otiskl časopis Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, roč. 27, č. 5 (květen) (2020), s. 18-19.

Stres jako běžná součást každodenního života. Článek přináší praktické tipy, jak stres zvládat či mu předcházet. Základem stresu je sebepoznání, tj. jak se stres projevuje. Dalším krokem je poznat stresory. Na každého působí něco jiného a v jiné míře. Důležité je ovlivnit to, co ovlivnit můžeme, a přijmout realitu, pokud to změnit nemůžeme. Další nástroje stress managementu: posilovat všímavost, pozorovat dech, skenování těla. Dechová, fyzická a relaxační cvičení. Životní priority. Péče o duši.

 

Kniha

autoři Dominik Dvořák, Jakub Holec, Michaela DvořákováPraha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.

Teoretická a metodologická východiska. Procesy tvorby kurikula. Kniha popisuje vývojové tendence prostřednictvím popisu případových studií ve vybraných zemích.

 

Kniha

autoři Kelly-Ann Allen a Peggy KernAbingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.

Tato kniha, navržená pro učitele, psychology a poradce, představuje strategie a koncepty založené na důkazech, které pomáhají rozvíjet pocit, že škola je tu pro studenty. Tento pocit pomáhá k dosažení lepších výsledků v oblasti duševního zdraví u dospívajících, zvýšeným výkonem školy a vyšší míra retence. Skládá se ze šesti modulů, které zkoumají spojení s rodiči, učiteli, přáteli, spojení se sebou samým, spojení s učením, spojení s pomocí, lze jej použít v kontextu jednotlivce nebo skupiny, a také jako terapeutický nástroj nebo preventivní nástroj. Každý modul má úvodní část, která popisuje, jak lze modul přizpůsobit různým situacím, aby se mladí lidé spojili se školou.

 

Článek

autor Lenka Polášková, který otiskl časopis Poradce ředitelky mateřské školy : aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy, roč. 9, č. 10 (červen 2020) (2019/2020), s. 32-34.

Formativní hodnocení není srovnávání žáků mezi sebou, ale je zaměřeno na dosahování učebních cílů každého z nich. Jeho přínosem je užitečná informace o výsledcích žáka v průběhu vzdělávacího procesu. Do tohoto procesu má být zapojeno dítě samotné. Nevýhodou je, že nelze počítat s rychlým efektem, a obtíže často způsobuje i přístup rodičů (ptají se "Co jsi dostal?" místo "Co ses naučil?"). Tipy na dorozumívací metody komunikace žáka s učitelem - barevné kelímky, semafory, smajlíci. Uveden je dotazník podnětného prostředí - mapování prostředí pro aplikaci formativního hodnocení. Žák se musí naučit používat sebereflexi.

Kniha

autor Jiřina BednářováBrno : Edika, 2020.

Nepostradatelný pomocník pro rodiče předškoláků, který obsahuje ucelený systém pracovních listů a metodického návodu pro dospělé. Jsou zaměřeny na podporu vývoje schopností a dovedností potřebných pro rozvoj myšlení dítěte a zároveň tvoří předpoklady k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Kniha

autor Christoph EichhornPraha : Raabe, 2019.

Příručka pro učitele zabývající se dodržováním pokynů a pravidel ve třídě tak, aby vyučující mohli se svými žáky navázat dobré vztahy, a které by žákům umožnily dobře se učit.