Knihovna doporučuje

Článek

autoři Martina Friedlová, Martin Lečbych, Daniel Dostál, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá, Filippo Aschieri, který otiskl časopis Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, roč. 62, č. 6 (2018), s. 591-601

Zvídavost vůči sobě je postojovou motivací jedinců k poznávání sebe samých a k odhalování nových aspektů svého psychického fungování. Cílem předložené studie bylo ověřit strukturu české verze škály zvídavosti vůči sobě pro studenty gymnázií a zjistit její spolehlivost.

Kniha

Autor George SachsV Praze : Pasparta, 2019.

Publikace je sestavena jako nástroj, který terapeuti využívají při práci s dětmi a dospívajícími, kteří prožili nějaké trauma.

 

Kniha

Autoři Jakub Macek, Věra Motyčková, Anna Pacovská, Karel Strachota, Kateřina Šafářová, Jaroslav ValůchPraha : Člověk v tísni, o.p.s., 2019.

Metodika. Audiovizuální lekce do výuky. Materiály do výuky o mediálním obrazu migrace.

 

Kniha

autor Antonín Šplíchal. Praha : Fragment, 2019.

Připravte své dítě na nástup do první třídy pomocí pracovního sešitu a ukažte mu, že se není čeho bát. Procvičujte pozornost, soustředění, grafomotoriku a uvolňovaní ruky.

 

Kniha

autor Michal ČernýBrno : Masarykova univerzita, 2019.

Informační a datové kurátorství. Modely digitálního informačního kurátorství. Digitální knihovny. Otevřené zdroje, nástroje a kompetence kurátora. ICT v životě školy. Osobní vzdělávací prostředí.

 

Článek

autor Iva Vachková, který otiskl časopis Tvořivá dramatika Praha, roč. 29, č. 3 (2018), s. 1-18. 

Příspěvek se věnuje aktivizačním metodám ve vyučování dějepisu. Autorka příspěvku nejprve vysvětluje, že v obecné didaktice se v rámci aktivizačních metod rozlišuje metoda simulační (řešení problému z běžného života v simulované, modelové situaci) a metoda inscenační (přehrávání určité situace žáky v rolích podle předem stanoveného scénáře). Věnuje se pak didaktice dramatické výchovy a jejímu využití ve vyučování dějepisu v českých, britských a německých školách; opírá se přitom o odbornou literaturu k tématu. Uvádí názorné příklady techniky hraní v roli při dějepisné výuce.

Kniha

Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2019.

Zkušební testy z českého jazyka pro cizince žádající o trvalý pobyt.

 

Kniha

autoři Monika Brusenbauch Meislová et al. Praha : Česká školní inspekce, 2019.

Vymezení a hodnocení čtenářské gramotnosti v rámci šetření PIRLS. Předškolní vzdělávání žáků a jeho vliv na čtenářskou gramotnost. Kvalita učitele, faktor motivace a spokojenosti a uplatňované postupy práce s žáky při výuce čtení. Využívání ICT v rámci výuky.

 

 

Kniha

Autoři Zora Syslová, Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková, Kateřina Beaufortová a Lucie Štěpánková. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

Nástin vývoje didaktiky v předškolním vzdělávání a současný pohled. Charakteristika dětí předškolního věku. Role učitele MŠ. Cíle, obsah, organizace, metody, projektování a hodnocení předškolního vzdělávání.

Kniha

autoři Jana Bartošová, Jan Šimek a Magdaléna Šustová. Praha : Česká školní inspekce ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského, 2019

Historie fungování dohledu nad školami v českých zemích. Řada ukázek z dobových úředních dokumentů, pamětí, dopisů či denního tisku, které dokreslují každodenní realitu školního dohledu z různých úhlů pohledu.

Článek

autor Oldřich Matoušek a Hana Pazlarová, který otiskl časopis Fórum sociální práce Roč. [8], č. 1 (2017), s. 39-58

Příspěvek v úvodu charakterizuje profesi sociálního pracovníka OSPOD (orgánů sociálně-právní ochrany dětí) a předkládá výčet znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro výkon profese. Dále přináší přehled nejnáročnějších úkolů a situací, které musí pracovník OSPOD během výkonu svého povolání řešit. Zabývá se otázkou kvalifikace a kvalifikační úrovně sociálních pracovníků OSPOD dle Evropského rámce kvalifikací. Analyzuje kurikula příslušných studijních oborů vyšších odborných škol a vysokých škol z pohledu jejich relevantnosti pro kvalifikaci pracovníků OSPOD. Přináší přehled vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a shrnuje výsledky šetření mezi 44 pracovníky OSPOD Severomoravského kraje zaměřeného na jejich vzdělávací potřeby. Na základě zjištěných výsledků navrhuje změny ve vzdělávání pracovníků OSPOD.

Kniha

autoři Jana Hrubá a Martin Chvál. Praha: Wolters Kluwer, 2019

Soubor příspěvků o realizaci autoevaluace ve školách. Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení, obsah vzdělávání, klima škol, přístupy k žákům a studentům a jejich rodičům, formy a metody práce učitelů a jejich další vzdělávání, řízení škol, získávání dat a informací, zpracování dat, jejich analýza a interpretace a nakonec autoevaluační zpráva.