Prezentace knihy „Národní“ školství za první československé republiky

Praha, 28. 1. 2019 – V úterý 29. 1. 2019 v 16:00 se koná prezentace knihy „Národní“ školství za první československé republiky.

Monografie vyšla v nakladatelství Academia (v edici První republika) díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Technické univerzity v Liberci. Zaměřuje se na vývoj vzdělávacích cílů a obsahů obecných a měšťanských škol.

V měšťanských školách plnila povinnou školní docházku většina meziválečné populace Československa. Chod „národních“ škol byl výsledkem odborné pedagogické diskuse učitelské veřejnosti, která se sdružovala v mnoha organizacích, odborných fórech a institucích. Kniha „Národní“ školství za první Československé republiky zaměřuje pozornost na reformu vzdělávacího systému, vnitřního chodu škol a na otázku postavení žáka ve škole. Autoři zkoumali vzdělávací a výchovné cíle, vyučovací metody a také pomůcky v tehdejších školách. Stranou výzkumu nezůstalo vzdělávání tělesně a mentálně postižených, školy pro krajany v zahraničí, ani školy zřizované pro emigranty a další cizince v ČSR.

Autoři zkoumají „národní“ školství jako prostředek řešení národní i sociální otázky v mnohonárodnostním Československu za první republiky. Publikace zároveň otevírá diskusi na téma výchovy v demokratickém státě a také téma vztahů školy a církve. Monografie vznikla zásluhou autorského týmu odborníků z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Technické univerzity v Liberci, a to pod vedením doc. Tomáše Kaspera, Ph.D., doc. PhDr. Dany Kasperové, Ph.D. z TU v Liberci a PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky NPMK, kteří se soustavně věnují problematice dějin školství, výchovy a vzdělávání v českých zemích.

KONTAKT:

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
tel.: 257 533 455 (sekretariát)
e-mail: renner@npmk.cz
http://www.npmk.cz

cenik.npmk.cz

Ke stažení