V rámci vzdělávacích programů vždy počítáme s přímou pedagogickou činností učitele

Zákon č. 198/2012 Sb. na právní úpravě mimoškolních akcí a odměňování pedagogických pracovníků, jež se účastní kulturních akcí se svými žáky, nic nemění.

Pedagogičtí pracovníci v pracovní době vykonávají přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností. Účast na akcích organizovaných školou je výslovně zahrnuta do výčtu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb. Jedná se tedy o standardní práci pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat dle platných právních předpisů. Plat se pedagogickým pracovníkům nekrátí ani i v případě, kdy z důvodu účasti na podobné akci nesplní svůj stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (např. učitel neodučí jemu stanovený počet hodin, neboť šel s žáky na výlet).

Výklad MŠMT:

Příplatek za přespočetnou hodinu je konstruován jako příplatek za skutečně vykonanou přímou pedagogickou činnost navíc (tj. nad ředitelem stanovený týdenní rozsah, tedy nad základní pedagogický úvazek, který je např. na základní škole 22 hodin). Pokud tedy pedagog přímou pedagogickou činnost navíc nevykoná (protože v části svého úvazku v konkrétním týdnu konal místo přímé pedagogické činnosti pouze práce související), není žádný důvod, aby mu byla zaplacena příplatkem, protože vůbec nevznikla….

Výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou pouze doby, které se podle § 348 zákoníku práce považují za výkon práce (např. doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, doba dovolené, doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek). Pokud tedy pedagogickému pracovníkovy odpadnou např. 2 hodiny přímé pedagogické činnosti z důvodu návštěvy lékaře (což je překážka v práci podle § 348 ZP), považují se za vykonané a započítávají se mu jako vykonaná přímá pedagogická činnost.

Zejména v souvislosti s exkurzemi a návštěvami vzdělávacích akcí vzniká otázka, zda při nich pedagogický pracovník vykonává dohled nad žáky či přímou pedagogickou činnost. Co je přímou pedagogickou činností lze dovodit z § 2 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce: jde o přímé působení na vzdělávaného, kterým se uskutečňuje výchova a vzdělávání na základě školského zákona. Hranice mezi jednotlivými činnostmi může být neostrá a bude vždy záležet na individuálním posouzení případu. Lze však jednoznačně konstatovat, že výkon přímé pedagogické činnosti není výhradně vázán na místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo kde jsou poskytovány školské služby. O tom, zda bude vykonávána přímá pedagogická činnost, rozhoduje zásadně ředitel školy. Přímou pedagogickou činností nebude nikdy pouhý dohled nad žáky po cestě na mimoškolní akci a z ní, dohled při divadelním, filmovém a podobném představení (pedagogický pracovník zde nemůže na žáky přímo působit).

Skutečnost, že za přespočetné hodiny se nepovažují hodiny přímé pedagogické činnosti nad základní pedagogický úvazek, pokud základní pedagogický úvazek nebyl splněn z důvodu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, vede někdy k mylným názorům, že se pedagogičtí pracovníci účastní mimoškolních akcí „zadarmo“ anebo si takto „odpadlé“ hodiny musí nahrazovat. Není tomu tak. Dohled nad žáky na mimoškolních akcích je standardní náplní práce pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat. V případě, že pedagogický pracovník z důvodu účasti na mimoškolní akci nesplní svůj stanovený základní pedagogický úvazek, plat se mu nekrátí.