Vzdělávací programy knihovna

„Jak číst příběh, když to ještě neumím“

Edukační program představuje učitelům MŠ současnou dětskou literaturu vhodnou pro předškolní děti a zároveň prezentuje metody, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u předčtenářů. Součástí programu je předčítání. Jde o kombinaci storytellingu, dialogu s dětmi i zapojení různých prezentačních pomůcek (např. japonského papírového divadla, loutek pod.) Během dílny přečteme celou jednu knížku a provedeme děti celým příběhem až k ponaučení z něj.

 

Cílová skupina: vyučující mateřských škol a děti 3. – 6. let

Délka programu: 60 minut (15 min. – úvodní seznámení s knihami, 30 min. - lekce s dětmi, 15 min. - vyhodnocení, diskuse)

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, jazyk a řeč

Výstupy:   Dítě si osvojí poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní. Pomocí příběhu rozvíjí zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. Pedagog získá přehled o současné tvorbě a formách práce s knihou.

Počet žáků: max. 20

Místo konání: lekce probíhá přímo v mateřské škole

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová

Cena programu: 20,- Kč /dítě + pedagogové školky zdarma


 „Klíč ke čtenářskému deníku“

Edukační program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci se seznámí s krátkým uceleným textem současné tvorby pro děti z fondu Sukovy studijní knihovny, přiměřeným věku a čtenářské úrovni. Po společné četbě žáci rekapitulují obsah textu, rozlišují podstatné a okrajové informace. Pracovní list v podobě čtenářského deníku, který dostanou v knihovně k dispozici, jim napomáhá zaznamenat čtenářský zážitek a příběh reprodukovat. Čtenářský deník je koncipován tak, aby podněcoval tvořivé myšlení a logické uvažování.

 

Cílová skupina:  1. stupeň ZŠ, doporučeno pro 2. – 3. třídu

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova

Výstupy:  Žák na základě pozitivního čtenářského zážitku rozvíjí své kompetence k učení a kompetence komunikativní, žák získává pozitivní vztah k aktivní četbě, učí se přečtený text analyzovat a kreativně reprodukovat.

Počet žáků: max. 30

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu – 20 Kč na žáka / pedagogický doprovod zdarma/ v ceně je pracovní list do čtenářského deníku


„Jak se chránit na sociálních sítích“

Edukační program má za cíl seznámit žáky se všemi riziky, které jim hrozí při on-line komunikaci. V rámci lekce se seznámí s pravidly nakládání s osobními údaji a publikování, získají přehled o všech komunikačních kanálech, které mohou být rizikové. V rámci lekce žáci v rámci řízené diskuse konfrontují své zkušenosti s etickými zásadami komunikace.

 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ – doporučeno pro 6. – 7. třídu

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví, Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova

Výstupy: Děti si osvojí pravidla komunikace na internetu, naučí se vyhnout rizikovým situacím a ochránit se, pokud se v rizikové situaci ocitnou. Děti si uvědomí nutnost odpovědnosti za vlastní chování a za možné důsledky.

Počet žáků: max. 30

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu: 20,- Kč/ žák + pedagogický doprovod zdarma


„K čemu jsou dnes knihovny – historie a současnost, databáze, katalogy, informační zdroj“

Edukační program seznamuje studenty s nejnovějšími trendy a službami ve zpracování a poskytování informací. Program je operativně upravován dle zaměření školy: soustředí se na obecný přehled pro všechny vědní obory nebo se specializuje na zdroje z vyučovaných oborů školy. Cílem je seznámit budoucí maturanty se službami knihoven, které mu pomohou při přípravě k maturitě a přijímacímu řízení na VŠ.

 

Cílová skupina:  žáci 1. – 4. ročníků SŠ

Délka programu: 90 minut (s 1 přestávkou)

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie/ Průřezové téma: Mediální výchova

Výstupy: Studenti si osvojí postupy získávání a zpracovávání informací. Dokáží se orientovat v nabídce producentů informací, osvojí si způsob posuzování informace z hlediska relevance a etického použití.

Počet žáků: max. 30

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu:  20,- Kč/žák + pedagogický doprovod zdarma


Informační zdroje z oblasti pedagogiky

Edukační program seznamuje vysokoškolské studenty a žáky vyšších odborných škol oboru pedagogiky a příbuzných oborů s informačními zdroji, které jsou potřebné ke studiu a vědecké práci.  Studenti získají orientaci nejen ve službách poskytovaných naší knihovnou (fondy knihovny, služby MVS, rešerše) ale i volně dostupnými domácími i zahraničními zdroji (Open Access, souborné katalogy, discovery systémy, citační rejstříky). Studenti získají povědomí o etickém nakládání s informacemi ve vědecké práci a o správném citování informačních zdrojů. V rámci lekce nabízíme exkurzi prostor Pedagogické knihovny, během níž získají studenti povědomí o službách knihovny a studoven.

 

Cílová skupina: studenti 1. ročníků VŠ a VOŠ pedagogického zaměření a příbuzných oborů

Délka programu: 90 minut

Vzdělávací oblast: Úvod do studia

Výstupy: Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy a službami ve zpracování a poskytování informací. Osvojí si postupy získávání a zpracovávání informací a etického použití. Dokáží se orientovat v nabídce producentů informací.

Počet studentů: max. 50

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Bc. Edita Vaníčková Makosová,

Cena programu – 20,- Kč/ student + pedagogický doprovod zdarma