Mimořádný ohlas na mezinárodní konferenci Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Praha, 22. 5. 2019 – Ve dnech 16. a 17. května proběhla dvoudenní mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, která zahájila sérii dalších akcí k národním oslavám Jana Amose Komenského v letech 2020 – 2022. Konference, kterou organizovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Česká sekce International Society for Education through Art (INSEA) ve spolupráci s Národním muzeem (NM) a Národním památkovým ústavem (NPÚ), vyvolala mimořádný ohlas odborné veřejnosti. Vzhledem k její významnosti akci finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Senát Parlamentu ČR.

V úvodu vystoupil Jiří Růžička, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Zuzana Matušková za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Petra Smolíková za Ministerstvo kultury a další. Z. Matušková připomněla význam blížícího se jubilea Komenského, neboť nás to zavazuje mj. zhodnotit výsledky výzkumu v oblasti komeniologie a historie.

Pozitivní reakci zaznamenaly příspěvky prvního dne konference přednesené v Senátu Parlamentu ČR. Jejich obsah byl zaměřen na komparaci pohledu do různých oblastí uměleckého projevu (výtvarné umění, literatura, hudba atd.), a to za účelem zodpovědět otázku, jak česká kultura pracovala s významnou postavou českých a evropských dějin a v jakých souvislostech Komenského zobrazovala. Účastníci konference se rovněž dozvěděli o výsledcích komeniologického bádání v různých státech Evropy (Německo, Nizozemí, Rusko a Chorvatsko). Zvlášť významným způsobem pak byla zastoupena polská komeniologická obec. Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková v úvodním referátu připomněla význam Učitele národů v souvislosti s rozvojem světové vzdělanosti a zároveň pohovořila o trendech v zobrazování Komenského ve výtvarném umění. Na obsah hlavního příspěvků navázali zahraniční odborníci jako například Hans van der Linde z Nizozemí, Štefka Batinić z Chorvatska, Andreas Lischewski z Německa, Světlana Marčuková z Ruska a Kamila Szymańska z Polska, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili na výsledky výzkumu o působení Komenského v příslušných zemích a jejich vlivu na formování kulturních a společenských poměrů té doby.

Druhá část konference navázala na Komenského dílo a jeho hlavní myšlenku, kterou byla vzdělanostní společnost. K  ní měla vést cesta prostřednictvím řady inovativních pedagogických a didaktických metod, v jejichž tvorbě byl Komenský nepřekonatelným průkopníkem. Zástupci českých vysokých škol se věnovali způsobům aplikace Komenského pedagogických idejí do výuky výchovně zaměřených předmětů školního i uměleckého vzdělávání.

Zcela jedinečný přesah výstupů konferenčního jednání pro naše odborné prostředí i v rámci mezinárodních kontextů našel vyjádření ve slavnostním zahájení výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků. Velkému zájmu účastníků konference se těšil i slavnostní večer s udílením medailí J. A. Komenského sedmi odborníkům z České republiky a Polska.

Během druhého konferenčního dne, který měl podobu workshopů, se organizátorům podařilo vytvořit vhodný prostor jak pro komunikaci, tak i pro interakci mezi účastníky akce. Zájemci o pochopení významu expresivních přístupů ve vzdělávání a o zařazení principů Komenského do praxe si mohli vybrat z nabízených edukačních aktivit s terapeutickým přesahem – užít si „na vlastní kůži“ učení prostřednictvím tvorby. Za touto výjimečnou příležitostí lze spatřovat projev společného úsilí organizátorů konference, akademiků, pedagogicky zaměřených muzejníků a učitelů o průnik užitečných inovativních trendů do školní výuky s cílem zvyšovat její kvalitu, což je téma, které je v naší společnosti v posledních letech stále častěji diskutované.

 

Kontakty:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz

Mgr. Kateřina Tomešková, PhD., tomeskova@npmk.cz