Hra v roli ve vyučování dějepisu = Role Play in History Classes

Druh
Popis

autor Iva Vachková, který otiskl časopis Tvořivá dramatika Praha, roč. 29, č. 3 (2018), s. 1-18. 

Příspěvek se věnuje aktivizačním metodám ve vyučování dějepisu. Autorka příspěvku nejprve vysvětluje, že v obecné didaktice se v rámci aktivizačních metod rozlišuje metoda simulační (řešení problému z běžného života v simulované, modelové situaci) a metoda inscenační (přehrávání určité situace žáky v rolích podle předem stanoveného scénáře). Věnuje se pak didaktice dramatické výchovy a jejímu využití ve vyučování dějepisu v českých, britských a německých školách; opírá se přitom o odbornou literaturu k tématu. Uvádí názorné příklady techniky hraní v roli při dějepisné výuce.