Elementární algoritmické konstrukce a jejich vyjadřování = Elementary Algorithmic Outlines and their Expression

Druh
Popis

autor Jaroslav Novák, který otiskl časopis Didaktické studie, roč. 9, č. 2 (2017), s. 84-101.

Článek se zabývá problematikou vyjádření elementárních algoritmických konstrukcí s ohledem na potřebu, vhodnost nebo nutnost formulovat je v českém jazyce. Jedná se o vymezené základní typy příkazů v algoritmických konstrukcích ve výuce IT a informační výchově - ve vztahu k jejich formulacím potřebným pro výuku v oblasti ICT na základních školách, gymnáziích a středních školách zaměřených na informatiku. Ve Strategii digitálního vzdělávání do r. 2020 se zdůrazňuje potřeba tvořivého algoritmického přístupu, a to již od předškolního vzdělávání.