Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích = Prosodic Aspects of Reported Speech in Conversational Storytellings

Druh
Popis

autoři Eliška Zaepernicková, Martin Havlík, který otiskl časopis Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics, roč. 8, č. 2 (2017), s. 36-62.

V úvodu příspěvek zmiňuje existenci minimálně tří komponent, které se podílejí na tvorbě významu v promluvách: sémantický obsah, syntaktické paradigma, kontextualizační vodítka (např. prozodie). Dále prezentuje metody zkoumání a výsledky studie, která se zabývá popisem suprasegmentálních zvukových kvalit promluvy, a to na základě analýzy běžných neformálních rozhovorů nebo (v jednom případě) narativního interview. Ve všech případech byla analyzovaná reprodukovaná řeč součástí konverzačního příběhu. Pozornost je věnována rozdílům mezi psanou a mluvenou reprodukovanou řečí a analýze prozodického značení reprodukované řeči.