Vzdělávací programy knihovna

Na chvilku ilustrátorem

Na chvilku ilustrátorem

Pro děti 1. stupně ZŠ – doporučeno pro 1. a 2. ročník

Výstavka dětských knih a periodik z fondu Sukovy studijní knihovny pro děti a mládež určených pro malé a začínající čtenáře a povídání o písmu v knize, ilustracích a obsahu, ukázky čtení připraveného textu.

Děti na základě poslechu samy vytvoří obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Domů si děti odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním. 

Cílem je motivace k četbě a podpora čtenářství, ale především vztah ke knize.

 • Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1
  kontakt: Nataša Vavrušková, e-mail: vavruskova@npmk.cz, tel.: 221 966 435
 • Cena programu: 40,- Kč
  Pedagogický doprovod zdarma
  V ceně je zahrnuto vstupné do Pedagogického muzea na adrese Valdštejnská 18, Praha 1
 • Délka programu: 45–60 minut

Letáček ke stažení v PDF


Poklady naší knihovny

Poklady naší knihovny

Pro děti 1. stupně ZŠ – doporučeno pro 3.–5. ročník

Formou hry „Rychlí špióni“ děti získají indicie a samy si zkusí uhodnout téma celé besedy. S využitím metod kritického myšlení budou děti seznámeny se zajímavými knihami ze Sukovy studijní knihovny pro děti a mládež (nejstarší, nejtěžší, největší, nejmenší…).

Cílem je seznámit se s knihou a jejím historickým významem a posláním knihovny, podílet se prostřednictvím knihovního fondu na rozvoji osobnosti návštěvníků, vést je k lásce ke knihám a aktivní ochraně kulturního bohatství.

 • Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1
  kontakt: Anna Kratochvílová, e-mail: kratochvilova@npmk.cz, tel.: 221 966 424
 • Cena programu: 40,- Kč
  Pedagogický doprovod zdarma
  V ceně je zahrnuto vstupné do Pedagogického muzea na adrese Valdštejnská 18, Praha 1
 • Délka programu: 45–60 minut

Letáček ke stažení v PDF


Knihovna známá i neznáma

Knihovna známá i neznámá

Pro děti 2. stupně ZŠ – doporučeno pro 8.–9. ročník

Komentovaná prohlídka Pedagogické knihovny J. A. Komenského spojená s besedou je určená žákům 8.–9. ročníku ZŠ, kteří se rozhodují o budoucím povolání knihovníka a informačního pracovníka.

Žáci se seznámí nejen s činnostmi vykonávanými na jednotlivých pracovištích veřejné specializované knihovny (odd. zpracování knihovních fondů, odd. služeb a odd. bibliografie) a s jejími fondy (nákup knih – akvizice, odborné zpracování – katalogizační pravidla a věcný popis, proces evidování a zařazování podle signatur ve skladu). Seznámí se také se zásadami práce s informačními zdroji jako dovedností nezbytnou pro další studium i pro orientaci v záplavě informací, které současné IT aplikace poskytují. Beseda probíhá s využitím metod kritického myšlení (např. „pětilístek“).

Cílem je osvojit si dovednost získat a třídit informace a podpora komunikační kompetence (viz „Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání“).

 • Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1
  kontakt: RNDr. Markéta Hlasivcová, e-mail: hlasivcova@npmk.cz, tel.: 221 966 413,
  PhDr. Marcela Petrovičová, e-mail: petrovicova@npmk.cz, tel.: 221 966 436
 • Cena programu: 40,- Kč
  Pedagogický doprovod zdarma
  V ceně je zahrnuto vstupné do Pedagogického muzea na adrese Valdštejnská 18, Praha 1
 • Délka programu: 45–60 minut

Letáček ke stažení v PDF


http://npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani