Výzkumné projekty

V současné době pracuje Historicko-pedagogické oddělení NPMK na těchto výzkumných projektech:

  1. Projekt Záchrana starých tisků a historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek
  2. Projekt Milíčův dům na pražském předměstí – příklad česko-německo-židovského soužití jako příspěvek k výuce moderních dějin
  3. Projekt České školství na pozadí historického vývoje
  4. Projekt Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu

Záchrana starých tisků a historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek

V současné době je prioritou států Evropské unie ochrana kulturního dědictví. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále PM) je povinno v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vytvářet, zpracovávat, ošetřovat a chránit sbírky vztahující se k vývoji a současnému stavu pedagogiky a školství, a dějin učitelstva.
Muzeum v současné době zajišťuje provádění projektu pro naplňování těchto cílů. Pro zachování kulturního dědictví v oblasti dějin pedagogiky, školství a učitelstva je zapotřebí, aby sbírkový fond muzea zahrnoval v průřezu doklady o historii vzdělávání za všechna období s důrazem na období od vydání Všeobecného školního řádu (1774), zejména však od 2. poloviny 19. století, kdy povinná školní docházka v českých zemích pevně zakotvila.

Projekt je rozdělen na dvě části:

  1. Záchrana a zpracování starých tisků ze sbírek PM. Sbírce starých tisků (tj. tisků vydaných mezi léty 1501 - 1800) nebyla dlouhodobě věnována dostatečná pozornost, ať již z hlediska jejího odborného zpracování, tak její prezentace a hlavně v podobě náležité péče o „fyzický“ stav tisků. Z tohoto důvodu byl během roku 2006 vypracován plán rozvržení restaurování exemplářů této sbírky. Cílem je zajistit postupné odborné restaurování starých tisků podle zpracovaného plánu.
  2. Záchrana historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek. Pedagogické muzeum od svého založení koncem 19. století prošlo řadou organizačních změn a mnohokrát se stěhovalo, někdy byly sbírky z příslušných důvodů převáděny do jiných institucí, naposledy v r. 1996, což znamenalo výrazné ochuzení sbírkového fondu. Z těchto důvodů trojrozměrné předměty (zejména školní pomůcky a zařízení) jsou ve sbírkách muzea zastoupeny minimálně. K rozšiřování sbírek často chyběly i prostory. V souvislosti s vybavováním škol moderními vyučovacími pomůckami a školního mobiliáře i modernizací dnešních školních budov obecně, staré školní zařízení a dokumentace o činnosti škol nenávratně mizí (tj. vybavení učeben - školní lavice, tabule, katedry, ale i třeba svítidla, dále vybavení školních kabinetů, školní obrazy, ale i učebnice, vysvědčení, pochvaly, ročenky škol atd.).

V současné době je zapotřebí vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byly mnohé předměty prostřednictvím nákupů či darů od jednotlivců či institucí zachráněny. K tomu je třeba zajistit potřebné finanční krytí, aby bylo možno sbírkově cenné předměty okamžitě zajistit pro budoucí generace.

Ukázka restaurování školního obrazu s pohádkovým motivem

Milíčův dům na pražském předměstí – příklad česko-německo-židovského soužití

Výstava, kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové v rámci Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v letech 2008 a 2009, nabízí pohled na ojedinělý projekt vzájemné tolerance, respektu a usmíření.

Milíčův dům, sociálně-výchovné zařízení otevřené v roce 1933 na pražském Žižkově, lze právem označit za jeden ze symbolů česko-německo-židovského soužití v 2. polovině 30. a v 1. polovině 40. let 20. století. Sem byly přijímány děti bez ohledu na náboženské vyznání, o přijetí rozhodovaly sociální poměry rodin. Mezi nimi byly i děti z rodin, které byly nuceny emigrovat z nacistického Německa. V roce 1938 bylo pro děti z Milíčova domu vybudováno další zařízení - ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Zázemí zde nalezly také děti českých a německých uprchlíků ze Sudet a děti židovské.

Po osvobození Československa uskutečnil P. Pitter akci „zámky“. Umisťoval v nich děti z koncentračních táborů i z českých internačních táborů, děti židovské i německé. V ozdravovnách byly vychovávány společně, což bylo v poválečném období zcela ojedinělé. „Děti“ dodnes vzpomínají na své zachránce, kteří navždy změnili jejich životy a probudili v nich touhu usmíření.

Dílo, které po sobě zanechal P. Pitter, je i dnes v mnohém aktuální. Výstava „Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském Žižkově - příklad česko - německo - židovského soužití“ se může stát inspirací pro nekonfliktní řešení soužití různých národností.

Školám i v roce 2012 předkládáme možnost zapůjčení výstavy a doufáme, že její poselství i doprovodné akce - jako besedy a přednášky, které nabízíme prostřednictvím svých zkušených lektorů, mohou zaujmout pedagogy,studenty i širokou veřejnost.

Projekt Milíčův dům na pražském předměstí – příklad česko-německo-židovského soužití se tak může stát vítaným příspěvkem k výuce společenskovědních předmětů, především moderních dějin.

Technické údaje:

Typ: panelová na mobilních stojanech

Soubor: 15 panelů (4 ks 70 x 100 cm, 11 ks 55 x 84 cm)

Možnost rozšíření: trojrozměrné předměty do vitrín a velkoplošné černobílé dokumentární fotografie.
Umístění: lze přizpůsobit libovolně prostoru

Cíl výstavy:

Prohloubení výuky společenskovědních oborů na všech stupních škol, důraz na etickou výchovu a prezentaci kladných morálních společenských vzorů.

Cílová skupina:

Starší žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, široká veřejnost.

České školství na pozadí historického vývoje

Projekt spolupráce s Městskou knihovnou v Praze na podporu čtenářské gramotnosti a čtenářství

Besedy a přednášky

Pedagogické muzeum ve spolupráci s pobočkami Městské knihovny v Praze připravilo pro studenty a žáky nabídku zajímavých přednášek, které lze přizpůsobit věku a vyspělosti posluchačů. Vedou je zkušení lektoři s pedagogickou praxí formou besedy přímo v útulném prostředí poboček Městské knihovny v Praze. Ke každému z představovaných témat nabízíme krátké pracovní listy, které účastníci vyplňují s využitím knižního fondu pobočky. Přispíváme tak k prohlubování komplexního čtenářství a k aktivnímu čtení s porozuměním. Nabízená témata zdůrazňují nezastupitelnou roli vzdělanosti a vzdělávání ve vývoji lidské společnosti. Projekt klade zároveň důraz na vytváření pozitivního vztahu ke kulturním institucím, jako jsou knihovny a muzea.

Seznam přednášek (k dispozici ke stažení ve formátu PDF)

Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu

Rezortní projekt MŠMT

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen NPMK) předkládá pokračování projektu zkvalitnění procesu digitalizace a následného zpřístupnění archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (APP) široké veřejnosti. V roce 2013 bylo díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu započato s pilotní částí celého digitalizačního procesu. Cílem projektu pro rok 2013 bylo vytvoření technického a technologického zázemí pro implementaci nejnovějších technologií do procesu digitalizace APP a dalších fondů NPMK, a současně zahájení vlastní práce s dokumenty pro jejich zpřístupnění prostřednictvím online katalogu na webu NPMK. Tento cíl byl v roce 2013 úspěšně naplněn. V roce 2014 plánuje NPMK pokračovat v pilotní části projektu, pro kterou byla vybrána Kartotéka dětí ze zámků, mj. i pro návaznost na audio a video výpovědi bývalých tzv. židovských a německých dětí P. Pittra ze zámeckých ozdravoven. Projekt se kromě digitalizace bude soustředit především na zpracování digitalizovaných dokumentů v databázi Verbis a jejich zprostředkování pomocí online katalogu.