Stanovy

Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti

Čl. I. Základní ustanovení
Čl. II. Vyhlašovatel a forma vyhlášení
Čl. III. Organizace ceny
Čl. IV. Vyhlašované kategorie ceny
Čl. V. Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
Čl. VI. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
Čl. VII. Počin školních knihoven
Čl. VIII. Předávání cen
Čl. IX. Podoba ceny

 

Čl. I.
Základní ustanovení

 1. Cenu za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ (dále jen „cena“) uděluje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen „NPMK“). Jejím cílem je ocenění hodnotných literárních děl, vydaných v příslušném roce pro děti a mládež, a mimořádných počinů školních knihoven. Cena je vyhlašována na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a klade si za cíl upozornit pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury. Zároveň reflektuje čtenářské preference současných dětí.
 2. Cena je pojmenována po Václavu Františku Sukovi, předním pedagogovi, který založil Knihovnu českých spisů pro mládež. Tato knihovna dnes nese název Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a je speciální částí knihovních fondů NPMK.

Čl. II.
Vyhlašovatel a forma vyhlášení ceny

 1. Vyhlašovatelem ceny je NPMK. Vyhlášení ročníku probíhá formou zveřejnění na webových stránkách NPMK.

Čl. III.
Organizace ceny

 1. Nový ročník ceny je vyhlašován v měsíci listopadu kalendářního roku, za který jsou ceny udělovány. Hodnoceny jsou knihy vydané a počiny realizované v kalendářním roce, za který je cena udělována. Vyhlášení oceněných probíhá na slavnostním shromáždění
  v polovině měsíce dubna následujícího roku.
 2. Organizací ceny je pověřen odbor NPMK Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen „PK“), který shromažďuje odpovědi a odpovídá za zpracování výsledků ankety a činnost odborných porot.

Čl. IV.
Vyhlašované kategorie ceny

Cena je udělována ve třech kategoriích, kterými jsou:

 • Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
 • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
 • Počin školních knihoven

Čl. V.
Cena dětí

 1. Cena dětí je udělována na základě výsledků Ankety dětí „Suk – čteme všichni“
  o nejoblíbenější knihu (dále jen „Anketa“). Její tradice sahá do roku 1993. Cenu může získat jakákoli kniha vydaná v ČR v kalendářním roce, za který je cena udělována. Cena dětí je udělována třem titulům s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě stejného počtu hlasů u více titulů se uděluje cena v příslušném pořadí všem titulům. Pořadí na dalších místech zůstává zachováno.
 2. Ceny získávají autor díla, ilustrátor, překladatel, editor a nakladatel.
 3. Děti mohou hlasovat ode dne vyhlášení nového ročníku do konce měsíce února následujícího roku. Hlasovat v rámci Ankety je možno elektronicky či prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Anketní lístky jsou k dispozici ke stažení a vytištění ve formátu pdf na webových stránkách NPMK. Elektronický formulář je dostupný tamtéž.
 4. Po ukončení hlasování je z došlých hlasovacích lístků (tištěných i elektronických) vylosováno 50 dětí, které získají knižní dar.

Čl. VI.
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

 1. Cenu učitelů může získat pouze kniha českého autora, která vyšla v kalendářním roce, za který je ocenění udělováno, v prvním vydání, přičemž není rozhodující, zda se jedná
  o beletrii nebo o tzv. naučnou literaturu. Základními kritérii pro hodnocení poroty jsou literární kvalita textu, celkové zpracování knihy a využitelnost při vyučování, případně při mimoškolních aktivitách.
 2. Cenu učitelů získávají autor díla, ilustrátor, editor a nakladatel.
 3. Cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí sedmičlenné odborné poroty. Do poroty jsou navrhováni učitelé a učitelky s praxí v oblasti rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti, a zástupci a zástupkyně akademické obce. Návrh na jmenování členů poroty předkládá vedoucí PK po předchozím projednání odborným poradním orgánem PK. Porotu jmenuje ředitelka NPMK. Z funkce v porotě neplynou žádné finanční nároky.
 4. Porota pracuje v období únor až březen roku, ve kterém jsou ceny udělovány. Každý člen poroty odevzdá bodové hodnocení knih navrhovaných k ocenění. Cena učitelů je udělována maximálně pěti titulům bez určení pořadí.

Čl. VII.
Počin školních knihoven

 1. Cenu Počin školních knihoven získává inspirativní nebo jinak významný projekt, realizovaný školní knihovnou při základní či střední škole v daném roce. Projekty jsou přihlašovány školami, při kterých příslušné knihovny působí, a to prostřednictvím přihlášky zveřejněné na webových stránkách NPMK. Do přihlášky je nutné uvést název organizace, která počin přihlašuje, autorský tým, popis projektu, obrazovou dokumentaci a kontaktní osobu. Uzávěrka přihlášek je do 31. 12. kalendářního roku, za který je ocenění udělováno.
 2. Ceny získávají autor projektu, realizátor projektu a škola, při které školní knihovna působí, zastoupená ředitelem nebo ředitelkou školy.
 3. Cena Počin školních knihoven je udělována na základě rozhodnutí sedmičlenné odborné poroty. Po poroty jsou navrhováni ředitelé a ředitelky škol, odborní pracovníci a pracovnice knihoven a zástupci odborné veřejnosti. Návrh na jmenování členů poroty předkládá vedoucí PK po předchozím projednání odborným poradním orgánem PK. Porotu jmenuje ředitelka NPMK. Z funkce v porotě neplynou žádné finanční nároky.
 1. Porota pracuje v období leden až březen roku, ve kterém jsou ceny udělovány. Každý člen poroty odevzdá bodové ohodnocení přihlášených počinů, přičemž cenu získává projekt s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti počtu bodů je cena udělena všem takto oceněným.

Čl. VIII.
Předávání cen

 1. Ceny udělované ve všech kategoriích jsou předávány na slavnostním shromáždění zástupců vyhlašovatelů, spisovatelů, ilustrátorů, nakladatelů, zástupců dětských čtenářů, učitelů a knihovníků v první polovině měsíce dubna. Je-li některá z oceněných osob nepřítomna, cenu převezme zástupce nakladatelství nebo ji organizátor ceny zašle poštou.
 2. V rámci slavnostního shromáždění je též udělována cena Noci s Andersenem. Cena Noci
  s Andersenem se uděluje jedné knize, která získala nejvyšší počet hlasů dětí nocujících
  v knihovnách v rámci Noci s Andersenem. Noc s Andersenem organizuje Klub dětských knihoven SKIP. Vyhodnocení tohoto hlasování realizuje dětské odd. Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Cenu předává zástupce SKIP.

Čl. IX.
Podoba ceny

Ceny tvoří diplom, na kterém je uveden název kategorie udělovaného ocenění, pořadí a jména všech oceněných. Diplomy jednotlivých cen podepisuje ředitelka NPMK.

 

Č.j.: NPMK–312/2019

V Praze dne 15. 11. 2019