Pravidla

Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v konkrétním roce.

I. Základní ustanovení

Akce „Suk – čteme všichni“ je celostátní anketa dětí, učitelů a knihovníků školních a veřejných knihoven, v níž se rozhoduje o nejoblíbenější knize pro děti a mládež za uplynulý rok. Cílem je upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň postihnout čtenářské preference dětí. Akce je pojmenována po profesoru Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi, který založil studijní knihovnu literatury pro mládež. Tato knihovna dnes nese název Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, a je speciální částí knihovních fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J.A.Komenského (NPMK).


II. Vyhlašovatelé a forma vyhlášení akce

Vyhlašovateli akce jsou Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského (NPMK) ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále KDK SKIP). Anketa je vyhlašována v listopadu na pravidelném podzimním semináři pro knihovníky školních a dětských odd. veřejných knihoven. Na webu knihovny jsou vystaveny hlasovací lístky a informační plakátek k akci.


III. Organizace akce

Akce je vyhlašována jednou do roka v listopadu kalendářního roku, za který jsou ceny udělovány. Hlasování dětí a knihovníků probíhá ode dne vyhlášení do konce března. Anketní lístky zajišťuje NPMK, oddělení Pedagogická knihovna (PK) - Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a to:
1. ke stažení a vytištění ve formátu pdf (na webu PK)
2. formou formuláře umožňujícího elektronické hlasování na webu PK
Toto pracoviště také shromažďuje odpovědi a odpovídá za zpracování výsledků ankety.


IV. Udělovaná ocenění

V rámci akce se udělují následující ceny:

  • Cena dětí
  • Cena knihovníků
  • Cena Noci s Andersenem
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Ceny získávají autor díla, ilustrátor, překladatel, editor a nakladatel.

Cenu dětí a knihovníků může získat jakákoli kniha vydaná v ČR za kalendářní rok, který předchází roku, v němž je cena udělována. Cena dětí a knihovníků se uděluje třem titulům s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě stejného počtu hlasů více titulům se uděluje cena v příslušném pořadí všem titulům. Pořadí na dalších místech zůstává zachováno.

Cena Noci s Andersenem se uděluje jedné knize, která získala nejvyšší počet hlasů dětí nocujících v knihovnách v rámci Noci s Andersenem. Noc s Andersenem organizuje Klub dětských knihoven SKIP. Vyhodnocení tohoto hlasování realizuje dětské odd. Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, kde pracují zakladatelky dnes již mezinárodní Noci s Andersenem (první nocování se uskutečnilo v roce 2000). PK zajišťuje tisk diplomů a jejich slavnostní předání původcům vítězné knihy.


V. Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

Cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí nejméně pětičlenné poroty učitelů českého jazyka, případně společenskovědních předmětů. Členy poroty navrhují spolupracující knihovny nebo pracovníci Pedagogické knihovny. Do poroty jsou navrhováni učitelé/ učitelky s praxí, kteří s knihovnami dlouhodobě spolupracují a u svých žáků věnují péči rozvoji čtenářství. Porotu jmenuje ředitelka NPMK.

Cenu učitelů může získat pouze kniha českého autora, která vyšla v příslušném kalendářním roce v prvním vydání, přičemž není rozhodující, zda se jedná o beletrii nebo o tzv. naučnou literaturu. Základními kritérii pro hodnocení poroty jsou literární kvalita textu, celkové zpracování knihy a využitelnost při vyučování, případně při mimoškolních aktivitách. Cena se uděluje maximálně pěti titulům bez určení pořadí.


VI. Činnost poroty učitelů

Porota pracuje v období únor až březen. Každý člen poroty odevzdá bodové hodnocení knih navrhovaných k ocenění. Z funkce v porotě neplynou žádné finanční nároky.


VII. Předávání cen

Ceny se předávají na slavnostním setkání spisovatelů, ilustrátorů, nakladatelů, zástupců dětských čtenářů, učitelů a knihovníků v první polovině měsíce dubna. Je-li některá z oceněných osob nepřítomna, cenu převezme zástupce nakladatelství nebo ji organizátor akce zašle poštou.
Cenu dětí předávají dětští zástupci účastníků ankety, cenu knihovníků zástupce SKIP, cenu učitelů ředitelka NPMK (případně společně se zástupcem MŠMT).


VIII. Podoba ceny

Ceny tvoří diplom s grafickým tiskem výtvarnice Naděždy Potůčkové, na kterém je uvedena kategorie, v níž je cena udělována, pořadí a jména všech oceněných. Diplomy jednotlivých cen podepisuje ředitelka NPMK.

Výsledky předchozích ročníků