Seznam zpracovávaných časopisů

Seznam zahrnuje více než stovku titulů našich i zahraničních pedagogických a dalších odborných časopisů, které jsou v současné době zpracovávány do článkové databáze. Kliknutím na název časopisu se otevře přehled záznamů článků z daného titulu zpracovaných do databáze.

V databázi najdete také záznamy z titulů, které už v současnosti nevycházejí nebo je již neodebíráme a nezpracováváme. Tyto tituly se dají vyhledat v online katalogu.

 1. Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl
 2. Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = international review of Comenius studies and early modern intellectual history
 3. American journal of education
 4. Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku
 5. Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých – Vydávání ukončeno rokem 2017
 6. Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže
 7. Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii – Vydávání ukončeno rokem 2016
 8. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku
 9. Behindertenpädagogik : Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik und Integration Behinderter in Praxis, Forschung und Lehre
 10. Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran – Zpracování ukončeno rokem 2016
 11. Bigeche : odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl
 12. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
 13. British journal of educational psychology
 14. British journal of educational technology
 15. Bulletin SKIP
 16. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům
 17. Comenius : journal of Euro-American Civilization
 18. Comparative education review
 19. Czech-Polish historical and pedagogical journal : journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno
 20. Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti CLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
 21. České vězeňství : čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci
 22. Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti
 23. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
 24. Český časopis historický = The Czech Historical Review
 25. Český jazyk a literatura
 26. Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera
 27. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou
 28. Dějiny a současnost : kulturně historická revue
 29. Dnešní svět
 30. Doškol'noje vospitanije
 31. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy
 32. DUZ Magazin
 33. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů
 34. Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology – Zpracování ukončeno rokem 2015
 35. Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education
 36. Educational research review
 37. Ekonom : týdeník vydavatelství Economia
 38. Elementary school journal
 39. European journal of special needs education
 40. Filosofický časopis
 41. Fórum sociální práce
 42. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova
 43. Gong : časopis sluchově postižených – Vydávání ukončeno rokem 2016
 44. Grundschulunterricht Deutsch
 45. Grundschulunterricht Mathematik
 46. Grundschulunterricht Sachunterricht
 47. Higher education policy
 48. Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání : international review for history of education
 49. Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti
 50. Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie – Vydávání ukončeno rokem 2018
 51. Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 52. Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP – Vydávání ukončeno rokem 2014 – Vydávání ukončeno rokem 2014
 53. Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách
 54. Journal of education for teaching : international research and pedagogy
 55. Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association – Zpracování ukončeno rokem 2014
 56. Journal of further and higher education
 57. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
 58. Kritická gramotnost
 59. Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988
 60. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání
 61. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury
 62. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách
 63. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže
 64. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství – Vydávání ukončeno rokem 2016
 65. Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených
 66. New educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University.
 67. Nová čeština doma a ve světě
 68. Orbis scholae
 69. Pädagogik !!!!
 70. Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung
 71. Paedagogica historica
 72. Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti
 73. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
 74. Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi
 75. Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy
 76. Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny
 77. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
 78. Poradce ředitelky mateřské školy : aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy
 79. Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
 80. Predškolská výchova
 81. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 82. Psychologie dnes
 83. Psychologie in Erziehung und Unterricht
 84. Psychologie pro praxi
 85. Review of educational research
 86. Revue psychoanalytická psychoterapie : časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 87. Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov
 88. Rodina a škola [cze]
 89. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro zájemce o matematiku, fyziku a informatiku
 90. Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol
 91. Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství]
 92. Scandinavian journal of educational research
 93. Science education
 94. Scientia in educatione
 95. Skill set and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work / Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training
 96. Sociální práce
 97. Sociální studia
 98. Sociologický časopis = Czech sociological review
 99. Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy
 100. Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy
 101. Speciál pro školní družiny : příloha časopisu Řízení školy
 102. Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy
 103. Speciál pro ZUŠ : příloha časopisu Řízení školy
 104. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
 105. Studia Comeniana et historica
 106. Studia paedagogica : časopis Ustavu pedagogických věd FF MU Brno
 107. Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics
 108. Školní poradenství v praxi
 109. Tělesná kultura
 110. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele
 111. Třídní učitel a vedení třídy
 112. Tvořivá dramatika
 113. Týdeník školství
 114. Učitel matematiky
 115. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy
 116. Unie Comenius : bulletin – Vydávání ukončeno rokem 2014
 117. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně [Tištěný text]
 118. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR [1993 - dosud]
 119. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N
 120. Vychovávateľ
 121. Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 122. Zeitschrift für Heilpädagogik
 123. Zeitschrift für Pädagogik
 124. Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání