Seznam zpracovávaných časopisů

Seznam zahrnuje více než stovku titulů našich i zahraničních pedagogických a dalších odborných časopisů, které jsou v současné době zpracovávány do článkové databáze. Kliknutím na název časopisu se otevře přehled záznamů článků z daného titulu zpracovaných do databáze.

V databázi najdete také záznamy z titulů, které už v současnosti nevycházejí nebo je již neodebíráme a nezpracováváme. Tyto tituly se dají vyhledat v online katalogu.

 1. Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl
 2. Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = international review of Comenius studies and early modern intellectual history
 3. American journal of education
 4. Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku
 5. Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých
 6. Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže
 7. Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii – Vydávání ukončeno rokem 2016
 8. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku
 9. Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran – Zpracování ukončeno rokem 2016
 10. Bigeche : odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl
 11. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
 12. British journal of educational psychology
 13. British journal of educational technology
 14. Bulletin SKIP
 15. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům
 16. Comenius : journal of Euro-American Civilization
 17. Comparative education review
 18. Czech-Polish historical and pedagogical journal : journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno
 19. Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti CLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
 20. České vězeňství : čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci
 21. Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti
 22. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
 23. Český jazyk a literatura
 24. Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera
 25. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou
 26. Dějiny a současnost : kulturně historická revue
 27. Dnešní svět
 28. Doškol'noje vospitanije
 29. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy
 30. DUZ Magazin
 31. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů
 32. Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology – Zpracování ukončeno rokem 2015 – Zpracování ukončeno rokem 2015
 33. Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education
 34. Educational research review
 35. Ekonom : týdeník vydavatelství Economia
 36. Elementary school journal
 37. European journal of special needs education
 38. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova
 39. Gong : časopis sluchově postižených – Vydávání ukončeno rokem 2016
 40. Grundschulunterricht Deutsch
 41. Grundschulunterricht Mathematik
 42. Grundschulunterricht Sachunterricht
 43. Higher education policy
 44. Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání : international review for history of education
 45. Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti
 46. Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie
 47. Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 48. Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP – Vydávání ukončeno rokem 2014 – Vydávání ukončeno rokem 2014
 49. Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách
 50. Journal of education for teaching : international research and pedagogy
 51. Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association – Zpracování ukončeno rokem 2014
 52. Journal of further and higher education
 53. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
 54. Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988
 55. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání
 56. Kritická gramotnost
 57. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury
 58. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách
 59. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže
 60. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství – Vydávání ukončeno rokem 2016
 61. Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených
 62. New educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University.
 63. Nová čeština doma a ve světě
 64. Orbis scholae
 65. Pädagogik !!!!
 66. Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung
 67. Paedagogica historica
 68. Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti
 69. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
 70. Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi
 71. Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy
 72. Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny
 73. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
 74. Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
 75. Predškolská výchova
 76. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 77. Psychologie dnes
 78. Psychologie in Erziehung und Unterricht
 79. Psychologie pro praxi
 80. Review of educational research
 81. Revue psychoanalytická psychoterapie : časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 82. Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov
 83. Rodina a škola [cze]
 84. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro zájemce o matematiku, fyziku a informatiku
 85. Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol
 86. Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství]
 87. Scandinavian journal of educational research
 88. Science education
 89. Scientia in educatione
 90. Skill set and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work / Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training
 91. Sociální práce
 92. Sociální studia
 93. Sociologický časopis = Czech sociological review
 94. Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy
 95. Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy
 96. Speciál pro školní družiny : příloha časopisu Řízení školy
 97. Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy
 98. Speciál pro ZUŠ : příloha časopisu Řízení školy
 99. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
 100. Studia Comeniana et historica
 101. Studia paedagogica : časopis Ustavu pedagogických věd FF MU Brno
 102. Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics
 103. Školní poradenství v praxi
 104. Tělesná kultura
 105. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele
 106. Tvořivá dramatika
 107. Týdeník školství
 108. Učitel matematiky
 109. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy
 110. Unie Comenius : bulletin – Vydávání ukončeno rokem 2012
 111. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně [Tištěný text]
 112. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR [1993 - dosud]
 113. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N
 114. Vychovávateľ
 115. Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 116. Zeitschrift für Heilpädagogik
 117. Zeitschrift für Pädagogik