Publikace

Rok 2016

Historia scholastica 1/2016

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

Další mezinárodní číslo časopisu Historia scholastica obsahující příspěvky převážně v anglickém a německém jazyce se věnuje tématu výchovy a vzdělávání v evropských totalitárních režimech druhé poloviny 20. století. Jedná se především o pět hlavních statí a dále o článek shrnující výsledky výzkumu, které odkrývají praktiky „antifašistické a demokratické výchovy“ v rámci hodin občanské nauky v NDR.

Rok 2015

Historia scholastica 2/2015

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

Druhé číslo časopisu Historia scholastica vystavěné z příspěvků autorů zejména z českého prostředí je věnováno z velké části statím, které přináší výsledky původního výzkumu k problematice výchovy a vzdělávání v poutech totalitárních režimů 20. století.

Rovněž dva texty v diskusní části tohoto čísla se mimořádně zajímavým způsobem vztahují k tragickým událostem 20. století, jejichž katastrofické dopady byly alespoň částečně zmírněny díky odvaze, cti a lidskému nasazení mimořádných osobností.

Historia scholastica 1/2015

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Časopis navazuje na monografickou řadu k dějinám vzdělávání a výchovy Historia scholastica vydávanou Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského od roku 2010 a vychází dvakrát ročně.

První mezinárodní časopisecké číslo Historia scholastica vychází převážně v německém a anglickém jazyce. Jeho společným jmenovatelem je problematika totalitárního myšlení v pedagogické diskusi 20. století a otázka vzdělávacích a výchovných systémů v totalitárních režimech první poloviny 20. století. Původní recenzované statě doplňují zprávy z konferencí a vybrané recenze knih.

Pánková Markéta, Kasper Tomáš, Kasperová Dana a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.

Kasper Tomáš, Pánková Markéta a kol.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.

Lajsková Lenka (ed.): Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra (narozen 21. 6. 1895) a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z  Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

Pro publikaci byly vybrány dopisy účastníků humanitární „akce zámky“ – ať už chovanců z bývalých zámeckých ozdravoven, či jejich vychovatelů. Velmi autenticky jsou dokumentovány i dobové události – od situace v Evropě těsně po válce k realitě budování socialismu v Československu v 60. – 80. letech. Je také patrné, že se P. Pitter i O. Fierzová stali blízkými přáteli a rádci pro celé rodiny svých bývalých „zámeckých“ chovanců. Vzájemná korespondence spolupracovníků z „akce zámky“ ukazuje, že všechny zúčastněné pojilo doživotní přátelské pouto a vědomí, že kus svého života věnovali práci pro dobrou věc.
Výběr korespondence a fotografií provedla L. Lajsková, publikaci opatřila též poznámkovým aparátem a doprovodnými texty.

Matyášová Alena: Vzácné školní obrazy. IV. díl Čtyři roční doby

Čtvrtý svazek edice je věnován výuce na prvním stupni základních škol. Jako tematický celek byl vybrán soubor dokumentující čtyři roční obdobíl. Záměrem je předložit veřejnosti po důkladném výběru nejstarší a ojedinělé didaktické pomůcky uložené ve sbírkovém fondu NPMK.

Starší publikace naleznete v archivu publikační činnosti.