Nová výchova a nová škola v nové Evropě

English version - Deutsche version

Mezinárodní konference

"Nová výchova a nová škola v nové Evropě" - rok 1918 a otázka reformy vzdělávání a výchovy v meziválečném období

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Praha 20. - 21. září 2018

Mezinárodní konferenci pořádá Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze v partnerství s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a ve spolupráci s Pädagogische Hochschule Zürich.

První světová válka, spojovaná s mnoha očekáváními v politické i společensko-kulturní oblasti, měla přinést „rozuzlení“ tehdy pociťované krize kultury, společnosti a krize výchovy. Reformně společenské úsilí o „novou společnost“ (zaměřené často velmi různorodě) bylo v mnoha společensko-kulturních oblastech zřetelné již na přelomu století a „Velká válka“ byla spojována právě s rozbitím „starého světa“ a prosazením „nového pořádku“. Od poslední třetiny 19. století je patrné zintenzivnění reformně pedagogické diskuse, která se snažila reformovat „starou školu a výchovu“. Přitom „recepty“ na novou výchovu byly značně odlišné. Závisely na osobnostním konceptu žáka a dítěte, z něhož reformní pedagogové vycházeli, či který sami rozvíjeli, ale velmi často souvisely s širším společensko-politickým zázemím pedagogických reformátorů. Reformní koncepty výchovy tak oscilovaly mezi krajně levicovými, sociálně demokratickými, konzervativně křesťanskými a konzervativně národními „projekty“ až po nacionalisticky uzavřené či spirituálně opodstatněné představy. To na jedné straně dynamizovalo reformně orientovanou a společensko-kritickou diskusi, na druhé straně ji nevyjímalo z jejího základního instrumentálního založení – měla přinést „nové modely školy a výchovy“, které nebyly určeny jen k akademickým diskusím či byrokraticko-státnímu „odsouzení“, ale měly se stát výchovnými a vzdělávacími koncepty určenými k realizaci. 

Rok 1918 znamenal nejen pro střední Evropu, ale i evropskou a světovou situaci „přepsání“ politického rozložení Evropy a světa, což s sebou neslo výrazné dopady i v společenské oblasti. Nové státy hledaly vhodné školské modely odpovídající situaci po světovém konfliktu a zároveň zohledňující kontinuitu společenského vývoje v nově vzniklých státech. Neměnily se tedy jen hranice či politická uspořádání nových státních útvarů, ale výrazně se změnilo „rozložení sil“ v diskusi o nových cílech výchovy a vzdělávání ve světě probuzeném z „válečného černého snu“ do světa „nového, demokratičtějšího, sociálně spravedlivějšího pořádku“ a to v situaci mnohonárodnostních, kulturně a nábožensky různorodých států.  

K účasti na konferenci (bez příspěvku) je možné se přihlásit do 1. 8. 2018 na e-mailové adrese sustova@npmk.cz.

Program ke stažení ve formátu PDF

Čí stránka: 
Datum zastarání: 
220 918
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018