O knihovně

Pedagogická knihovna J. A. Komenského je součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK), Valdštejnská 20, Praha 1 – Malá Strana.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen Pedagogická knihovna nebo PK) je veřejně přístupná vědecká knihovna, sídlící na adrese Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1. Shromažďuje fond domácí a zahraniční literatury, informačních pramenů a zdrojů z oblasti výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Fond tvoří téměř půl milionu svazků - knihy, periodika, audiodokumenty, elektronické dokumenty a mapy.

Pedagogická knihovna, vchod, Jeruzalémská 12, Praha 1Pedagogická knihovna je podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb specializovanou knihovnou, která poskytuje svým uživatelům (fyzickým i právnickým osobám) veřejné knihovnické a informační služby.

PK je v evidenci knihoven MK ČR zapsána pod číslem 3226/2002.


Bezbariérový přístup

 

 Budova má bezbariérový přístup.

Vstup do budovy:

Pro vstup do budovy použijte svůj čtenářský průkaz nebo náš kód vlepený vevnitř v knize, který naskenujete na čtečce čárového kódu na panelu vpravo dole. Nebo použijte námi zaregistrovanou čipovou kartu (Opencard, Lítačku apod.), kterou přiložíte ke čtečce RFID na panelu vlevo dole. V případě, že ještě nemáte povolen vstup těmito způsoby, prosíme, ZVOŇTE. Půjčovnu i studovny najdete ve 2. patře. Můžete jít po schodech nebo použít výtah.

Důležité: Uživatelé s kočárkem nebo na vozíčku zazvoňte, otevřeme Vám velké dveře.

Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12, Vstupní panel

Letáček s návodem pro vstup do budovy (pdf)

Video návod pro vstup do budovy (youtube)


Pedagogická knihovna, zázemíPK je garantem za dokumentační zpracování české pedagogické literatury pro Českou národní bibliografii a vede Centrum pro školní knihovny

Prostřednictvím jednotného rozhraní online katalogu nové generace (Portaro) s mnoha moderními prvky (např. odkazy na plné texty, obálky a obsahy knih) lze prohledávat:

  • knižní fond a fond periodik (starší periodika výběrově)
  • pedagogickou článkovou databázi – anotované bibliografické záznamy z našich a zahraničních odborných pedagogických a komeniologických časopisů a sborníků
  • knižní fond Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež (dětská literatura od konce 18. stol.)

Součástí fondu PK jsou speciální sbírky:

PK poskytuje služby:


Časté dotazy (FAQ)


Významná událost: Stěhování knihovny 2016

Za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., a dalších významných hostů se uskutečnilo dne 26. srpna 2016 v 11:00 hodin slavnostní znovuotevření Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Jeruzalémské ulici č. 12, Praha 1.

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016

Slavnostní otevření Pedagogické knihovny, Jeruzalémská12, Praha 1, 26. 8. 2016


Osobní údaje čtenářů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s  novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR).

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (dále jen PK), která je součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, zpracovává osobní údaje čtenářů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s  novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR). Viz Příl. 2 Knihovního řádu Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Osobní údaje svých čtenářů PK shromažďuje, zpracovává a uchovává za účelem:

  • poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených Knihovním řádem NPMK nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá
  • ochrany knihovního fondu určeného k absenčnímu půjčování, zejména z důvodu mimosoudního nebo soudního vymáhání dokumentů, které čtenář nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty
  • naplnění povinností uložených PK zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a dalšími obecně závaznými právními předpisy

PK zpracovává osobní údaje svých čtenářů v tomto rozsahu:

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého/přechodného bydliště, číslo OP/PASu, E-mail, mobil, pevná linka, kategorie (student, učitel…), státní příslušnost

Pravdivé a ověřené osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanci PK manuálně a v automatizovaném knihovním systému, kde jsou chráněny hesly proti přístupu cizích osob. Získané osobní údaje se používají pouze pro komunikaci mezi knihovnou a čtenářem.

Aktualizace osobních údajů:

  • osobní návštěva knihovny
  • on-line na čtenářském kontu  (e-mail nebo telefonní kontakt)

Doba uchovávání osobních údajů:         

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenáře ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, kde zároveň potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje knihovna zpracovává po dobu registrace, maximálně však 4 roky (zohlednění hlavní cílové skupiny studentů) od jejího ukončení (nyní zakotveno v Knihovním řádu  Čl. V).

Pokud si to uživatel přeje a nemá vůči knihovně pohledávky, může být zapomenut.

Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, výjimkou je právní vymáhání nevrácených dokumentů.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018